Komitet do spraw Pożytku Publicznego – monitoring

Komitet do spraw Pożytku Publicznego ustanowiony został w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na mocy art. 54 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Jednak zasadność jego powstania i istnienia może budzić wątpliwości.

SPIS TREŚCI

 1. Wprowadzenie
 2. Podstawa prawna
 3. Monitoring prac komitetu
  1. Posiedzenie 1 lutego i ustawa o sprawozdawczości
  2. Biuletyn Informacji Publicznej
  3. Prezydium Komitetu?
  4. Planowanie prac Komitetu
  5. Inicjatywy Komitetu
 4. Monitoring Prac Przewodniczącego Komitetu
  1. Zarządzenia Przewodniczącego
  2. Pełnomocnik Rządu
  3. Sprawozdania z wykonania ustawy

Autor: Piotr Frączak

Wprowadzenie

Komitet do spraw Pożytku Publicznego ustanowiony został w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na mocy art. 54 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Jednak zasadność jego powstania i istnienia może budzić wątpliwości (por. Piotr Frączak, Organizacje pozarządowe w procesie stanowienia prawa w Polsce w: Polski Bezład Legislacyjny. Raport Obywatelskiego Forum Legislacji z pierwszych dwóch lat IX kadencji Sejmu).

Komentarz: We wspomnianym wyżej raporcie czytamy: „Na etapie konsultacji społecznych nie było mowy od takim organie i został on wpisany do ustawy o NIW-ie dopiero na końcu rządowej ścieżki legislacyjnej. Tym, co wyraźnie jest nową jakością w systemie relacji między organizacjami pozarządowymi a rządem, są kompetencje przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego. Już sam fakt, że instytucja Komitetu pojawiła się jako „wrzutka” rządowa po zakończeniu konsultacji ustawy o NIW, jak i to, że właściwe kompetencje ma nie komitet, a nieograniczany stanowiskiem komitetu jego przewodniczący (przyp. Można domniemywać, że takie w istocie były intencje tego pomysłu; por. idea powołania Ministerstwa Społeczeństwa Obywatelskiego w: P. Gliński, Idealna wizja polskiego sektora obywatelskiego, „Trzeci Sektor” 2012, nr 26), świadczą o swoistej fasadowości tej instytucji. (…)

Po co więc Komitet ds. Pożytku Publicznego, skoro wszystko robi przewodniczący? Komitet teoretycznie miał rozwiązać problem komunikacji pomiędzy resortami w kwestii współpracy rządu z organizacjami pozarządowymi. Jednak o tym, że Komitet nie działa, świadczy nie tylko to, że ostatni komunikat z jego posiedzenia datowany jest na 2 lipca 2019 roku (bardzo lakoniczna informacja z posiedzenia Komitetu ukazała się dopiero w lutym 2022 roku w zakładce „aktualności”), a uchwał (w ten sposób Komitet „podejmuje rozstrzygnięcia”) próżno szukać na stronie rządowej (przyp. zob. https://www.gov.pl/web/pozytek/komitet-do-spraw-pozytku-publicznego). Według profilu na Facebooku (https://www.facebook.com/KomitetPozytku/) odbyło się jeszcze posiedzenie 28 stycznia 2021 roku dotyczące ustawy wzmacniającej młodzieżowe rady przy jednostkach samorządu terytorialnego. Istotniejszy jest fakt, że komunikacja w kwestii pożytku publicznego nadal odbywa się na etapie uzgodnień resortowych, a nie na forum Komitetu. Sztandarowym przykładem jest tu projekt ustawy o ekonomii społecznej (UD185) (przyp. Dokumentacja dostępna tutaj: Kliknij), gdzie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej próbowało wprowadzić nowe tryby zlecania zadań publicznych, co spotkało się – w ramach uzgodnień międzyresortowych – z reakcją przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego, który podkreślał: „Zaznaczam ponownie, że każda zmiana czy modyfikacja trybów realizacji zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie powinna odbywać się przez dokonanie zmian w tej ustawie we współpracy z Przewodniczącym Komitetu ds. Pożytku Publicznego” (przyp. zob.: Kliknij).

Czasami ta różnica zdań staje się publiczna – taką formę przyjęło oświadczenie przewodniczącego Komitetu z 7 sierpnia 2021 roku, w którym czytamy: „W związku z informacją dotyczącą rozpoczęcia prac nad projektem ustawy o transparentności finansowania NGO informuję, że wyżej wymieniony projekt, jak również założenia do niego, nie są przedmiotem prac Komitetu ds. Pożytku Publicznego, organu Rady Ministrów zajmującego się sprawami organizacji pozarządowych”13. Odmienne stanowiska potwierdza też przykład pracy nad projektem ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych”.

