Obowiązek informacyjny – biuletyn #prosteNGO

Poniżej informujemy o sposobie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z Pani/Pana subskrypcją biuletynu #prosteNGO wydawanego w ramach projektu „Dobre prawo dla organizacji społecznych – myśl centralnie, działaj lokalnie” (zwany dalej „Projektem”). Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG (zwany dalej „Programem”) .

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do subskrypcji biuletynu #prosteNGO.

Współadministratorzy danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (zwanego dalej „RODO”) informujemy, że Administratorami Pani/Pana danych osobowych są Fundacja trzeci.org (ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice) i Polska Fundacja im. Roberta Schumana (Al. Ujazdowskie 37/5, 00-540 Warszawa) wspólnie realizujący Projekt. Ww. podmioty są Współadministratorami w rozumieniu art. 26 RODO w stosunku do wszelkich danych osobowych zawartych w formularzach i zgłoszeniach dokonywanych w ramach Projektu oraz danych osobowych podanych w związku z działaniami w ramach Projektu. Oznacza to, że ww. podmioty wspólnie określają cele i sposoby przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Podmioty te zwane są łącznie „Współadministratorami”.

Kontakt

Współadministratorzy ustanowili wspólny punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą, pod adresem e-mail: kontakt@trzeci.org.

Ponadto, poniżej zamieszczone są dane kontaktowe każdego ze Współadministratorów:

 • Fundacja trzeci.org ul. Zwycięstwa 1 44-100 Gliwice, e-mail: kontakt@trzeci.org,
 • Polska Fundacja im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 00-540 Warszawa, e-mail: poczta@schuman.pl.

Cel przetwarzania danych osobowych

Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe w celu wykonania swojego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest realizacja działań związanych z wydawaniem biuletynu #prosteNGO. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w szczególności w celu realizacji wysyłki biuletynu #prosteNGO, nawiązywania kontaktu w związku z informacjami zamieszczanymi w ramach biuletynu #prosteNGO, w celach ewaluacji działań, w celach sprawozdawczych Projektu i archiwizacyjnych (tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Współadministratorach (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe udostępniane są sobie nawzajem przez Współadministratorów w przypadku, gdy jest to niezbędne do właściwej realizacji Projektu. Dane osobowe będą też udostępniane podmiotom trzecim, jeżeli będzie to niezbędne dla celów określonych w niniejszej informacji. Takimi podmiotami mogą być w szczególności podmioty współpracujące z Współadministratorami, w tym podmioty które świadczą usługi wsparcia informatycznego, prawnego, księgowego oraz audytu i ewaluacji Projektu. Ponadto odbiorcą danych osobowych mogą być Operatorzy Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (tj. Fundacja im. Stefana Batorego z siedzibą w Warszawie przy ul. Sapieżyńskiej 10,  Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Zamkowy 10 i Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Królowej Marysieńki 48), Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli zarządzające programami ze środków EOG i przedstawiciele Państw-Darczyńców.

Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji Projektu, a następnie przez okres trzech lat od zakończenia Programu, rozumianego jako przyjęcie przez Biuro Mechanizmu Finansowego w Brukseli sprawozdania końcowego z Programu.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Współadministratorzy mogą przetwarzać następujące z kategorii Pani/Pana danych osobowych:

 • imię i nazwisko,
 • dane kontaktowe w postaci adresu e-mail i numeru telefonu,
 • przynależność do danej organizacji społecznej i/lub instytucji,
 • inne dane osobowe przekazane przez Panią/Pana w związku z subskrypcją biuletynu #prosteNGO.

Zakres danych osobowych może się różnić w zależności od tego, jakie dane zostaną podane przez Panią/Pana.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

W każdej chwili, w zakresie wynikającym z RODO, ma Pani/Pan prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • usunięcia danych – jeżeli Pani/ Pana zdaniem nie ma podstaw, aby przetwarzano Pani/Pana dane, może Pani/Pan żądać ich usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania danych – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – ma Pani/Pan prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinna Pani/Pan wskazać szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem (przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też, że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • przenoszenia danych – ma Pani/Pan prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dostarczone nam dane osobowe na podstawie umowy lub Pani/Pan zgody, może też nam Pani/Pan zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – jeżeli uprzednio taką zgodę wyrażono,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Część operacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może wiązać się z ich przekazywaniem do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w Stanach Zjednoczonych. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych. Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich dochodzi przede wszystkim w zakresie wszystkich danych, jakie przetwarzane są w ramach usług Google, których dostawcą jest Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland). Google Ireland Limited zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowanie mechanizmów zgodności przewidzianych przez RODO.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.

Obowiązki Współadministratorów w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Współadministratorzy zawarli umowę, na mocy której określili zakres swojej odpowiedzialności w stosunku do obowiązków wynikających z RODO.

Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za kwestie związane z ochroną danych osobowych w zakresie uzgodnionych obowiązków realizacji Projektu.

Za obowiązki informacyjne (art. 13-14 RODO), wykonywanie praw osób, których dane dotyczą (Art. 15-22 RODO) i pozostałe obowiązki wynikające z RODO w związku z:

 • organizacją webinariów i spotkań, z wyłączeniem spotkania otwierającego Projekt,
 • korzystaniem z formularzy dyskusyjnych i innych narzędzi w ramach rozbudowy i bieżącej aktualizacji Tez #prosteNGO, stanowiących spis propozycji rozwiązań, które mogą uprościć działalność społeczną,subskrypcją biuletynu #prosteNGO,
 • korzystaniem ze strony internetowej proste.ngo,
 • korzystaniem ze strony internetowej trzeci.org,
 • korzystaniem z profili społecznościowych Fundacji trzeci.org,
 • bieżących kontaktów z Fundacją trzeci.org związanych z realizacją Projektu,

odpowiedzialna jest Fundacja trzeci.org.

Za obowiązki informacyjne (art. 13-14 RODO), wykonywanie praw osób, których dane dotyczą (Art. 15-22 RODO) i pozostałe obowiązki wynikające z RODO w związku z:

 • organizacją spotkania otwierającego Projekt,
 • prowadzeniem Biura monitoringu #prosteNGO,
 • korzystaniem ze strony internetowej schuman.pl,
 • korzystaniem z profili społecznościowych Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana,
 • bieżących kontaktów z Polską Fundacją im. Roberta Schumana związanych z realizacją Projektu,

odpowiedzialna jest Polska Fundacja im. Roberta Schumana.

Niezależnie od powyższych uzgodnień, może Pani/Pan wykonywać przysługujące prawa wynikające z RODO wobec każdego ze Współadministratorów.