Na rzecz organizacji

W trosce o dobre prawo dla organizacji pozarządowych w Polsce

Autorzy: Piotr Frączak, Łukasz Gorczyński

Bibliografia

Wstęp

 1. Piotr Frączak, Łukasz Gorczyński, Tomasz Schimanek, Tworzenie i działalność organizacji pozarządowych. Potrzeba uproszczeń, 2021, https://proste.ngo/potrzeba-uproszczen

Bibliografia

Część I. Monitoring

 1. Magdalena Pękacka, Ustawa o zbiórkach. Wspólnie stworzona, wspólnie obroniona!, 2018, https://publicystyka.ngo.pl/ustawa-o-zbiorkach-wspolnie-stworzona-wspolnie-obroniona
 2. Rafał Kowalski, Nowelizacja stowarzyszeń. Tak powinny wyglądać konsultacje, 2017, https://publicystyka.ngo.pl/nowelizacja-stowarzyszen-tak-powinny-wygladac-konsultacje
 3. https://proste.ngo/akty-prawne
 4. https://proste.ngo/biuro-monitoringu
 5. Barometr prawa. Analiza stabilności otoczenia prawnego w polskiej gospodarce, https://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2022/03/Barometr-prawa-2022-RAPORT-Grant-Thornton-16-03-2022.pdf
 6. Piotr Frączak, Komitet do spraw Pożytku Publicznego – monitoring, 2022 (aktualizowane), https://proste.ngo/komitet-do-spraw-pozytku-publicznego-monitoring
 7. https://www.monitorowanieprawa.pl/baza/wiedza/sposoby-monitorowania/116-wplyw-obywatelskiego-forum-legislacji.html
 8. Piotr Frączak, Biuletyn #prosteNGO – 14-27 lutego 2022 r., https://proste.ngo/biuletyn-24
 9. https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348551
 10. https://ofop.eu/stanowisko-organizacji-pozarzadowych-w-kwestii-projektu-ustawy-o-sprawozdawczosci-organizacji-pozarzadowych
 11. Gorczyński, Łukasz. 2022. Miliony tracą – zyskuje jeden, https://publicystyka.ngo.pl/miliony-traca-zyskuje-jeden-komentarz
 12. https://publicystyka.ngo.pl/podpis-prezydenta-pod-1-5
 13. Łukasz Gorczyński, „Willa Plus” i jej znaczenie dla sektora pozarządowego, 2022, https://publicystyka.ngo.pl/willa-plus-i-jej-znaczenie-dla-sektora-pozarzadowego
 14. Łukasz Gorczyński, Jak uchwalano ustawę o ekonomii społecznej? – polemika, 2022, https://proste.ngo/jak-uchwalano-ustawe-o-ekonomii-spolecznej-polemika
 15. https://rcl.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/WytyczneOW.pdf
 16. Piotr Frączak, 8 zasad prostych NGO, 2021, https://proste.ngo/8-zasad-prostych-ngo
 17. https://trzeci.org/sprawozdawczosc-organizacji-do-poprawy
 18. https://proste.ngo/tezy
 19. Piotr Frączak, Łukasz Gorczyński, Tomasz Schimanek, Tworzenie i działalność organizacji pozarządowych. Potrzeba uproszczeń, 2021, https://proste.ngo/potrzeba-uproszczen
 20. https://publicystyka.ngo.pl/konwent-wrdpp-kipr-ofop-i-wrzos-o-planowanych-zmianach-w-sprawozdawczosci-ngo
 21. Piotr Frączak. Małe organizacje, coraz większe obowiązki, 2021, https://proste.ngo/male-organizacje-coraz-wieksze-obowiazki
 22. Rafał Kowalski, Sprawozdawczość NGO. Konsultacje przedłużone do 16 sierpnia. Czyli nieprzedłużone, 2017, https://publicystyka.ngo.pl/sprawozdawczosc-ngo-konsultacje-przedluzone-do-16-sierpnia-czyli-nieprzedluzone-komentarz