Dlatego też wydaje się zasadne by przyglądać się na bieżąco pracy Komitetu, którego funkcjonowanie prowokuje do tak wielu pytań.

Komentarz: Dla zainteresowanych rozmowa dotycząca wątpliwości działania Komitetu

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Art. 1a.

Komitet do spraw Pożytku Publicznego, zwany dalej „Komitetem”, jest organem administracji rządowej właściwym w sprawach pożytku publicznego i wolontariatu, w tym programowania, koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej i podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.

Skład Komitetu

Art. 34a.

1. W skład Komitetu wchodzą:

1) Przewodniczący Komitetu;

2) wiceprzewodniczący – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Przewodniczącego Komitetu;

3) członkowie:

a) ministrowie, których szczegółowy zakres działania określają przepisy wydane na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695), reprezentowani przez sekretarza stanu, z zastrzeżeniem ust. 3,

b) Dyrektor Narodowego Instytutu.

2. Przewodniczący Komitetu wchodzi w skład Rady Ministrów.

3. W każdym czasie w pracach Komitetu może brać udział minister.

4. W posiedzeniach Komitetu mogą uczestniczyć zaproszeni przez Przewodniczącego Komitetu przedstawiciele organów administracji rządowej.

5. W posiedzeniach Komitetu mogą również uczestniczyć z głosem doradczym osoby posiadające odpowiednią wiedzę lub doświadczenie w zakresie zagadnień objętych zadaniami Komitetu, zaproszone przez Przewodniczącego Komitetu z własnej inicjatywy lub wskazane przez poszczególnych członków Komitetu.

Zadania Komitetu

Art. 34b.

1. Do zadań Komitetu należy:

1) koordynowanie i monitorowanie współpracy organów administracji rządowej z sektorem organizacji pozarządowych oraz innych zorganizowanych form społeczeństwa obywatelskiego;

2) przygotowywanie i konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz monitorowanie ich wdrażania;

3) opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

2. Do zadań Komitetu należy także:

1) współpraca w sprawach związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego z innymi państwami, organizacjami oraz instytucjami międzynarodowymi i zagranicznymi;

2) współpraca w przygotowywaniu sprawozdań i raportów z realizacji wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

3) przedstawianie opinii w sprawie możliwości przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do umów międzynarodowych dotyczących rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Monitoring prac Komitetu

Posiedzenie 1 lutego i ustawa o sprawozdawczości
24.03.2022

Poprosiliśmy Departament Społeczeństwa Obywatelskiego o informację o ostatnim spotkaniu Komitetu ds. Pożytku Publicznego, wraz z protokołem i listą obecności.

07.04.2022

Otrzymaliśmy Protokół z posiedzenia Komitetu ds. Pożytku Publicznego w dniu 1.02.2022 wraz z listą obecności. Jednocześnie informuję, że anonimizacji zostały poddane dane osoby goszczącej na posiedzeniu, która nie pełni funkcji publicznych. Porządek obrad Komitetu, który odbył się 1 lutego dotyczył dwu kwestii: 1) Prezentacji projektu ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych i 2) Informacji o sytuacji organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w czasie pandemii (było to omówienie raportu z badania) Zob. załącznik: Kliknij

Komentarz: Pierwsza wersja projekty ustawy o sprawozdawczości została przekazana do konsultacji publicznych i uzgodnień resortowych 1.07 2021 roku. Kolejna wersja pojawiła się na stronie RCL-u 20.01 tego roku, a dopiero 10 dni później projekt jest prezentowany na Komitecie ds Pożytku Publicznego. Co więcej trzy ministerstwa zgłaszały swoje wątpliwości. W efekcie Przewodniczący „poprosił, aby przyjąć pozytywną opinię z zastrzeżeniami Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministra Sprawiedliwości, w sprawie projektu ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych stanowiący załącznik do uchwały” (w otrzymanym przez nas dokumencie nie ma tego załącznika).

Biuletyn Informacji Publicznej
11.04.2022

Ponieważ wydaje nam się, że zarówno sprawozdania ze spotkań Komitetu jak i uchwały tegoż powinny być jawne i dostępne w odpowiednim BIP-ie zwróciliśmy się do KPRM (bip@kprm.gov.pl) czy:

1. prowadzony jest osobny BIP dla organów administracji

 • Komitetu ds. Pożytku Publicznego,
 • Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego

2. Jeśli nie to gdzie są zamieszczane informacje dotyczące w/w organów

25.04.2022

W odpowiedzi otrzymaliśmy informację:

„Nie jest prowadzony BIP dla Komitetu ds. Pożytku Publicznego i Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego. Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania i działalności tych organów znajdują się na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl”.

