2023

5


LIPCA 2023

Projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych

Projekt wprost wskazywał na możliwość rejestracji UKS-ów i innych klubów sportowych w KRS. W uzasadnieniu zauważono, że potrzeba usunięcia barier formalnych, które utrudniają prowadzenie działań uczniowskim klubom sportowym i klubom sportowym funkcjonującym na podstawie wpisu do ewidencji prowadzonej przez właściwego starostę, jest postulowana od kilku lat przez organizacje społeczne. Na dzień 11 lipca 2023 r. projekt ustawy nie miał jeszcze nadanego numeru druku. Link do projektu: Kliknij

2022

3


CZERWCA 2022

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

Kontakt z Komisją Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki celem podjęcia działań mających na celu poprawę trudnej formalnej sytuacji uczniowskich klubów sportowych (UKS) i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej (problematyka art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie) (Kliknij)

15


LUTEGO 2022

Webinarium #prosteNGO

Webinarium #prosteNGO poświęcone problematyce formalnych aspektów działania klubów sportowych

8


LUTEGO 2022

Webinarium #prosteNGO

Webinarium #prosteNGO poświęcone problematyce formalnych aspektów działania klubów sportowych

1


LUTEGO 2022

Webinarium #prosteNGO

Webinarium #prosteNGO poświęcone problematyce formalnych aspektów działania klubów sportowych

4


STYCZNIA 2022

Badanie dot. ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych

Wysłanie pisma do organów prowadzących ewidencje uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia – czyli wszystkich 380 powiatów i miast na prawach powiatu – z prośbą o udzielenie odpowiedzi na 5 pytań dotyczących ewidencji. Otrzymano 192 odpowiedzi. Czytaj: Kliknij

2021

15


GRUDNIA 2021

Webinarium #prosteNGO

Webinarium #prosteNGO poświęcone problematyce formalnych aspektów działania klubów sportowych

14


GRUDNIA 2021

Webinarium #prosteNGO

Webinarium #prosteNGO poświęcone problematyce formalnych aspektów działania klubów sportowych

10


GRUDNIA 2021

Webinarium #prosteNGO

Webinarium #prosteNGO poświęcone problematyce formalnych aspektów działania klubów sportowych

8


GRUDNIA 2021

Webinarium #prosteNGO

Webinarium #prosteNGO poświęcone problematyce formalnych aspektów działania klubów sportowych

2


GRUDNIA 2021

Webinarium #prosteNGO

Webinarium #prosteNGO poświęcone problematyce formalnych aspektów działania klubów sportowych

1


GRUDNIA 2021

Webinarium #prosteNGO

Webinarium #prosteNGO poświęcone problematyce formalnych aspektów działania klubów sportowych

22


LISTOPADA 2021

Spotkanie #prosteNGO

Spotkanie #prosteNGO poświęcone problematyce formalnych aspektów działania klubów sportowych

29


WRZEŚNIA 2021

Spotkanie #prosteNGO

Spotkanie #prosteNGO poświęcone problematyce formalnych aspektów działania klubów sportowych

2019

12


LIPCA 2019

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (druk nr 3622)

Projekt wprost regulował m.in. możliwość zmiany siedziby przez UKS-y i inne kluby sportowe z ewidencji starosty oraz możliwość rozpoczęcia prowadzenia przez te podmioty działalności gospodarczej, co wiązałoby się z ich migracją do KRS-u. Wydawałoby się, że przepisy te są obiektywnie bardzo proste do praktycznego zastosowania. Niestety – i one nie weszły w życie. Link do projektu: Kliknij

2016

22


GRUDNIA 2016

Projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

Istotą projektu było umożliwienie klubom sportowym działającym w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej oraz uczniowskim klubom sportowym rejestracji w KRS. Oznaczałoby to m.in. możliwość rejestracji działalności gospodarczej także przez UKS-y (do dziś nie jest to możliwe). Fakultatywność rejestracji w KRS została poddana krytyce m.in. ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości i ostatecznie projekt odrzucono. Link do projektu: Kliknij

10


LUTEGO 2016

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie (Druk nr 305)

Projekt zakładał uchylenie art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, rozstrzygającego, że do klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, mają zastosowanie przepisy dotyczące uczniowskich klubów sportowych. W ten sposób do tego typu podmiotów właściwe stałyby się przepisy obowiązujące wszystkie pozostałe stowarzyszenia, czyli – pisząc najprościej – rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym. Projekt odrzucono. Link do projektu: Kliknij