Rządowy projekt Ustawy o ekonomii społecznej – stanowisko OFOP

Projekt ustawy proponowany przez rząd powinien zostać gruntownie zmieniony, gdyż zawiera zapisy, które są niekorzystne z perspektywy podmiotów ekonomii społecznej, jest niespójny, nieprecyzyjny, a przede wszystkim nie wprowadza żadnych nowych, istotnych rozwiązań służących rozwojowi ekonomii społecznej. Prezentujemy Stanowisko Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych wypracowane w Zespole „Proste prawo dla NGO” w sprawie rządowego projektu ustawy o ekonomii społecznej.

Wolność Zrzeszania Się. Jak o niej (nie) dyskutujemy

Zobaczyć piękno wolności, to zobaczyć jej istotę, bo wtenczas każda szpetota ujawni się jako wszystko, co tę wolność ogranicza. Dyskusja od podszewki – dyskusja, której brak – pozwoliłaby na otwarte podejście do tematu ram prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce.

Komitet do spraw Pożytku Publicznego – monitoring

Komitet do spraw Pożytku Publicznego ustanowiony został w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na mocy art. 54 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Jednak zasadność jego powstania i istnienia może budzić wątpliwości.

Zastosowanie wzorca statutu w procesie rejestracji stowarzyszeń

Łukasz Gorczyński w artykule opublikowanym w Kwartalniku Trzeci Sektor przedstawia propozycję wykorzystania wzorca statutu w procesie rejestracji stowarzyszenia oraz opisuje działania podejmowane przez środowisko pozarządowe na rzecz wdrożenia koncepcji w życie.

Końcowe etapy procesu legislacyjnego

Według art. 95 Konstytucji „Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat”, co w sposób szczególny zwraca naszą uwagę na proces stanowienia prawa w parlamencie.

Proces legislacyjny na etapie sejmowym

Według art. 95 Konstytucji „Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat”, co w sposób szczególny zwraca naszą uwagę na proces stanowienia prawa w parlamencie.