27.04.2022

Ta odpowiedź w żadnym stopniu nie była satysfakcjonująca, więc wysłaliśmy kolejny mail:

„Niestety wskazana przez Panią strona nie działa (w załączeniu zrzut ekranu). Dlatego bardzo proszę o podanie linku do odpowiedniego BIP (w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Zauważam też potencjalne nieporozumienie, dlatego zwracam uwagę, że zarówno Przewodniczący jak i Komitet ds. Pożytku Publicznego mają status organów administracji rządowej. Mieszczą się więc w pojęciu organów władzy publicznej lub szerzej władz publicznych, zgodnie więc z art. 8 ust. 3 oraz art. 9 ust. 2 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej, obydwa organy mają ustawowy obowiązek posiadania swoich stron podmiotowych BIP, oraz zamieszczenia na nich szeregu informacji, wskazanych m.in. w art. 8 ust. 2 w zw. z katalogiem z art. 6 tejże ustawy. Wśród obowiązkowych informacji do zamieszczenia są też informacje o sposobie dostępu do informacji nie umieszczonych w BIP, a będących w ich posiadaniu.

Zwracam też uwagę, że faktyczny brak spełnienia tych obowiązków oznacza pozostawanie w zaskarżalnej do właściwego WSA bezczynności. Ze względu na czas, który upłynął od momenty powołania tych organów do życia, bezczynność w realizacji obowiązków potencjalnie może być oceniona jako rażąca, a jednocześnie spełniająca przesłankę uporczywego nieudostępniania informacji publicznej pomimo ustawowego obowiązku, co potencjalnie łączy się ze spełnieniem przesłanek zaistnienia czynu zabronionego opisanego w art. 23 ww. ustawy.

Z powyższych względów podkreślam, że wnoszę o udostępnienie linku do strony podmiotowej BIP, w której ww. organy udostępniają informacje, zgodnie ze wskazanymi obowiązkami wynikającymi z norm bezwzględnie obowiązujących”.

11.05.2022

Otrzymaliśmy odpowiedź:

„Uprzejmie informuję, że strona Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego to: https://www.gov.pl/web/pozytek  

W odniesieniu do zagadnienia posiadania strony BIP informuję, że – zgodnie z art. 13 ust. 2 u.d.i.p. – zaistniała konieczność wydłużenia terminu udzielenia odpowiedzi do 27 czerwca 2022 r. z uwagi na konieczność przeprowadzenia analizy prawnej” 

Z ciekawością czekamy na dalsze informacje.

27.06.2022

27 czerwca otrzymaliśmy odpowiedź w sprawie BIP-u: „W odpowiedzi na poniższy wniosek dotyczący udostępnienia linku do strony podmiotowej BIP Komitetu ds. Pożytku Publicznego oraz Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego uprzejmie informuję, że ww. organy nie posiadają stron BIP. Obecnie trwają prace nad dostosowaniem strony www.gov.pl/web/pozytek do wymogów określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.”

12.07.2022

W odpowiedzi zadaliśmy pytanie: „Dziękujemy za odpowiedź. Bardzo prosimy o informację kiedy możemy się spodziewać dostosowania strony www.gov.pl/web/pozytek do wymogów określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej”.

27.07.2022

Otrzymaliśmy odpowiedź „Trwają prace nad przystosowaniem wszystkich stron internetowych działających w ramach serwisu gov.pl do ustawy o dostępności cyfrowej. Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie strony rządowe – w tym strona Komitetu ds. Pożytku Publicznego oraz Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego uprzejmie spełniały wymogi wspomnianej ustawy. Z uwagi na potrzebę ujednolicenia standardów funkcjonowania wszystkich stron BIP, a także w związku z ogłoszeniem stanu alarmowego CHARLIE-CRP na terenie całego kraju (nakładającego dodatkowe wymagania co do trybu realizowania prac informatycznych) nie jest możliwe określenie terminu ukończenia prac w wyżej wymienionym zakresie”.

20.11.2022

Po czterech miesiącach, wróciliśmy do tematu i zapytaliśmy: „Kiedy możemy się spodziewać udostępniania informacji przez Komitet ds. Pożytku Publicznego i Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego w formie specjalnej strony BIP lub dostosowania strony https://www.gov.pl/web/pozytek do wymogów określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej”. 

