proste.ngo

Uprośćmy działalność społeczną!


Pracujemy nad uproszczeniem warunków formalno-prawnych dla polskich organizacji społecznych. Czym są takie organizacje, jakie jest ich znaczenie, w jakich realiach formalnych działają i dlaczego potrzeba zmian? Zapraszamy do lektury!

Możliwość działania w ramach organizacji społecznych jest realizacją gwarantowanej przepisami Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej wolności zrzeszania się zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych. W praktyce wiele wymogów formalnych stawianych organizacjom utrudnia angażowanie się obywateli i zniechęca ich do działania na rzecz innych i dobra wspólnego.

Mając na uwadze powyższe, podjęliśmy prace zmierzające do uproszczenia warunków formalno-prawnych dla polskich organizacji społecznych, stanowiące kontynuację i uzupełnienie prac sektora w tym zakresie, przede wszystkim działań Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Prace prowadzone są pod szyldem #prosteNGO. Celem pośrednim jest bieżąca identyfikacja barier formalnych utrudniających organizacjom prowadzenie działalności oraz zwiększenie zdolności lokalnych organizacji społecznych do prowadzenia działań na rzecz zniesienia tych barier.

Propozycje obywatelskie dla Polski


Jesteśmy częścią inicjatywy "Propozycje dla Polski". Na pytania o idealną Polskę w perspektywie dekady odpowiadamy, że ma być ona bezpieczna, demokratyczna, sprawiedliwa, uczciwa, praworządna, nowoczesna, tolerancyjna, ekologiczna, otwarta. Swoimi propozycjami na to, w jakim kierunku powinno zmierzać państwo i społeczeństwo, dzielimy się jako przedstawiciele i przedstawicielki społeczeństwa obywatelskiego.

Zakres działań

Monitoring


Prowadzenie Biura monitoringu #prosteNGO, w tym upowszechnianie informacji na temat bieżącego procesu stanowienia prawa dla organizacji społecznych.

Od maja 2023 roku biuro monitoringu #prosteNGO prowadzone jest przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych.

Od kwietnia 2021 roku do kwietnia 2023 roku biuro prowadziła Polska Fundacja im. Roberta Schumana.

Rzecznictwo


Od 12 maja 2021 funkcjonuje Zespół Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych „Proste prawo dla NGO”.

Zespół pracuje nad uproszczeniem warunków formalno-prawnych, w jakich działają polskie organizacje społeczne i prowadzi procesy rzecznicze.

Tezy #prosteNGO


Rozbudowa i bieżąca aktualizacja Tez #prosteNGO, stanowiących propozycje rozwiązań prawnych, które mogą uprościć działalność społeczną.

Webinaria i spotkania


Organizacja webinarów i spotkań ukierunkowanych na zwiększenie zdolności lokalnych organizacji społecznych do prowadzenia działań monitoringowych i rzeczniczych.

Zespół ds. Wolności Zrzeszania się w ramach Inicjatywy „Nasz Rzecznik”


Od 13 maja 2022 roku funkcjonuje Zespół ds. Wolności Zrzeszania - działający w ramach Inicjatywy „Nasz Rzecznik”.

Zespół zajmuje się sprawami dotyczącymi realizacji tej wolności i formułuje postulaty dotyczące m.in. zmian przepisów prawa w tym obszarze przy wsparciu Rzecznika Praw Obywatelskich.

Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Pozarządowych i Społeczeństwa Obywatelskiego


Bierzemy czynny udział w merytorycznych pracach Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Pozarządowych i Społeczeństwa Obywatelskiego.

Serwis proste.ngo, podcasty #prosteNGO i kampania informacyjna


Prowadzenie serwisu proste.ngo, wydawanie podcastów #prosteNGO oraz prowadzenie kampanii informacyjnej #prosteNGO.

Od marca 2021 roku do grudnia 2023 roku działania prowadzono w ramach projektu „Dobre prawo dla organizacji społecznych – myśl centralnie, działaj lokalnie” w partnerstwie Fundacji trzeci.orgPolskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Projekt realizowany był z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Od maja 2023 roku Biuro monitoringu #prosteNGO prowadzone jest przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych. Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Od kwietnia 2021 roku do kwietnia 2023 roku biuro prowadziła Polska Fundacja im. Roberta Schumana. Wydawcą Biuletynu #prosteNGO jest Fundacja trzeci.org.