 23. https://proste.ngo/uwagi-do-projektu-ustawy-o-sprawozdawczosci-organizacji-pozarzadowych
 24. https://docs.google.com/document/d/1BtPhdgqeradDyfhp5_qDN15pfrYWbFzzyBrK1IGzK_k/edit
 25. https://publicystyka.ngo.pl/poznaj-stanowisko-organizacji-pozarzadowych-w-kwestii-projektu-ustawy-o-sprawozdawczosci
 26. https://proste.ngo/ustawa-o-sprawozdawczosci-organizacji-pozarzadowych-stanowisko-ofop-stowarzyszenia-klon-jawor-i-forum-darczyncow-w-polsce
 27. https://ofop.eu/nowelizacja-ustawy-o-fundacjach-stanowisko-ofop-i-forum-darczyncow
 28. Piotr Frączak, Jak to z tym NIW-em było?, 2023, https://proste.ngo/niw
 29. Kinga Polubicka, Kalendarium senackiej nowelizacji o pożytku, 2016, http://asocjacje.org/blog/kalendarium-senackiej-nowelizacji-o-pozytku
 30. Łukasz Gorczyński, Tomasz Pawłowski, Nowe wzory. Bałagan zamiast rewolucji, 2017, https://publicystyka.ngo.pl/nowe-wzory-balagan-zamiast-rewolucji
 31. https://publicystyka.ngo.pl/nowe-wzory-rekomendacje-splot-ofop-i-zwiazku-miast-polskich
 32. Rafał Kowalski, Siódme posiedzenie RDPP VI kadencji. Rozporządzenie z wzorami. (nie)Pali się!, 2019, https://publicystyka.ngo.pl/siodme-posiedzenie-rdpp-vi-kadencji-rozporzadzenie-z-wzorami
 33. Zarządzenie nr 8 Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw reformy systemu zlecania zadań publicznych, https://proste.ngo/wp-content/uploads/2022/07/Zarzadzenie-nr-8_2020.pdf
 34. Zarządzenie nr 2/2021 Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw dialogu obywatelskiego, https://proste.ngo/wp-content/uploads/2022/07/Zarzadzenie-nr-2_2021.pdf
 35. Projekt nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie opracowany przez Zespół roboczy do spraw reformy systemu zlecania zadań publicznych, https://proste.ngo/wp-content/uploads/2022/09/projekt-nowelizacji-udppiow.docx
 36. Projekt ustawy o Radzie Dialogu Obywatelskiego opracowany przez Zespół roboczy do spraw dialogu obywatelskiego, https://proste.ngo/wp-content/uploads/2022/09/Projekt-ustawy-o-RDO.docx
 37. Łukasz Gorczyński, Kluby sportowe jako podmioty trzeciego sektora. Uwarunkowania formalne i kluczowe problemy, 2022 (aktualizowane w 2023), https://proste.ngo/kluby-sportowe
 38. Dobiesław Dudek, „Pojęcie klubu sportowego”, w: Studia Humanistyczne Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie nr 5, 2005.
 39. Adam Jaworski, Klub sportowy w formie fundacji, 2018, https://ksiegowosc.infor.pl/obrot-gospodarczy/fundacje-stowarzyszenia/775611,Klub-sportowy-w-formie-fundacji.html
 40. Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o sporcie (druk nr 2313). 2009, http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/A1494248513E37C1C125762C00318BCE/$file/2313.pdf
 41. 41. Bartosz Kołaczkowski, Sidi Boubacar Diallo, Kształtowanie się regulacji prawnej zrzeszeń sportowych. Wybrane aspekty krajowe i prawnomiędzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2016.