Komentarz: Dodaliśmy też, tak na wszelki wypadek, przypomnienie: „Zwracamy uwagę, że – jak pisaliśmy w poprzednich pytaniach (mail z  27 kwietnia 2022) – zarówno Przewodniczący jak i Komitet ds. Pożytku Publicznego mają status organów administracji rządowej. Mieszczą się więc w pojęciu organów władzy publicznej lub szerzej władz publicznych, zgodnie więc z art. 8 ust. 3 oraz art. 9 ust. 2 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej, obydwa organy mają ustawowy obowiązek posiadania swoich stron podmiotowych BIP oraz zamieszczenia na nich szeregu informacji, wskazanych m.in. w art. 8 ust. 2 w zw. z katalogiem z art. 6 tejże ustawy. Wśród obowiązkowych informacji do zamieszczenia są też informacje o sposobie dostępu do informacji nie umieszczonych w BIP, a będących w ich posiadaniu. Zwracam też uwagę, że faktyczny brak spełnienia tych obowiązków oznacza pozostawanie w zaskarżalnej do właściwego WSA bezczynności. Ze względu na czas, który upłynął od momenty powołania tych organów do życia, bezczynność w realizacji obowiązków potencjalnie może być oceniona jako rażąca, a jednocześnie spełniająca przesłankę uporczywego nieudostępniania informacji publicznej pomimo ustawowego obowiązku, co potencjalnie łączy się ze spełnieniem przesłanek zaistnienia czynu zabronionego opisanego w art. 23 ww. ustawy”. 

12.12.2022

Otrzymaliśmy odpowiedź: „Prace nad  dostosowaniem strony https://www.gov.pl/web/pozytek do wymogów określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej uległy opóźnieniu. Zakończenie prac planowane jest na I kwartał 2023 roku”. 

cdn.
Prezydium Komitetu?
11.04.2022

Na stronie facebookowej Komitetu ds Pożytku Publicznego pojawiły się informacje o spotkaniach Prezydium Komitetu (m.in. 6 kwietnia z pełnomocnikami wojewodów koordynujących pomoc organizacji pozarządowych na rzecz uchodźców z Ukrainy oraz z przedstawicielami NGO-sów zaangażowanych w tę pomoc. 8 kwietnia z organizacjami pozarządowymi i społecznikami dot. współpracy państwa i NGO ws. wsparcia dla uchodźców). Nie znaleźliśmy podstawy prawnej dla działania Prezydium więc zwróciliśmy się do Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego (sekretariat_DOB@kprm.gov.pl) z pytaniem:

„W ostatnich doniesieniach na stronie Komitetu na Facebooku (https://www.facebook.com/KomitetPozytku) jest mowa o spotkaniach Prezydium Komitetu. Bardzo proszę o informacje:

1. Na jakiej podstawie prawnej działa Prezydium Komitetu ds. Pożytku Publicznego

2. Jaki jest skład i kompetencje w/w Prezydium”

25.04.2022

W odpowiedzi na wniosek otrzymaliśmy informację:

„Po przeprowadzeniu analizy obowiązujących przepisów, legitymizujących działalność Komitetu do spraw Pożytku Publicznego oraz usystematyzowaniu aktów normatywnych pod kątem ich oddziaływania na działalność w/w organu informuję, że Prezydium Komitetu ds. Pożytku Publicznego nie nosi charakteru formalnego. Nie jest to bowiem organ oddzielnie usankcjonowany w przepisach prawnych dotyczących funkcjonowania Komitetu. Wobec pojawiających się w mediach stwierdzeń o wystąpieniach owego „prezydium” należy mieć na względzie raczej ogólne jego rozumienie, tj. jako organu kierowniczego organu kolegialnego (patrz. https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/prezydium;4009656.html). Oznacza to, że będą go tworzyć osoby faktycznie odpowiedzialne za kierowanie pracami Komitetu. Według udppiw oraz regulaminu Komitetu są to: Przewodniczący Komitetu, Wiceprzewodniczący Komitetu oraz Sekretarz Komitetu. Jednocześnie nie jest wykluczone, że – w zależności od problemu czy założenia pozostającego do rozwiązania – mogą zostać przybrane do pomocy również inne osoby, chociażby osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie zespołów problemowych czy eksperckich.

