Badanie dot. ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych – wyniki pełne

4 stycznia 2022 r. wysłaliśmy pismo do organów prowadzących ewidencje uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia - czyli wszystkich 380 powiatów i miast na prawach powiatu – z prośbą o udzielenie odpowiedzi na 5 pytań dotyczących ewidencji. Otrzymaliśmy 192 odpowiedzi!

4 stycznia 2022 r. wysłaliśmy pismo do organów prowadzących ewidencje uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia – czyli wszystkich 380 powiatów i miast na prawach powiatu – z prośbą o udzielenie odpowiedzi na 5 pytań dotyczących ewidencji. Otrzymaliśmy 192 odpowiedzi!

Autor: Łukasz Gorczyński

Działanie miało na celu zebranie informacji mogących mieć wpływ na próby nowelizacji ustawy o sporcie i poprawy formalnej sytuacji UKS-ów i klubów sportowych. Odpowiedzi zbierane były do dnia 19 stycznia 2022 roku.

Zadane pytania

1. Czy zgadzają się Państwo z twierdzeniem, że obecny stan prawny, w ramach którego brak jest przepisów odnoszących się do zmiany siedziby przez UKS i/lub klub sportowy figurujący w ewidencji wymaga zmiany i jasnego określenia procedury migracji między ewidencjami?

2. Czy zgadzają się Państwo z twierdzeniem, że obecny stan prawny, w ramach którego brak jest przepisów odnoszących się do możliwości rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej przez klub sportowy figurujący w ewidencji i jego migracji do KRS wymaga zmiany i jasnego określenia procedury migracji między ewidencją i KRS-em?

3. W myśl obecnych przepisów UKS-y nie mogą prowadzić działalności gospodarczej (w tym np. nie mogą korzystać ze wsparcia sponsorów). Czy zgadzają się Państwo z twierdzeniem, że UKS-y powinny mieć taką możliwość, aby móc finansować swoją działalność z różnych źródeł?

4. Czy zgadzają się Państwo z twierdzeniem, że w ramach obecnie funkcjonującego systemu ewidencji UKS-ów i klubów sportowych powinno powstać narzędzie w postaci scentralizowanej i jawnej ewidencji (na wzór KRS)? Z narzędzia tego UKS-y i kluby sportowe mogłyby samodzielnie pobierać wypisy i każdy mógłby sprawdzić np. dane dot. obecnego zarządu i sposobu reprezentacji podmiotu.

5. W obecnym stanie prawnym brak jest przepisów regulujących przepływ informacji między ewidencją i KRS w przypadku, gdy UKS lub klub sportowy uzyskuje status organizacji pożytku publicznego. Może to powodować rozbieżność danych widniejących w poszczególnych rejestrach. Czy zgadzają się Państwo z twierdzeniem, że sytuacja ta wymaga zmiany i jasnego określenia procedury wymiany informacji między ewidencją i KRS?

Odpowiedzi

Dodatkowe zgłoszone uwagi do pytania:

 • Nie mieliśmy tego typu przypadku. Takiej procedury nie ma też w odniesieniu do stowarzyszeń wpisanych w KRS. Pomimo tego zadanie jest to realizowane.
Odpowiedzi na pytanie 2

Dodatkowe zgłoszone uwagi do pytania:

 • Od dnia wejścia w życie ustawy o sporcie ,mieliśmy taki przypadek. Rzeczywiście brak takich regulacji nastręczył problemów. Przez pewien okres czasu istniały dwa kluby.
 • Nie mam zdania.
Odpowiedzi na pytanie 3

Dodatkowe zgłoszone uwagi do pytania:

 • Tylko w przypadku rejestracji w KRS.
 • W zależności od decyzji UKS.
 • Stwierdzenie zawarte w pytaniu jest niezbyt precyzyjne. UKS-y mogą prowadzić taką działalność w ramach przepisów dotyczących organizacji pożytku publicznego, jeśli uzyskają taki status. Mogą korzystać z majątku określonego w art. 33 ust.1 ustawy-prawo o stowarzyszeniach.
 • UKS-y powinny móc korzystać ze wsparcia sponsorów, bez możliwości prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Tak. Jednocześnie powinny się znaleźć w KRS.
 • Powinny mieć możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, ale przy uwzględnieniu rejestracji w KRS.
 • UKS, które chcą prowadzić działalność gospodarczą rejestrują się w KRS.
 • W przepisach nie określono czy UKS może prowadzić działalność, są wyroki sądowe, które mówią, że mogą, bo nie są klubami sportowymi. Na dodatek sądy rejestrują UKS mimo iż figurują one nadal w ewidencji starosty.
 • Może wystarczyłoby ograniczyć do możliwości korzystania ze sponsoringu.
Odpowiedzi na pytanie 4