Bibliografia

Część II. Rzecznictwo

 1. Projekt ustawy o zrzeszeniach, http://ww2.senat.pl/k7/dok/dr/1000/1028.pdf 
 2. „List do Senatorów”, w: FederalistKa, nr 1 (5), 2011, s. 65, http://asocjacje.org/wp-content/uploads/2015/12/F5.pdf
 3. „O lepsze prawo dla stowarzyszeń”, w: FederalistKa 2011, nr 3 (8), s. 21, http://asocjacje.org/wp-content/uploads/2015/12/F5.pdf
 4. Piotr Frączak, Trzeci sektor w III Rzeczpospolitej. Wybór artykułów 1989-2001, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2002, s. 74, https://www.academia.edu/42967215/Trzeci_sektor_w_III_Rzeczypospolitej
 5. Tamże, s. 78
 6. http://asocjacje.org/wp-content/uploads/2015/12/F2.pdf 
 7. Tekst dostępny w Bibliotece Historii Społecznej OFOP-u.
 8. Por. dyskusja na łamach pism pozarządowych (m.in. ASOCJACJE) – materiały dostępne w Bibliotece Historii Społecznej OFOP-u.
 9. Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce w 2008 roku, https://www.forumdarczyncow.pl/uploads/media/5bfbeabd3799e-sprawozdanie-2008.pdf?a3312a12fa
 10. Magdalena Pękacka, Ustawa o zbiórkach. Wspólnie stworzona, wspólnie obroniona!, 2018, https://publicystyka.ngo.pl/ustawa-o-zbiorkach-wspolnie-stworzona-wspolnie-obroniona 
 11. https://pl.wikipedia.org/wiki/OODA
 12. https://proste.ngo/tezy
 13. https://ofop.eu/zespol-proste-prawo-dla-ngo
 14. https://proste.ngo/tezy/teza-001
 15. https://proste.ngo/tezy/teza-040
 16. https://proste.ngo/tezy/teza-059
 17. https://proste.ngo/tezy/teza-058
 18. Odpowiedź Wiceprezesa Rady Ministrów Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego prof. Piotr Glińskiego na petycję OFOP w sprawie wzorca statutu stowarzyszenia rejestrowego, https://proste.ngo/wzorzec-statutu-stowarzyszenia-pozytywne-stanowisko
 19. Uchwała nr 56 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie petycji Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych dotyczącej propozycji legislacyjnych w zakresie szybkiej rejestracji stowarzyszeń rejestrowych, https://proste.ngo/wp-content/uploads/2022/07/Uchwala_56_Petycja-OFOP.pdf
 20. https://proste.ngo/zespol-prostengo
 21. https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=ZESPOL&Zesp=615 
 22. https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=ZESPOL&Zesp=842
 23. https://proste.ngo/tezy/teza-085 
 24. https://proste.ngo/kalendarz-statut
 25. https://proste.ngo/wzorzec-statutu-stowarzyszenia-uzasadnienie-i-opis-procesu
 26. https://docs.google.com/document/d/1lHIB-TN4oh8yZAHtgQEXvBkBg2cb12ET8jBt220qvJk/edit#heading=h.7n7u32h37vet
 27. https://docs.google.com/document/d/1H4SJvBsTzoZTVq-MWs01Hnq26ECrNSNqHSSK_133xBM/edit#heading=h.7n7u32h37vet
 28. https://proste.ngo/wzorzec-statutu-stowarzyszenia-uzasadnienie-i-opis-procesu
 29. https://www.gov.pl/web/premier/skany-petycji3 (2021) 
 30. https://proste.ngo/wzorzec-statutu-stowarzyszenia-pozytywne-stanowisko   
 31. https://docs.google.com/document/d/1nMhql9RNBE1aCJrAiXo9VfZbyTc7MXTIWxZc_ovA60I/edit
 32. Tomasz Schimanek, Ustawa o ekonomii społecznej – podsumowanie uwag o projekcie, 2022, https://proste.ngo/ustawa-o-ekonomii-spolecznej-uwagi 
 33. https://www.gov.pl/web/polski-lad 
 34. Jakub Wencel, Przegrana PiS w Sejmie. Będzie odpis 1,5 proc. podatku dla OPP, 2022, https://wyborcza.pl/7,75398,28564392,przegrana-pis-w-sejmie-bedzie-odpis-1-5-proc-podatku-dla-opp.html 
 35. https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-1203-2023/$file/9-020-1203-2023.pdf
 36. https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/C57CFC456352A1B5C1258155005FF00E/%24File/1713-uzas.docx
 37. Patrz np. https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12346902/12788688/12788691/dokument508965.pdf

