proste.ngo

Uprośćmy działalność społeczną!


Pracujemy nad uproszczeniem warunków formalno-prawnych dla polskich organizacji społecznych. Czym są takie organizacje, jakie jest ich znaczenie, w jakich realiach formalnych działają i dlaczego potrzeba zmian? Zapraszamy do lektury!

Możliwość działania w ramach organizacji społecznych jest realizacją gwarantowanej przepisami Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej wolności zrzeszania się zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych. W praktyce wiele wymogów formalnych stawianych organizacjom utrudnia angażowanie się obywateli i zniechęca ich do działania na rzecz innych i dobra wspólnego.

Mając na uwadze powyższe, podjęliśmy prace zmierzające do uproszczenia warunków formalno-prawnych dla polskich organizacji społecznych, stanowiące kontynuację i uzupełnienie prac sektora w tym zakresie, przede wszystkim działań Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Prace prowadzone są pod szyldem #prosteNGO. Celem pośrednim jest bieżąca identyfikacja barier formalnych utrudniających organizacjom prowadzenie działalności oraz zwiększenie zdolności lokalnych organizacji społecznych do prowadzenia działań na rzecz zniesienia tych barier.

Zakres działań

Biuro monitoringu


Prowadzenie Biura monitoringu #prosteNGO, w tym upowszechnianie informacji na temat bieżącego procesu stanowienia prawa dla organizacji społecznych.

Spotkania


Organizacja webinarów i spotkań ukierunkowanych na zwiększenie zdolności lokalnych organizacji społecznych do prowadzenia działań monitoringowych i rzeczniczych.

Tezy #prosteNGO


Rozbudowa i bieżąca aktualizacja Tez #prosteNGO, stanowiących propozycje rozwiązań prawnych, które mogą uprościć działalność społeczną.

Serwis proste.ngo


Prowadzenie serwisu proste.ngo

Kampania informacyjna


Prowadzenie kampanii informacyjnej #prosteNGO

Od 8 marca 2021 roku do 31 maja 2023 roku działania prowadzone są w ramach projektu „Dobre prawo dla organizacji społecznych – myśl centralnie, działaj lokalnie” w partnerstwie Fundacji trzeci.orgPolskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Dodatkowo prowadzone są prace w ramach Zespołu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych „Proste prawo dla NGO”, w skład którego wchodzą Fundacja trzeci.org, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Stowarzyszenie Dialog Społeczny oraz Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Wielkość tekstu
Kontrast