Dodatkowe zgłoszone uwagi do pytania:

 • Nie, lecz ze względu na sposób finansowania tego zadania przez powiaty, których nie będzie stać na poniesienie kosztów z tym związanych. Co do zasady kierunek proponowanych zmian jest słuszny, ale wymaga zapewnienia środków finansowych umożliwiających jego wdrożenie.
 • Tak, pod warunkiem wprowadzenia do takiego systemu konieczności aktualizacji kadencji władz nawet w sytuacji powtórzonego składu osobowego poprzedniej kadencji.
 • Nie mam zdania.
Odpowiedzi na pytanie 5

Dodatkowe zgłoszone uwagi do pytania:

 • Sam pomysł wydaje się słuszny. U nas nie ma takich przypadków. Gdyby zaistniał, to można doprowadzić do zgodności w ramach nadzoru nad działalnością tych podmiotów.
 • Nie mam zdania.
 • Starosta otrzymuje informacje o uzyskaniu OPP przez Klub z KRS.

Ponadto wskazano następujące dodatkowe uwagi do całości (zachowano oryginalną pisownię):

 1. Powinna nastąpić zmiana zapisu w sprawie skreślenia z ewidencji starosty UKS i klubów sportowych. Obecnie wykreślenie klubu sportowego działającego w formie UKS lub stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, z ewidencji prowadzonej przez starostę jest możliwe dopiero po zakończeniu likwidacji klubu sportowego, której dokonuje się po wykonaniu wielu czynności (m.in. podjęcie uchwały na zebraniu klubu, zawiadomienie starosty i złożenie wniosku do starosty przez likwidatora). Niestety, wiele nieistniejących już klubów jest „zawieszonych w próżni”, nadal widnieją w ewidencji a nie ma ich w rzeczywistości gdyż np. dawno zlikwidowano szkołę, brak jakiejkolwiek dokumentacji itp. Nie ma możliwości podjęcia uchwały przez członków klubu i wykonania czynności przez likwidatora. Nie ma tez nigdzie żadnych zapisów, co w takim wypadku. Jedne samorządy twierdzą, że należy wówczas wysłać pismo do sądu z prośbą o zgodę na wykreślenie z ewidencji, inne natomiast twierdzą, że jest to tylko sprawa w gestii starosty, ale nadal nikt nie wie jak zakończyć tę sprawę.
 2. Ministerstwo Sportu, samorządy wojewódzkie, powiatowe i gminne powinny w skali roku przeprowadzać więcej konkursów na realizacje zadań publicznych w zakresie sportu aby umożliwić UKS -om wielokrotne pozyskiwanie większych kwot dofinansowania realizacji ich zadań. wtedy nie będą musiały prowadzić działalności gospodarczej co nie bez powodu jest charakterystyczne dla Uczniowskich Klubów Sportowych.
 3. Konieczne jest stworzenie jasnych przepisów umożliwiających likwidację klubów sportowych i UKS przez organ ewidencyjny z mocy prawa bez kierowania sprawy do sadu (dotyczy podmiotów od wielu lat nieaktywnych, nieodpowiadających na wezwania i korespondencję i nierealizujących zadań statutowych od długiego czasu, lub w przypadku braku kontaktu z członkami klubu).
 4. Ewidencje UKS i klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej powinny być powadzone przez KRS, a nie przez starostwa. Ułatwiłoby to możliwość prowadzenia działalności gospodarczej czy też uzyskania statusu OPP (wszystkie zmiany zgłaszane by były do jednego rejestru, a nie do dwóch).
 5. Należy także uregulować kwestię wykreślenia z ewidencji klubów sportowych i UKS-ów nie działających od wielu lat tzw. „martwych dusz”. Są to podmioty nie odpowiadające na wezwania, nie posiadające majątku i nie realizujące zadań statutowych od bardzo długiego czasu (np. od 10 lat).
 6. Powinny zostać uproszczone przepisy regulujące likwidację klubów sportowych, w celu umożliwienia wykreślenia przez organ ewidencyjny takiego klubu z mocy prawa w przypadku niemożności odnalezienia członków klubu bez kierowania sprawy do sądu.
 7. Powinny zostać jasno określone zasady pozyskiwania środków od osób prawnych przez UKS oraz kluby sportowe wpisane do ewidencji starosty/prezydenta, szczególnie w sytuacji pojawienia się ulgi sponsoringowej obejmującej również sport.
 8. Zachodzi konieczność uregulowania kwestii wykreślenia z ewidencji klubów sportowych i UKSów, które nie funkcjonują od dłuższego czasu, tj. nie odbierają korespondencji, jest trudność, aby z nimi nawiązać kontakt.
 9. Klub wpisany do ewidencji przenosi sie do KRS. Był projekt, ze należy go wykreślić z ewidencji, ale nie został wprowadzony. Jest więc możliwość podwójnego wpisu (KRS coraz rzadziej informuje o swoich działaniach).
 10. Należałoby rozwiązać problem braku regulacji w zakresie przekształcenia stowarzyszenia zwykłego w klub sportowy. W praktyce już dwukrotnie mieliśmy do czynienia z taka sytuacją.
 11. Istnieje potrzeba uregulowania w przepisach prawa procedury likwidacji klubu sportowego, obowiązków likwidatora oraz procedury wykreślenia klubu z ewidencji.
 12. Powinna zostać wprowadzona łatwa procedura likwidacyjna organizacyjna, zwłaszcza wobec klubów niedziałających od wielu lat.
 13. KS i UKS powinny mieć jasno sprecyzowane przepisy, które w sposób czytelny regulowałyby sposób ich funkcjonowania.
 14. Większość UKS – ów uległa likwidacji lub są nie aktywne ze względu na zmiany strukturalne w oświacie.
 15. Przyznaję, że analiza dokonana na stronie proste.ngo/kluby sportowe jest ciekawa i interesująca.
 16. Problem z likwidacją uks, który nie prowadzi działalności (tzw. martwe podmioty).

