Finansowanie uczestnictwa w dialogu obywatelskim – poszukiwanie rozwiązań

Wsparcie udziału organizacji w gremiach doradczych i ciałach dialogu - zbieramy doświadczenia.

Autor: Piotr Frączak

Tekst niniejszy nie jest tekstem prawniczym, jest próbą spojrzenia na system prawny z punktu widzenia działacza społecznego.

Zbieramy dobre i złe praktyki rozwiązań prawnych, i ich praktycznego przestrzegania a dotyczące wynagradzania (por. Czy są granice nieodpłatnej pracy na rzecz administracji publicznej? Kliknij), czy chociaż zapewniania pokrycia kosztów, uczestniczenia w takich ciałach przedstawicieli zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. W poniższym wpisie będziemy starać się zebrać przyjęte lub proponowane rozwiązania – i w miarę możliwości – zweryfikować ich zasadność i efekty. Bardzo prosimy o dzielenie się Waszymi doświadczeniami. Będziemy starać się systematycznie uzupełniać zebrane informacje.

  1. Zasada partnerstwa w Funduszach Europejskich
  2. Rada Działalności Pożytku Publicznego
  3. Propozycje (Rady ds. osób niepełnosprawnych)

Zasada partnerstwa w Funduszach Europejskich

Wytyczne dotyczące realizacji zasady partnerstwa na lata 2021-2027 (Kliknij) stanowią:

IZ danym programem przed udzieleniem wsparcia na budowanie potencjału partnerów przeprowadza analizę konieczności skorzystania przez partnerów ze środków pomocy technicznej w ramach programu tu minimalnym wymogiem jest przeprowadzanie analizy zapotrzebowania członków KM na formy wsparcia określone w pkt 3 lit. a i e. Wsparcie potencjału partnerów ze środków PT ma na celu zapewnienie efektywnego angażowania tych podmiotów w proces przygotowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji programów i może w szczególności przybrać następujące formy:
a) wsparcie szkoleniowe,
b) organizacja warsztatów,
c) finansowanie działań służących tworzeniu sieci kontaktów, wymiany doświadczeń,
d) finansowanie struktur koordynacyjnych i sieciowych,
e) finansowanie przygotowania ekspertyz, analiz, konsultacji ze środowiskiem,
f) wkład w koszty udziału w spotkaniach, w tym udziału w posiedzeniach KM.

Komentarz: Jak należy przypuszczać minimalny wymóg jest najczęściej maksymalnym wsparciem. Chętnie prezentować będziemy promować wszelkie propozycje oferujące więcej niż minimum.

W niektórych komitetach monitorujących wprowadzono ryczałt na wsparcie członków (członkiem jest osoba prawna). Polega to na przyznaniu dotacji celowej na wzmacnianie zdolności instytucjonalnej
jako członka Komitetu Monitorującego w celu umożliwienia skutecznego uczestnictwa w przygotowaniu, wdrażaniu, monitorowaniu i ewaluacji programu w latach 2024- 2029. Dotacja celowa jest udzielana ze środków przeznaczonych na realizację projektu pomocy technicznej Instytucji Zarządzającej i przeznaczona jest na:

  1. podnoszenie przez partnerów KM kompetencji związanych z ich uczestnictwem w KM,
  2. przygotowanie do posiedzeń KM,
  3. zewnętrzne wsparcie doradcze dla partnera KM.

Dla każdego z tych działań została określona stawka jednostkowa. Wysokość dotacji celowej wnioskowanej przez Partnera na dany rok, jest wskazywana we wniosku, a rozliczenie następuje na podstawie zatwierdzonego sprawozdania rocznego z wykorzystania dotacji celowej.

Rada Działalności Pożytku Publicznego

Art. 39. ustawy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Kliknij) stanowi:

1. Koszty funkcjonowania Rady związane z obsługą, przeprowadzaniem badań i opracowywaniem ekspertyz, a także z uczestnictwem w jej posiedzeniach członków Rady, ekspertów i osób, o których mowa w art. 38 pkt 2, pokrywa się z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

2. Za udział w pracach Rady przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.

3. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika będącego członkiem Rady od pracy w celu wzięcia udziału w posiedzeniach Rady. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, pokrywanego z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, które będzie wypłacone po otrzymaniu od pracodawcy noty księgowej obciążającej Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Uwagi: Na początek zwróciliśmy się KPRM-u z prośbą o udostępnienie informacji publicznej (odpowiedź otrzymaliśmy 10 czerwca) dotyczącej finansowania (zgodnie z art. 39 ustawy o działalności pożytku) kosztów funkcjonowania Rady związane z uczestnictwem w jej posiedzeniach członków Rady, ekspertów i osób, o których mowa w art. 38 pkt 2, pokrywanych z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. 

1) Jaki był koszt całościowy tych wydatków w 2023? – Koszt całościowy w 2023 roku wyniósł 31 768,35 PLN (wydatki uwzględniają 6 posiedzeń plenarnych oraz 6 posiedzeń zespołów problemowych Rady);

2) Ilu pracodawców i na jaką kwotę obciążyło KPRM notami za wynagrodzenie swoich pracowników uczestniczących w posiedzeniach RDPP w 2023? – 2 pracodawców na kwotę 1888,59 PLN obciążyło KPRM notami za wynagrodzenie swoich pracowników uczestniczących w posiedzeniach Rady w 2023 roku.

Propozycje

Rady ds. osób niepełnosprawnych. Zgłoszony 16 maja 2024 roku komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Kliknij) wprowadza konieczność zagwarantowania środków finansowych na funkcjonowanie wojewódzkich społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych w budżetach sejmiku województwa i rady powiatu.

Komentarz: Zmiana niestety nie określa czy możliwe będzie wsparcie dla członków reprezentujących w radach organizacje pozarządowe.