Działania rzecznicze


Przez działania rzecznicze rozumiemy aktywności służące wpływaniu na zmiany poprzez wyrażanie interesów środowiska organizacji pozarządowych. Naszym celem są między innymi zmiany regulacji prawnych na poziomie centralnym, zmiana interpretacji obowiązujących przepisów, egzekwowanie praw i zmiany w funkcjonowaniu instytucji publicznych.

Działania prowadzimy jako Zespół Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych "Proste prawo dla NGO" współpracując z szeregiem ciał doradczo-konsultacyjnych, instytucji z sektora pozarządowego i administracji publicznej oraz parlamentarzystami i parlamentarzystkami.

Aktualnie prowadzone procesy rzecznicze

Uwzględnianie w Ocenie Skutków Regulacji wpływu planowanych rozwiązań prawnych na organizacje pozarządowe

Ocena Skutków Regulacji w żadnym stopniu nie odpowiada na pytanie na ile nowy akt prawny wpłynie na organizacje pozarządowe, które stanowią przecież znaczącą ilość podmiotów prawnych, a których działaniami żywotnie zainteresowana jest znaczna liczba obywateli – jako uczestników działań i jako odbiorców tych działań. Brak takich mechanizmów kontroli powoduje, że w procesie legislacyjnym zdarza się, że pamięta się o ulgach dla małych i średnich przedsiębiorstw zapominając, o zazwyczaj jeszcze mniejszych, pozbawionych zasobów własnych, organizacjach, które realizują obywatelską wolność zrzeszania się lub powstają z chęci pomocy innym, czy działania na rzecz dobra wspólnego. Nie wydaje się to być ani zasadne ani, z punktu widzenia roli pełnionej przez organizacje, korzystne.


Rozszerzenie i urealnienie zakresu zwolnienia z CIT dochodów organizacji pozarządowych

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Nie wszystkie organizacje lub nie cała ich działalność statutowa kwalifikują się do zwolnień przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a sama konstrukcja systemu opodatkowania podatkiem CIT nie przystaje do specyfiki działania organizacji. Naszym celem jest zmiana art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych poprzez objęcie szerszym zwolnieniem z CIT dochodu wszystkich organizacji pozarządowych.

Wprowadzenie zmian dotyczących mechanizmów współpracy finansowej pomiędzy administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Postulujemy zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmujące zmianę zakresu zadań przekazywanych przez samorząd do realizacji sektorowi społecznemu oraz sposobów tego przekazywania, Zmiany te mają na celu zwiększenie i uelastycznienie trybów przekazywania, poprawę procedur oraz wprowadzenie nowych mechanizmów wspierania przez samorządy terytorialne działalności mieszkańców służącej pobudzaniu i rozwijaniu aktywności obywatelskiej.

Wprowadzenie możliwości szybkiej rejestracji stowarzyszeń w oparciu o wzorzec statutu

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach i Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Przez wzgląd na wagę prawa wolności do zrzeszania się i doświadczenia związane z rejestracją spółek w systemie S24 postulujemy wprowadzenie instrumentu prawnego analogicznego do ww. systemu dla szybkiej rejestracji stowarzyszeń z osobowością prawną. Skorzystanie ze ścieżki rejestracji związanej z zastosowaniem wzorca statutu stowarzyszenia powinno być opcjonalne – nie może zastąpić dotychczasowych możliwości rejestracji bez wykorzystania wzorca, a stanowić ma wyłącznie dodatkowe rozwiązanie.