Bibliografia

Część III. W kierunku rozwiązań systemowych

 1. Stanowisko Zarządu OFOP w sprawie zmian w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, https://ofop.eu/stanowisko-zarzadu-ofop-w-sprawie-zmian-w-ustawie-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie
 2. https://zpp.pl/storage/library/2021-10/c6765dbf75aa97cbe491a7cdf66e16cc.pdf 
 3. Rozmowa Grzegorza Małyniuka i Przemysława Żaka, https://proste.ngo/czy-relacja-ngo-administracja-publiczna-jest-rzeczywiscie-partnerska
 4. https://publicystyka.ngo.pl/mikroprzedsiebiorcy-bez-obowiazkow-zwiazanych-z-ppk-a-dlaczego-nie-ngo-sy 
 5. https://proste.ngo/tezy 
 6. https://www.biznes.gov.pl/pl/ulatwienia-dla-biznesu/konstytucja-biznesu 
 7. Piotr Frączak, 8 zasad prostych NGO, 2021, https://proste.ngo/8-zasad-prostych-ngo 
 8. Romana Aziewicz, Justyna Duriasz-Bułhak, Piotr Frączak, Łukasz Gorczyński, Dorota Matejczyk, Tomasz Schimanek, Agata Tomaszewska, Więcej niż #prosteNGO, 2021, https://proste.ngo/wiecej-niz-prostengo 
 9. https://publicystyka.ngo.pl/co-dzieje-sie-z-petycja-ofop-w-sprawie-wzorca-statutu-stowarzyszenia
 10. http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter9.nsf/0/7A33C4FEA4C17FA9C125877D0070EED0/%24File/40_b_ksiazka_bis.pdf (s. 179, Poseł Dariusz Joński)
 11. por. np. „Należy poszukiwać innych form, które będą odróżniać się zarówno od stowarzyszenia (brak członków), jak i fundacji (brak kapitału) i przyjmować formy, np. przedsiębiorstwa społecznego czy instytucji pozarządowej” (Piotr Frączak, Ewa Kulik-Bielińska, „Instytucja fundacji w Polsce, Tezy do dyskusji”, 2008, http://asocjacje.org/wp-content/uploads/2015/12/Tezy5.pdf)
 12. Waldemar Żbik, Co to jest spółka non profit i czy jest organizacją pozarządową?, 2020, https://przedsiebiorstwospoleczne.pl/co-to-jest-spolka-non-profit-i-czy-jest-organizacja-pozarzadowa
 13. Por. np. Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, „Dobrowolność istnienia korporacji”, w: Korporacja. Elementy konstrukcji prawnej, Warszawa 2019.
 14. Tamże.
 15. Jerzy Franke, Czystość (1905–1909) Augustyna Wróblewskiego albo iluzja etycznej krucjaty. Warszawa 2013.
 16. Jan Józef Lipski, KOR, Gliwice 1988, s. 24.
 17. Zob. Frączak, Piotr. 2021. Stowarzyszenia na tle innych zrzeszeń, 2021, https://proste.ngo/stowarzyszenia-na-tle-innych-zrzeszen 
 18. Por. https://poradnik.ngo.pl/c-organizacje-w-sadzie-rejestrowym-co-zrobic-kiedy-odpowiedz-krs-sie-opoznia 
 19. Katarzyna Sadło, Tarcza 6 a KRS vs. REGON. Apelujemy o SZYBKIE i przyjazne dla NGO rozwiązanie problemu, 2020, https://publicystyka.ngo.pl/tarcza-6-a-krs-vs-regon-apelujemy-o-szybkie-i-przyjazne-dla-ngo-rozwiazanie-problemu
 20. Por. Zbigniew Wejcman, Elementarne dylematy współpracy [w:] Roczniak 1997, nr 3
 21. Łukasz Gorczyński, „Willa Plus” i jej znaczenie dla sektora pozarządowego, 2023, https://publicystyka.ngo.pl/willa-plus-i-jej-znaczenie-dla-sektora-pozarzadowego
 22. Patrz np. https://tvn24.pl/willa-plus 
 23. Patrz np. Tomasz Mateusiak, Miliony złotych z Lasów Państwowych dla parafii. Wiele z nich to rodzime kościoły polityków Solidarnej Polski, 2022, https://wiadomosci.onet.pl/krakow/miliony-zlotych-z-lasow-panstwowych-dla-parafii-dzieki-ukladom-z-solidarna-polska/dywlv4z 
 24. Patrz np. https://tvn24.pl/biznes/z-kraju/konkurs-sport-dla-wszystkich-dotacje-z-ministerstwa-sportu-kamil-bortniczuk-wyjasnia-6683915
 25. Patrz np. cykl artykułów na portalu OKO.press, https://oko.press/tag/niw 
 26. Patrz np. https://wiadomosci.onet.pl/kraj/tak-morawiecki-i-dworczyk-wspierali-narodowcow-oni-juz-robia-swoje/34m3dqz 