Jeżeli chodzi o kompetencję „prezydium” to nie zostały one sformalizowane. Nie można jednak nie zauważyć, że główną funkcją takiego organu jest wspólne reprezentowanie działalności Komitetu jako organu kolegialnego. Z tego wynikać mogą również funkcje sprawozdawcze, jak i inicjatorskie.

cdn.
Planowanie prac Komitetu
02.06.2022

2 czerwca poprosiliśmy o dokumenty, które mówią o tym jak są planowane i sprawozdawane działania Komitetu, czyli o:

 • zatwierdzony plan prac Komitetu na rok 2022 (zgodnie z art. 34f Komitet przyjmuje plan prac Komitetu i przedstawia go Radzie Ministrów do zatwierdzenia) wraz z protokołem z uchwalenia planu oraz z dokumentem jego przyjęcia przez Radę Ministrów,
 • sprawozdania z prac Komitetu za lata 2020 i 2021 (zgodnie z art. 34h Przewodniczący Komitetu przedkłada Radzie Ministrów, w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku, sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy, zawierające informacje o prowadzonej działalności w zakresie wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz o realizacji planu, o którym mowa w art. 34f).
15.06.2022

15 czerwca otrzymaliśmy następującą informację: 

W załączeniu przekazuję Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu do spraw Pożytku Publicznego za rok kalendarzowy 2020, przedstawione przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego i przekazane 8 lipca 2021 r. członkom RM do wiadomości. Załączniki do pobrania: Kliknij

Sprawozdanie za rok 2021 nie zostało jeszcze złożone (Przewodniczący Komitetu ma obowiązek przedłożyć sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy Radzie Ministrów w terminie do 30 czerwca każdego roku).

Plan prac Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego jest opublikowany na stronie: Kliknij

13.07.2022

W odpowiedzi wysłaliśmy kolejne pytanie: „Bardzo proszę o Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu do spraw Pożytku Publicznego za rok kalendarzowy 2021, które Przewodniczący Komitetu ma obowiązek przedłożyć Radzie Ministrów w terminie do 30 czerwca każdego roku. Równocześnie z wyjaśnień rozumiem, że zgodnie z odpowiedzią uzyskaną 15.06 nie został przygotowany i zatwierdzony plan prac Komitetu na rok 2022 (zgodnie z art. 34f. Komitet przyjmuje plan prac Komitetu i przedstawia go Radzie Ministrów do zatwierdzenia)”. 

27.07.2022

Otrzymaliśmy taką informację: „W załączeniu przekazuję Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu do spraw Pożytku Publicznego za rok kalendarzowy 2021 (załącznik: Kliknij). Jednocześnie wskazuję, że plan prac Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego jest opublikowany na stronie https://www.gov.pl/web/premier/wykaz-prac-legislacyjnych-przewodniczacego-komitetu-do-spraw-pozytku-publicznego—2022-r.

17.08.2022

Wystosowaliśmy kolejne zapytanie: 

W związku z Państwa wyjaśnieniem z 27 lipca 2022 r., zgodnie z którym plan prac Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego opublikowany na stronie: LINK stanowi plan pracy Komitetu Pożytku Publicznego, o którym mowa w art. 34f ustawy o pożytku, wnoszę o udostępnienie w postaci elektronicznej dokumentów, potwierdzających: 1) podjęcia decyzji/uchwały przez Komitet Pożytku Publicznego o przyjęciu planu prac 2) zatwierdzenia przez Radę Ministrów planu prac Komitetu Pożytku Publicznego.

Przypomnę, że zgodnie z art. 34f regulacji ustawy o pożytku, Komitet przyjmuje plan prac i przedstawia do zatwierdzenia Radzie Ministrów.

31.08.2022

Otrzymaliśmy maila w odpowiedzi na powyższy wniosek: „Wyjaśniam, że wykaz prac legislacyjnych Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego opublikowany na stronie https://www.gov.pl/web/premier/wykaz-prac-legislacyjnych-przewodniczacego-komitetu-do-spraw-pozytku-publicznego—2022-r nie stanowi planu pracy Komitetu Pożytku Publicznego, o którym mowa w art. 34f ustawy o pożytku, a zatem nie był przedmiotem uchwały Komitetu ds. Pożytku Publicznego i zatwierdzania przez Radę Ministrów”.

23.09.2022

Jak widać z powyższej korespondencji ciągle jesteśmy w punkcie wyjścia, dlatego postanowiliśmy ponowić prośbę „Ostatni raz ponawiamy wniosek o udostępnienie planu prac Komitetu Pożytku Publicznego na rok 2022, o którym mowa w art. 34f ustawy o pożytku, wraz z protokołem z uchwalenia planu oraz z dokumentem jego przyjęcia (zatwierdzenia) przez Radę Ministrów. 

