proste.ngo

Uprośćmy działalność społeczną!


Celem naszych działań jest poprawa warunków formalno-prawnych dla polskich organizacji społecznych. W krótkim okresie skupiamy się na rozwiązaniach deregulacyjnych, dążąc do zniesienia barier formalno-prawnych w pojedynczych aktach prawnych. W dłuższym okresie postulujemy gruntowne reformy systemowe, w tym reformę sposobu finansowania organizacji pozarządowych, rejestracji oraz sprawozdawczości. Docelowo postulujemy zebranie regulacji prawa organizacji pozarządowych w jednym akcie prawnym.

Logo OFOP - Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Możliwość działania w ramach organizacji społecznych jest realizacją gwarantowanej przepisami Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej wolności zrzeszania się zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych. W praktyce wiele wymogów formalnych stawianych organizacjom utrudnia angażowanie się obywateli i zniechęca ich do działania na rzecz innych i dobra wspólnego.

Mając na uwadze powyższe, podjęliśmy prace zmierzające do uproszczenia warunków formalno-prawnych dla polskich organizacji społecznych, stanowiące kontynuację i uzupełnienie prac sektora w tym zakresie, przede wszystkim działań Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Prace prowadzone są pod szyldem #prosteNGO. Celem pośrednim jest bieżąca identyfikacja barier formalnych utrudniających organizacjom prowadzenie działalności oraz zwiększenie zdolności lokalnych organizacji społecznych do prowadzenia działań na rzecz zniesienia tych barier.

Jakie działania prowadzimy?

Monitoring


Prowadzimy monitoring zmian prawnych dotyczących działalności organizacji społecznych oparty o systematyczną analizę oficjalnych źródeł internetowych oraz bieżące śledzenie doniesień medialnych.

Rzecznictwo


Podejmujemy działania służące interesom środowiska organizacji pozarządowych. Naszym celem są m.in. zmiany regulacji prawnych na poziomie centralnym.

Webinaria i spotkania


Organizujemy webinaria i spotkania ukierunkowane na edukację i zwiększenie zdolności organizacji społecznych do prowadzenia działań monitoringowych i rzeczniczych.

Tezy #prosteNGO


Prowadzimy i na bieżąco aktualizujemy spis propozycji rozwiązań, które mogą uprościć działalność społeczną.

Biuletyn #prosteNGO


Wydajemy Biuletyn #prosteNGO, czyli wychodzący co 2 tygodnie newsletter stanowiący m.in. podsumowanie działań monitoringowych i rzeczniczych.

Publicystyka


Prowadzimy działalność publicystyczną. Przygotowujemy również ekspertyzy oraz szersze opracowania dotyczące zagadnień formalno-prawnych związanych z organizacjami pozarządowymi.

Serwis proste.ngo i kampania informacyjne


Prowadzimy serwis proste.ngo oraz prowadzimy kampanie informacyjne i promocyjne pod szyldem #prosteNGO.

W jakich zespołach działamy?

Zespół OFOP „Proste prawo dla NGO”


Zespół pracuje nad uproszczeniem warunków formalno-prawnych, w jakich działają polskie organizacje społeczne i prowadzi procesy rzecznicze.

Zespół ds. Wolności Zrzeszania się w ramach Inicjatywy „Nasz Rzecznik”


Zespół zajmuje się sprawami dotyczącymi realizacji wolności zrzeszania się i formułuje postulaty dotyczące m.in. zmian przepisów prawa w tym obszarze przy wsparciu Rzecznika Praw Obywatelskich.

Stała Konferencja Ekonomii Społecznej (SKES)


Stała Konferencja Ekonomii Społecznej (SKES) jest dobrowolnym, wielostronnym porozumieniem otwartym dla organizacji i osób reprezentujących nurt ekonomii społecznej, zawartym w celu realizacji zadań społecznych nie mających charakteru zarobkowego.

Grupa robocza do wypracowania zmian w ustawie o pożytku


Angażujemy się w prace nad zmianami w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmującymi m.in. zmianę zakresu zadań przekazywanych przez samorząd do realizacji sektorowi społecznemu oraz sposobów tego przekazywania.

Grupy robocze przy Minister ds. Społeczeństwa Obywatelskiego


Angażujemy się w prace grup roboczych przy Minister ds. Społeczeństwa Obywatelskiego.

Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Pozarządowych i Społeczeństwa Obywatelskiego


Bierzemy czynny udział w merytorycznych pracach Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Pozarządowych i Społeczeństwa Obywatelskiego.

Podkomisja stała do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi


Bierzemy czynny udział w merytorycznych pracach Podkomisji stałej do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi działającej w ramach Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (PSR).

Od marca 2021 roku do grudnia 2023 roku działania prowadzono w ramach projektu „Dobre prawo dla organizacji społecznych – myśl centralnie, działaj lokalnie” w partnerstwie Fundacji trzeci.orgPolskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Projekt realizowany był z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Od maja 2023 roku Biuro monitoringu #prosteNGO prowadzone jest przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych. Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane są z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Od kwietnia 2021 roku do kwietnia 2023 roku biuro prowadziła Polska Fundacja im. Roberta Schumana. Wydawcą Biuletynu #prosteNGO jest Fundacja trzeci.org.

Od marca 2024 roku do kwietnia 2024 roku prowadzone są działania w ramach projektu „#prosteNGO! Dlaczego tyle to trwa?” mające na celu skuteczne rozpowszechnienie informacji o zasobach portalu proste.ngo, zwłaszcza Tezach #prosteNGO. Działania ponownie prowadzone są w partnerstwie Fundacji trzeci.org i Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.