 27. https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/realizacja-zadan-funduszu-sprawiedliwosci.html
 28. Patrz np. https://www.rp.pl/prawo-dla-ciebie/art18461531-co-nik-zarzuca-ziobrze-sa-wyniki-kontroli-w-funduszu-sprawiedliwosci 
 29. Patrz np. Daniel Flis, Wybranka z Bogdanki. Niesamowita kariera narzeczonej asystenta Kaczyńskiego, 2023, https://oko.press/michal-moskal-narzeczona-bogdanka-kaczynski 
 30. Patrz np. https://konkret24.tvn24.pl/polska/polska-fundacja-narodowa-kontrowersje-za-kontrowersjami-ra970481-ls5791820 
 31. Patrz np. https://lewica.org.pl/aktualnosci/8868-willa-plus-monika-falej-sklada-zawiadomienie-do-prokuratury-w-z-podejrzeniem-popelnienia-przestepstwa-przez-przemyslawa-czarnka 
 32. Piotr Frączak, Komitet do spraw Pożytku Publicznego – monitoring, 2022 (aktualizowane), https://proste.ngo/komitet-do-spraw-pozytku-publicznego-monitoring 
 33. https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2096
 34. https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/biuletyn.xsp?skrnr=ENM-109 
 35. Łukasz Gorczyński, Czy wchodzimy w nowy okres współpracy organizacji pozarządowych z samorządem?, 2022, https://publicystyka.ngo.pl/czy-wchodzimy-w-nowy-okres-wspolpracy-organizacji-pozarzadowych-z-samorzadem 
 36. Statut Fundacji „Polska Fundacja Narodowa”, https://siecobywatelska.pl/wp-content/uploads/2019/07/Statut-PFN1.pdf 
 37. https://orka2.sejm.gov.pl/IZ5.nsf/main/05F7C7D1 
 38. https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/kontrola-pkn-orlen-270123.html 
 39. Wiktor Ferfecki, Skąd się wzięła spółka Srebrna, 2019, https://www.rp.pl/polityka/art9467951-skad-sie-wziela-spolka-srebrna 
 40. Piotr Frączak, Własność społeczna – czyli czyja? Organizacje pozarządowe a ich majątek, 2016, https://frso.pl/wp-content/uploads/2016/10/fraczak-wlasnosc20spoleczna_pf.pdf 
 41. Piotr Frączak, Jak to z tym NIW-em było?, 2023, https://proste.ngo/niw/ 
 42. Krzysztof Jakubowski, Krzysztof Jakubowski: NOWEFIO dla „zgodnych z polityką rządu”, 2022, https://publicystyka.ngo.pl/krzysztof-jakubowski-nowefio-dla-zgodnych-z-polityka-rzadu 
 43. Tomasz Schimanek, Konflikt interesów przy zlecaniu zadań publicznych, 2022, https://publicystyka.ngo.pl/konflikt-interesow-przy-zlecaniu-zadan-publicznych 
 44. Anna Dryjańska, Czy nowa władza może odkręcić „program” Willa Plus? Prawniczka wskazała paragraf na PiS, 2023, https://natemat.pl/466673,czy-nowa-wladza-moze-odkrecic-program-willa-plus-dla-pis 
 45. https://publicystyka.ngo.pl/iii-sektor-dla-polski-jak-wdrazamy-mape-rozwoju 
 46. https://www.rp.pl/polityka/art37895551-program-willa-plus-czarnek-odpiera-zarzuty-ze-lewacy-nie-dostali-nie-dostana 
 47. https://www.rp.pl/polityka/art37889091-dotacje-ministra-czarnka-na-zakup-willi-morawiecki-zamierzam-mu-podziekowac 
 48. Patrz np.: https://tvn24.pl/go/programy,7/czarno-na-bialym-odcinki,11367/odcinek-2344,S00E2344,931756 
 49. https://rodzicpoludzku.pl/aktualnosci/sprzeciw-fundacji-rodzic-po-ludzku 
 50. Michał Danielewski, Anna Wójcik, Jak TVP Info „zdemaskowało” OKO.press i Fundusze Norweskie, by przykryć aferę „willa plus”, 2023, https://oko.press/jak-tvp-info-zdemaskowalo-oko-press-i-fundusze-norweskie-by-przykryc-afere-willa-plus 
 51. Michał Istel, Piotr Jaźwiński, Jan Kunert, Gabriela Sieczkowska, RG. Fałszywe narracje obozu władzy o willi plus, 2023, https://konkret24.tvn24.pl/polityka/willa-plus-jak-oboz-wladzy-tworzy-falszywe-narracje-na-temat-willi-plus-st6745993 