Zrewidowanie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego

Postulujemy zrewidowanie obowiązku badania sprawozdań finansowych OPP poprzez uchylenie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego jako mającego negatywny wpływ na obciążenie organizacyjne i finansowe OPP i stosowanie zapisu zgodnego z art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Wprowadzenie w odpowiednich ustawach podmiotowych możliwości przeprowadzania głosowań obiegowych oraz posiedzeń online władz stowarzyszeń rejestrowych, stowarzyszeń zwykłych, fundacji oraz innych form prawnych, w których działają organizacje pozarządowe

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach i inne ustawy regulujące wewnętrzną strukturę działania organizacji pozarządowych

Postulujemy wprowadzenie w odpowiednich ustawach podmiotowych możliwości przeprowadzania głosowań obiegowych oraz posiedzeń online władz stowarzyszeń rejestrowych, stowarzyszeń zwykłych, fundacji oraz innych form prawnych, w których działają organizacje pozarządowe. Obecnie ustawodawca umożliwia podejmowanie uchwał w trybie obiegowym oraz odbywanie posiedzeń w trybie online na podstawie przepisów ustaw jedynie w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Z przepisów nie wynika ponadto jednoznacznie, czy poza stanem zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii można wprowadzić możliwość głosowania obiegowego i odbywania posiedzeń online w statucie.

Ustawowe unormowanie sposobu nadawania statusu osoby bezrobotnej przez powiatowe urzędy pracy członkom zarządów organizacji pozarządowych

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Osobom pozostającym bez zatrudnienia i społecznie zasiadającym w zarządach organizacji urzędy pracy odmawiają przyznawania statusu osób bezrobotnych, pozbawiając tym samym związanych z tym statusem określonych uprawnień. Odmowy te opierają się na linii orzeczniczej wypracowanej przez WSA i NSA. Naszym celem jest ustawowe wyeliminowanie tej praktyki.

Wprowadzenie przepisów zwalniających z obowiązku tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

Obecnie organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej nie mogą korzystać ze zwolnienia z PPK obejmującego przedsiębiorców. Naszym celem jest zmiana przepisów i objęcie organizacji powyższym zwolnieniem.

Umożliwienie wydawania interpretacji indywidualnych dla organizacji pozarządowych w zakresie składek na ubezpieczenie ZUS

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Obecnie organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej nie mogą korzystać możliwości występowania o interpretację indywidualną w zakresie składek na ubezpieczenie ZUS, bowiem ustawa taką możliwość nadaje wyłącznie przedsiębiorcom. Naszym celem jest zmiana przepisów i objęcie organizacji powyższą możliwością.

Poprawa formalno-prawnej sytuacji klubów sportowych

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Potrzeba usunięcia barier formalnych, które utrudniają prowadzenie działań uczniowskim klubom sportowym i klubom sportowym funkcjonującym na podstawie wpisu do ewidencji prowadzonej przez właściwego starostę, jest postulowana od kilku lat przez organizacje społeczne. Bariery te dotyczą m.in. braku uregulowania kwestii migracji z ewidencji starosty do KRS, czy prowadzenia działalności gospodarczej przez UKS. Naszym celem jest zmiana przepisów art. 4 ustawy o sporcie i poprawa formalno-prawnej sytuacji klubów sportowych.

Umożliwienie przekazywania 1,5% PIT także przez podatników korzystających z odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Postulujemy wprowadzenie możliwości przekazywania 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego także przez podatników korzystających z odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty. W obecnym stanie prawnym wskazani wyżej podatnicy nie mają takiej możliwości.

Przeciw dyskryminacji osób wykluczonych cyfrowo

Postępujący proces cyfryzacji usług publicznych jest zjawiskiem pozytywnym, o ile służy dobru obywatelek i obywateli. Przyczynia się także do poprawy jakości i efektywności usług oferowanych przez administrację publiczną. Jednakże, podstawowym kryterium oceny użyteczności cyfryzacji usług publicznych jest zwiększenie ich dostępności dla obywatelek i obywateli. Sposób cyfryzacji usług publicznych przyjęty w Polsce tego kryterium nie spełnia, także dla osób chcących angażować się działalność organizacji pozarządowych.

Zmiany w ustawie o ekonomii społecznej

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej

W latach 2021-2022 prowadziliśmy działania rzecznicze względem projektowanej ustawy o ekonomii społecznej. Ustawę przyjęto w dniu 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej nie uwzględniając części uwag strony społecznej. Obecnie prowadzimy działania na rzecz nowelizacji ww. aktu prawnego.

Zakończone procesy rzecznicze: Kliknij