ZIT-y – Rada Metropolitalna

Partnerstwo to nie tylko komitety monitorujące, partnerstwo powinno być widoczne we wszystkich działaniach wdrażanych w ramach Funduszy Europejskich.

Autor: Piotr Frączak

Zgodnie z zapowiedziami (Kliknij) zaczynamy przyglądać się badanym ZIT-om, przybliżając temat i licząc na dyskusję.

Na Mazowszu jest tylko jeden ZIT – Stowarzyszenie „METROPOLIA WARSZAWA” (Kliknij). Ma ono formę stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład ,,Regionu warszawskiego stołecznego”. Członkami są tu gminy, miasta i powiaty – ogółem 77 mazowieckich JST!

Rada Metropolitalna została powołana na mocy uchwały nr 3/2023 Zarządu Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” z dnia 31 stycznia 2023 roku jako ciało doradcze w ramach prac nad „Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+” (Strategia ZIT) oraz „Strategią rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku” (SRMW). Rada pełni funkcję ciała doradczego przy Zarządzie Stowarzyszenia i opiniuje projekty uchwał i innych dokumentów strategicznych. Bierze udział we wszystkich etapach prac nad dokumentami, od projektu aż po ich przyjęcie. I tak ostatnio 13 marca 2024 r. na V posiedzeniu Rady Metropolitalnej (formuła hybrydowa) zaopiniowano pozytywnie projekt diagnozy strategicznej oraz propozycję celów i kierunków działań do Strategii rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku. Na marginesie dodajmy, że jednym z tych celów jest ,,efektywne partnerstwo”, a w tym m.in. kierunek działań: ,,aktywny kapitał społeczny”, który charakteryzują słowa klucze: włączanie mieszkańców w zarządzanie metropolią; dialog metropolia – mieszkańcy).

W skład Rady Metropolitalnej wchodzi 17 osób (na spotkaniach obecnych jest poniżej 10-ciu). Są to jak czytamy na stronie ,,reprezentanci: Zarządu SMW, Samorządu Województwa Mazowieckiego, Urzędu Statystycznego w Warszawie oraz grono ekspercko-naukowe (przedstawiciele nauki, biznesu oraz organizacji pozarządowych), których aktywność zawodowa lub dorobek naukowy świadczą o znajomości metropolii warszawskiej” (Kliknij).

Pytania

  1. Czy jeden ZIT na województwo to dobre rozwiązanie? Dla przykładu w dolnośląskim mamy 7 ZIT-ów (porozumienia międzygminne), a w pomorskim 9 (w tym jedno stowarzyszenie i 7 porozumień).
  2. Czy praca nad strategią, która wciąż trwa mimo, że perspektywa wchodzi już w okres przeglądu śródokresowego, nie powinna być jednak przygotowywana wcześniej? To prawda, że wiele ZIT-ów ciągle jeszcze nie ma przyjętej strategii. Ciekawe jednak jak to wpływa na wydatkowanie środków, i czy nie jest tak, że w kolejnej perspektywie znów będziemy mieli zupełnie nowe ZIT-y i „zabawa” zacznie się od początku?
  3. Czy 17 osobowa rada, to nie za mało na 77 członków? Tym bardziej, że organizacje pozarządowe są reprezentowane jedynie przez 2 osoby (w tym jedna, która już jakiś czas pracuje w agencji rządowej). Dla przykładu dolnośląski ZIT – Aglomeracja wałbrzyska na 19-tu członków rady ma 13-tu oznaczonych jako „podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, działające na rzecz promowania włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób z niepełnosprawnościami, równouprawnienia płci i niedyskryminacji”.

A czy Wam rodzą się jakieś inne pytania? Może na któreś z pytań znacie odpowiedź? Zapraszamy do dyskusji nie tylko tych, którzy w radach ZIT-ów działają, ale także tych, którzy chcieliby się o tym więcej dowiedzieć.