Opracowania


Ekspertyzy, analizy i dłuższe teksty powstałe w ramach działań #prosteNGO.

Prawo organizacji pozarządowych w jednym akcie prawnym

Ekspertyza prawna w sprawie postulatu zebrania regulacji prawa organizacji pozarządowych w jednym akcie prawnym - ustawie, której celem i przedmiotem miałoby być ujęcie całości lub większości prawa ngo, stając się dla tego przedmiotu regulacji normatywnych aktem podstawowym.

System zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym przez administrację publiczną (centralną i samorządową) w Hiszpanii na tle rozwiązań polskich

Ekspertyza prawnoporównawcza systemów zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym przez administrację publiczną.

Na rzecz organizacji. W trosce o dobre prawo dla organizacji pozarządowych w Polsce

Publikacja jest próbą podzielenia się doświadczeniem płynącym z działań prowadzonych w ostatnich latach na rzecz dobrego prawa dla sektora pozarządowego. Przedstawione w publikacji metody, narzędzia oraz studium przypadku mogą stanowić wskazówki i inspiracje do prowadzenia procesów monitoringu prawa i rzecznictwa interesów przez różne podmioty społeczne. Publikacja stanowi też próbę pokazania wielowymiarowości prawa organizacji pozarządowych.

OFOP a komitety monitorujące w Funduszach Europejskich 2004-2020

Tekst jest próbą przybliżenia relacji państwo – organizacje pozarządowe w kontekście monitorowania wydatkowania środków z funduszy strukturalnych na przykładzie działań Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP-u).

Jak to z tym NIW-em było?

Przypływ coraz to nowych organizacji (bez sektorowej pamięci instytucjonalnej), a także duża rotacja kadr w organizacjach już istniejących powodują, że często dajemy się nabierać jak dzieci na kolejne ładne słówka i obietnice. Dlatego przypomnimy Wam, jak to z tym NIW-em było…

Kluby sportowe jako podmioty trzeciego sektora. Uwarunkowania formalne i kluczowe problemy

Działalność w sferze kultury fizycznej, której formalnym wyrazem są m.in. kluby sportowe, jest gwarantowanym konstytucyjnie elementem obywatelskiej wolności, a same kluby sportowe są ważną częścią sektora pozarządowego, tak w ujęciu instytucjonalnym (najczęściej mają formę prawną stowarzyszeń i stanowią spory procent całej tej grupy), jak i funkcjonalnym (szereg zachodzących relacji w obrębie samych klubów oraz relacji z lokalną wspólnotą, w tym z samorządem).

"Willa Plus" i jej znaczenie dla sektora pozarządowego

Wady konstrukcyjne "Willi Plus" na tle systemu dotacyjnego i rekomendacje na przyszłość.

Ustawa o pożytku. Tezy do założeń

Tezy do dyskusji nad ustawą o pożytku.

Dotowanie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego powinno być mniej ograniczone, niż dotowanie z budżetu państwa

Reforma finansowej współpracy organizacji pozarządowych i samorządu – a co się z tym wiąże, nowelizacja ustawy o pożytku - wydaje się nieunikniona. Poniższy tekst jest próbą zebrania najważniejszych propozycji i pojawiających się głosów w debacie, jak również próbą pewnego wskazania możliwych kierunków zmian.

Tworzenie i działalność organizacji pozarządowych. Potrzeba uproszczeń

O historii, teraźniejszości i przyszłości organizacji społecznych piszą Tomasz Schimanek, Łukasz Gorczyński i Piotr Frączak.