Zwracamy uwagę, że:

1) taki wniosek złożyliśmy już 2.06, następnie ponawialiśmy / podtrzymywaliśmy 13.07 i 17.08. 

2) w Państwa odpowiedziach z 15.06 i 27.07 otrzymaliśmy informacje, że plan prac Przewodniczącego Komitetu jest opublikowany na stronie https://www.gov.pl/web/premier/wykaz-prac-legislacyjnych-przewodniczacego-komitetu-do-spraw-pozytku-publicznego—2022-r

3) w efekcie 17.08 podkreśliliśmy po raz kolejny, że skoro ten plan Państwo nam wysyłacie w odpowiedzi na jasny i konkretny wniosek, jako plan KPP to wnosimy (ponownie) o udostępnienie „dokumentów potwierdzających 1) podjęcie decyzji/uchwały przez Komitet Pożytku Publicznego o przyjęciu planu prac 2) zatwierdzenia przez Radę Ministrów planu prac Komitetu Pożytku Publicznego.”

4) W Państwa najnowszej odpowiedzi z dnia 31.08.2022 r. wskazujecie w efekcie Państwo, że dotychczas linkowany nam wykaz prac Przewodniczącego jednak „… nie stanowi planu pracy Komitetu Pożytku Publicznego, o którym mowa w art. 34f ustawy o pożytku, a zatem nie był przedmiotem uchwały Komitetu ds. Pożytku Publicznego i zatwierdzania przez Radę Ministrów”

5) Powyższe, udokumentowane treścią korespondencji, fakty mogą świadczyć o umyślnym i z zamiarem wprowadzaniu w błąd lub braku kompetencji w zakresie wiedzy lub umiejętności osób obsługujących wniosek o informację. Rodzi to wątpliwości co do działania w dobrej wierze, jak i ewentualne popełnienie potencjalnie czynu zabronionego utrudniania dostępu do informacji publicznej, osobno od bezczynności i przewlekłości w jego realizacji.”

07.10.2022

Otrzymaliśmy wreszcie jednoznaczną odpowiedź: „W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dot. planu prac Komitetu ds. Pożytku Publicznego na rok 2022 , przyjęcia go przez Komitet i zatwierdzenia przez Radę Ministrów uprzejmie informujemy, że taki plan nie został przygotowany i zatwierdzony przez Radę Ministrów”.

Inicjatywy Komitetu
31.08.2022

Zadaliśmy pytanie o nowe programy przyjęte przez rząd:

W informacji Dwa nowe programy Kds.PP przyjęte przez rząd! z 20.07.2022 czytamy, że: „Z inicjatywy Komitetu 18 lipca Rada Ministrów podjęła uchwałę o utworzeniu dwóch nowych programów adresowanych do sektora NGO”, tj. Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033 oraz Rządowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033. Równocześnie znajdujemy tam informację, że: „Oba programy zostały przygotowane przez Kds.PP”.

Bardzo proszę o informacje:

1. W jaki sposób i kiedy Kds.PP podjął decyzję o pracy nad tymi programami.

2. Jak przebiegała w Kds.PP praca nad tymi programami (harmonogram, osoby biorące udział w pracach, itp.).

15.09.2022

Otrzymaliśmy taką odpowiedź: 

W lipcu 2019 r., w celu wypracowania rozwiązań sprzyjających rozwojowi i integracji poradnictwa, zorganizowany został przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, we współpracy z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego kongres poradnictwa. W trakcie obrad Kongresu, jak również podczas zorganizowanego w lutym 2020 r. Kongresu Profesji i Zawodów Pomocowych, podnoszony był postulat programu wsparcia przeznaczonego dla organizacji pozarządowych zajmujących się poradnictwem. W reakcji na ten postulat Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego zlecił Departamentowi Społeczeństwa Obywatelskiego KPRM, który odpowiada za obsługę Komitetu ds. Pożytku Publicznego, podjęcie działań zmierzających do opracowania projektu. W lutym 2020 roku, celem wypracowania założeń programu, została powołana grupa robocza, w której pracach udział brali przedstawicieli organizacji pozarządowych (Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin, Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin KEP, Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa Bielany, Związek Biur Porad Obywatelskich,  Wielkopolska Rada Koordynacyjna, Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Amazonki,  INPRIS, Fundacja Wolne Miejsce, Fundacja Ona i On, Fundacja Mamy i Taty, Instytut na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris, Fundacja Przyszłość Pokoleń, Związek Dużych Rodzin 3+, Fundacja Polska Jutra) oraz przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP. Prace zespołu utrudniła pandemia COVID–19. 

