Działania rzecznicze


Przez działania rzecznicze rozumiemy aktywności służące wpływaniu na zmiany poprzez wyrażanie interesów środowiska organizacji pozarządowych. Naszym celem są między innymi zmiany regulacji prawnych, zmiana interpretacji obowiązujących przepisów, egzekwowanie praw lub zmiana w funkcjonowaniu instytucji publicznych.

Działania prowadzimy w formacie Zespołu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych "Proste prawo dla NGO".

Postulaty Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych dotyczące uproszczeń dla III sektora na wybory parlamentarne 2023 roku

Postulaty przygotowane są na rok wyborczy 2023 i dotyczą podniesienia jakości dialogu obywatelskiego, ułatwienia działania organizacji pozarządowych i ich finansowania oraz uproszczenia spoczywających na nich obowiązków administracyjno-podatkowych.

Opracowanie wzorca statutu stowarzyszenia rejestrowego i włączenie rejestracji stowarzyszeń w system S24

Przez wzgląd na wagę prawa wolności do zrzeszania się i doświadczenia związane z rejestracją spółek w systemie S24 postulujemy wprowadzenie instrumentu prawnego analogicznego do ww. systemu dla szybkiej rejestracji stowarzyszeń z osobowością prawną. Skorzystanie ze ścieżki rejestracji związanej z zastosowaniem wzorca statutu stowarzyszenia powinno być opcjonalne – nie może zastąpić dotychczasowych możliwości rejestracji bez wykorzystania wzorca, a stanowić ma wyłącznie dodatkowe rozwiązanie.

Reforma ustawy o pożytku

W tym 2023 roku minęło 20 lat funkcjonowania Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawy, która jest konstytucją sektora społecznego w Polsce. Wiele z zawartych w regulacji rozwiązań należy uznać za udane. Są jednak też takie, które wymagają przeanalizowania i dyskusji.

Poprawa formalno-prawnej sytuacji klubów sportowych

Zwracamy uwagę na trudną formalno-prawną sytuację klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych. Naszym celem jest doprowadzenie do wszczęcia procesu legislacyjnego, w ramach którego zakłada się szerokie konsultacje propozycji przygotowanych rozwiązań ze środowiskiem samorządowców i organizacji pozarządowych.

Wprowadzenie przepisów zwalniających z PPK dla organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej

Obecnie organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej nie mogą korzystać ze zwolnienia z PPK obejmującego przedsiębiorców. Naszym celem jest zmiana przepisów i objęcie organizacji powyższym zwolnieniem.

Wzmocnienie bezpieczeństwa prawnego zarządów w zakresie odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe

Obecnie zasady odpowiedzialności członków i członkiń zarządów organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej za zobowiązania podatkowe tych organizacji są uregulowane w sposób niejednoznaczny, co zagraża bezpieczeństwu prawnemu tych osób.

Unormowanie kwestii sposobu nadawania statusu osoby bezrobotnej przez PUP członkom zarządów organizacji

Osobom pozostającym bez zatrudnienia i społecznie zasiadającym w zarządach organizacji urzędy pracy odmawiają przyznawania statusu osób bezrobotnych, pozbawiając tym samym związanych z tym statusem określonych uprawnień. Naszym celem jest wyeliminowanie tej praktyki.

Rozszerzenie i urealnienie zakresu zwolnienia z podatku dochodowego dochodów organizacji pozarządowych

Naszym celem jest zmiana art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych poprzez objęcie szerszym zwolnieniem od podatku dochodowego od osób prawnych dochodu wszystkich organizacji pozarządowych.

Wpływ na kształt projektowanej ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych

Czuwamy nad kształtem projektowanej ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych.

Sprzeciw wobec „Lex Woś”

Propozycje zawarte w „Lex Woś” to przykład „nękania” sektora organizacji społecznych niepotrzebnymi i nieuzasadnionymi regulacjami, których wspólnym mianownikiem jest brak zaufania do obywateli oraz rozbudowa systemu centralizacji i nadzoru. Stanowczo sprzeciwiamy się tym próbom.

1,5% PIT możliwe do przekazania także przez podatników korzystających z odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty

Postulujemy wprowadzenie możliwości przekazywania 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego także przez podatników korzystających z odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty.

1% CIT

Wspieramy prowadzony przez Instytut Spraw Obywatelskich proces rzeczniczy na rzecz wdrożenia mechanizmu 1% CIT dla organizacji.

Sprzeciw wobec proponowanego kształtu zmian w sprawozdawczości fundacji

Wskazujemy na niespójność prowadzonych działań związanych ze sprawozdawczością organizacji pozarządowych. Sprzeciwiamy się też braku konsultacji w środowisku fundacji. Pozytywnie oceniamy możliwość składania sprawozdań fundacji drogą elektroniczną, ale zdecydowanie postulujemy pozostawienie alternatywy papierowej.

Sprzeciw wobec użycia nazwy „fundacja” w projekcie ustawy dotyczącej sukcescji firm rodzinnych

Popieramy działania prawodawcy zmierzające do rozwiązania problemów sukcesyjnych firm rodzinnych, postulujemy jednak zmianę nazwy projektowanej regulacji (projekt ustawy o fundacji rodzinnej). Termin „fundacja” jest w polskim systemie prawnym terminem zastanym i oznacza organizację społeczeństwa obywatelskiego działającą w interesie publicznym.

Formalno-prawna sytuacja organizacji pozarządowych w związku z wojną w Ukrainie

Dbamy o zabezpieczenie interesu organizacji pozarządowych w projektowanych regulacjach związanych z wojną w Ukrainie.

1,5% PIT

Postulujemy wprowadzenie 1,5% PIT zamiast 1% PIT i mechanizmu wyrównawczego.