 52. https://www.gov.pl/attachment/fe88357b-f258-416d-a362-1a86523bbfbb 
 53. Kamila Cieślik, Willa plus. Negatywne opinie ekspertów, MEiN i tak przyznał dotacje. „Wsparcie dla siebie, nie uczniów”, 2023, https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,29438739,willa-plus-negatywne-opinie-ekspertow-a-mein-i-tak-przyznal.html 
 54. https://wiadomosci.onet.pl/kraj/zonglerka-ekspertami-do-willi-plus-nowe-fakty-o-skladzie-komisji/phlrnbl 
 55. Zarządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie Programu współpracy Ministra Edukacji i Nauki w zakresie działu administracji rządowej – szkolnictwo wyższe i nauka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023, https://www.gov.pl/attachment/4aafc695-ab27-424f-bc51-c1e2df4fc8c9 
 56. Zarządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie Programu współpracy Ministra Edukacji i Nauki, w zakresie działu administracji rządowej – oświata i wychowanie, z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021–2023, https://www.gov.pl/attachment/62eb0a6b-b293-4106-8acc-b9cf6c31f2f8 
 57. Łukasz Gorczyński, #prosteNGO. Działacz non-profit, 2023, https://publicystyka.ngo.pl/prostengo-dzialacz-non-profit 
 58. https://aktywniobywatele.org.pl/wp-content/uploads/2021/06/Podrecznik_sektorowe_wersja3.pdf (s.12)
 59. Rozmowa Grzegorza Małyniuka i Przemysława Żaka, https://proste.ngo/czy-relacja-ngo-administracja-publiczna-jest-rzeczywiscie-partnerska
 60. Adela Gąsiorowska, Czy NGO-sy będą mogły odwoływać się do sądów w sprawie rozstrzygnięć otwartych konkursów ofert, 2020, https://proste.ngo/czy-relacja-ngo-administracja-publiczna-jest-rzeczywiscie-partnerska
 61. Justyna Suchecka, Piotr Szostak, Miała być willa od ministerstwa, to będzie, choć inna. Fundacja założona przez Dworczyka zmieniła zdanie, 2023, https://tvn24.pl/premium/willa-plus-dotacja-ministra-przemyslawa-czarnka-dla-fundacji-wolnosc-i-demokracja-6720804
 62. Szymon Jadczak, Willa staniała o pół miliona zł. I kupuje ją fundacja powiązana z PiS, 2023, https://wiadomosci.wp.pl/willa-staniala-o-pol-miliona-zl-i-kupuje-ja-fundacja-powiazana-z-pis-6859354993224352a 
 63. https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/151025000003027_VI_Gz_000044_2013_Uz_2013-04-02_001 
 64. Skonsultowane Propozycje Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych dotyczące uproszczeń dla III sektora na wybory parlamentarne 2023 roku!, https://ofop.eu/skonsultowane-propozycje-ogolnopolskiej-federacji-organizacji-pozarzadowych-dotyczace-uproszczen-dla-iii-sektora-na-wybory-parlamentarne-2023-roku
 65. https://publicystyka.ngo.pl/o-pozytku-publicznym-po-dwoch-dekadach
 66. https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/pisma-urzedowe/0114-kdip4-1-4012-293-2022-3-dp-pismo-wydane-przez-185202591 
 67. https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/891AC856E2 
 68. https://proste.ngo/wp-content/uploads/2022/09/projekt-nowelizacji-udppiow.docx 
 69. Skonsultowane Propozycje Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych dotyczące uproszczeń dla III sektora na wybory parlamentarne 2023 roku!, https://ofop.eu/skonsultowane-propozycje-ogolnopolskiej-federacji-organizacji-pozarzadowych-dotyczace-uproszczen-dla-iii-sektora-na-wybory-parlamentarne-2023-roku
 70. https://publicystyka.ngo.pl/o-pozytku-publicznym-po-dwoch-dekadach
 71. https://proste.ngo/tezy 
 72. https://proste.ngo/rekomendacja-dla-obrad-samorzadowego-okraglego-stolu

Link nie działa? Daj nam znać!

e-mail: kontakt@trzeci.org (Łukasz Gorczyński)