Pomysł programu przeznaczonego na wsparcie inicjatyw młodzieżowych pojawił się jako postulat zgłaszany przez przedstawicieli młodzieży w toku konsultacji Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia zorganizowanych przez Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej, Wiceprzewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego. Konsultacje trwały od lutego do listopada 2021 roku i dostarczyły materiału niezbędnego do diagnozy potrzeb oraz sformułowania założeń programu. Na zlecenie Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku  Publicznego w Departamencie Społeczeństw Obywatelskiego w grudniu 2021 roku podjęte zostały prace nad projektem programu.

W kwietniu 2022 roku, opracowany w Departamencie Społeczeństwa Obywatelskiego projekt został wpisany do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. W tym samym miesiącu skierowano projekt do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji społecznych i opiniowania.

14 czerwca 2022 roku odbyło się posiedzenie Komitetu ds. Pożytku Publicznego dotyczące Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033 oraz Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033. Komitet zaopiniował pozytywnie oba programy. W załączeniu przekazuję protokół ustaleń posiedzenia Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z 14 czerwca 2022 roku.

Oba projekty zostały przyjęte przez Radę Ministrów 19 lipca 2022 r.

Monitoring prac Przewodniczącego Komitetu
Zarządzenia Przewodniczącego
12.07.2022

Ponieważ Przewodniczący Komitetu Pożytku Publicznego pełni tak znaczącą rolę nie tylko w pracach samego Komitetu, ale także całego sektora pozarządowego, zdecydowaliśmy się zbierać informacje, które według nas od dawna powinny wisieć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Zaczęliśmy od zarządzeń Przewodniczącego, których – w przeciwieństwie ro Rozporządzeń – nie udało nam się znaleźć na stronie KPRM.  Poprosiliśmy o udostępnienie spisu wszystkich zarządzeń Przewodniczącego Komitetu Pożytku Publicznego oraz treść o treść:

 • Zarządzenia nr 8 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw reformy systemu zlecania zadań publicznych”
 • Zarządzenia w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw dialogu obywatelskiego, który rozpoczął pracę 20 maja 2021 r. 
25.07.2022

Otrzymaliśmy odpowiedź: „(…) przekazuję listę wszystkich zarządzeń Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z adnotacją które są obowiązuję, a które uchylone i w jakim zakresie”:

 1. Zarządzenie nr 1 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie Sekretarza Komitetu do spraw Pożytku Publicznego (obowiązujące),
 2. Zarządzenie nr 3 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zakresu zadań Wiceprzewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego (uchylone),
 3. Zarządzenie nr 3 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorująco-Sterującego Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018 – 2030 (uchylone),
 4. Zarządzenie nr 4 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorująco-Sterującego Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO (uchylone),
 5. Zarządzenie nr 5 z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Monitorująco-Sterującego Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO (uchylone),
 6. Zarządzenie nr 6 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komitetu Sterująco-Monitorującego Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (obowiązujące),
 7. Zarządzenie nr 7 z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorująco-Sterującego Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO (uchylające zarządzenie nr 4 i 5) (uchylone),
 8. Zarządzenie nr 8 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie powołania Zespołu eksperckiego do spraw reformy systemu zlecania zadań publicznych (obowiązujące),
 9. Zarządzenie nr 9 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komitetu Sterująco-Monitorującego Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 (uchylające zarządzenie nr 3) (obowiązujące),
 10. Zarządzenie nr 10 z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw dialogu obywatelskiego (uchylone),
 11. Zarządzenie nr 1/2021 z dnia 4 marca 2021 w sprawie zakresu zadań Wiceprzewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. (uchylające zarządzenie nr 3 poz. 2 na liście) (obowiązujące),
 12. Zarządzenie nr 2/2021 z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw dialogu obywatelskiego (uchylające zarządzenie nr 10) (obowiązujące),
 13. Zarządzenie nr 3/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komitetu Sterująco – Monitorującego Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030 (uchylone),
 14. Zarządzenie nr 4/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komitetu Sterująco-Monitorującego Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 (uchylone),
 15. Zarządzenie nr 5/2021 z dnia 23 czerwca 2021 w sprawie powołania Komitetu Sterująco-Monitorującego Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO (uchylające zarządzenie nr 7) (uchylone),
 16. Zarządzenie nr 1/2022 z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komitetu Sterująco-Monitorującego Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020–2030 (uchylające zarządzenie nr 3/2021) (obowiązujące),
 17. Zarządzenie nr 2/2022 z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komitetu Sterująco-Monitorującego Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 (uchylające zarządzenie nr 4/2021) (obowiązujące),
 18. Zarządzenie nr 3/2022 z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komitetu Sterująco-Monitorującego Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 (uchylające zarządzenie nr 3 z dnia 19 marca 2019 r.) (obowiązujące),
 19. Zarządzenie nr 4/2022 z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komitetu Sterująco-Monitorującego Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO (uchylające zarządzenie nr 5/2021) (obowiązujące),
 20. Zarządzenie nr 5/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie w sprawie powołania Komitetu Sterująco-Monitorującego Program „Polski Inkubator Rzemiosła” (obowiązujące).
31.08.2022

Zadaliśmy pytanie o efekty prac zespołów: 

Bardzo proszę o informacje o stanie prac i o udostępnienie wyników działalności powołanych przez Przewodniczącego KPP zespołów eksperckich do spraw:

 • reformy systemu zlecania zadań publicznych (Zarządzenie nr 8 z dnia 25 listopada 2020),
 • dialogu obywatelskiego (Zarządzenie nr 2/2021 z dnia 10 maja 2021 r).
15.09.2022

Zespół ds. reformy systemu zlecania zadań publicznych powołany Zarządzeniem nr 8 Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 25 listopada 2020 roku zakończył swoje prace w styczniu 2022 roku przekazując Przewodniczącemu Komitet propozycję projektu ustawy zmieniającej ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w załączeniu).

Natomiast Zespół ds. dialogu obywatelskiego powołany Zarządzeniem nr 2 Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 10 maja 2021 r. zakończył prace w grudniu 2021 r. Podstawowym zadaniem Zespołu było opracowanie projektu ustawy o Radzie Dialogu Obywatelskiego, który został przedstawiony na posiedzeniu dnia 17 grudnia 2021 r. Zespół nie mógł wypracować konsensu – wyrażono głosy zarówno przeciwne projektowi ustawy, jak i aprobujące go. W związku z powyższym, należy uznać, że przedstawiony projekt (w załączeniu) nie uzyskał poparcia i nie został uzgodniony przez wszystkich członków Zespołu.

Pełnomocnik Rządu
22.10.2022

Wysłaliśmy zapytanie o to „kto i od kiedy pełni funkcję Pełnomocnika Rzadu ds.  społeczeństwa obywatelskiego (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego) oraz gdzie można znaleźć informację o jego bieżącej pracy?”

07.11.2022

Otrzymaliśmy odpowiedź: „funkcja Pełnomocnika Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego nie jest obsadzona”.

Komentarz: To bardzo dziwne. W pracy rządu co chwila czytamy o utworzeniu lub zlikwidowaniu funkcji jakiegoś pełnomocnika (por.  Podwójne państwo, a organizacje pozarządowe: Kliknij). W czasie prac legislacyjnych nad ustawą o NIW-ie ówczesny Pełnomocnik ds. społeczeństwa obywatelskiego sugerował, że Pełnomocnik będzie zastępcą Przewodniczącego KPP. W efekcie funkcję sprawuje rzeczywiście Pełnomocnik Rządu, ale… do spraw Polityki Młodzieżowej. Po co więc rządowi taki nieistniejący pełnomocnik? 

Sprawozdania z wykonania ustawy
17.12.2022

Wysłaliśmy zapytanie „Z uwagi na obowiązek ustawowy nałożony zgodnie z art. 50a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812) na Radę Ministrów ( „Rada Ministrów, na podstawie informacji uzyskanych od organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, przedstawia co 2 lata Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej sprawozdanie z wykonania ustawy w terminie do dnia 30 listopada roku następującego po upływie okresu sprawozdawczego)” prosimy o informację:
1. jaki jest tryb i harmonogram przygotowywania, w ramach prac Rady Ministrów, w.w. sprawozdań?
2. prosimy o przesłanie sprawozdań za okres 2018-2019 oraz 2020-2021?

30.12.2022

30 grudnia 2022 r. otrzymaliśmy taką oto odpowiedź na nasze pytanie: „Tryb i harmonogram przygotowywania sprawozdania z wykonania ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie nie jest określony odrębnym dokumentem. Za przygotowanie projektu sprawozdania przedkładanego Radzie Ministrów odpowiada Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Projekt dokumentu przygotowuje Departament Społeczeństwa Obywatelskiego KPRM w oparciu o informacje otrzymane od podmiotów administracji rządowej i samorządowej. Zgodnie z Regulaminem pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt jest przedmiotem uzgodnień i opiniowania, trafia pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów a następnie Rady Ministrów. Jednocześnie informuję, że sprawozdania z wykonania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2018-2019 oraz 2020-2021 nie powstały i nie zostały przedłożone Radzie Ministrów”.