Miasta na prawach powiatu i powiaty, które wzięły udział w badaniu

Odpowiadający mieli nieobowiązkową możliwość wskazania nazwy powiatu lub miasta na prawach powiatu. Dane te wskazały: Powiat Nowomiejski, Powiat Gliwicki, Miasto Gdańsk, Powiat Przeworski, Powiat Opatowski, Powiat Wałecki, Powiat Inowrocławski, Powiat Wałbrzyski, Powiat Bełchatowski, Powiat Wołomiński, Miasto Częstochowa, Miasto Płock, Powiat Olkuski, Powiat Polkowicki, Powiat Pabianicki, Powiat Zambrowski, Miasto Szczecin, Powiat Krośnieński, Powiat Policki, Miasto Gdynia, Powiat Mielecki, Powiat Kielecki, Powiat Gorlicki, Powiat Drawski, Powiat Pilski, Powiat Kamiennogórski, Powiat Poznański, Powiat Łowicki, Miasto Opole, Powiat Gryfiński, Powiat Sandomierski, Powiat Rawicki, Miasto Ruda Śląska, Miasto Wrocław, Miasto Suwałki, Powiat Węgrowski, Powiat Pułtuski, Miasto Sosnowiec, Powiat Bolesławiecki, Miasto Białystok, Powiat Słupecki, Miasto Płock, Powiat Opolski, Powiat Karkonoski, Powiat Wyszkowski, Powiat Przemyski, Powiat Nowodworski, Powiat Strzelecki, Powiat Poznański, Powiat Sokólski, Miasto Rybnik, Powiat Słupski, Powiat Kolbuszowski, Powiat Miechowski, Powiat Wrocławski, Powiat Łaski, Powiat Kaliski, Powiat Milicki, Powiat Legionowski, Miasto Nowy Sącz, Miasto Częstochowa, Powiat Radomszczański, Powiat Kartuski, Powiat Cieszyński, Powiat Oławski, Powiat Międzyrzecki, Miasto Legnica, Powiat Rzeszowski, Powiat Oświęcimski, Powiat Bielski, Powiat Krakowski, Powiat Malborski, Powiat Łódzki Wschodni, Powiat Braniewski, Powiat Gryficki, Powiat Bieruńsko-lędziński, Powiat Jasielski, Miasto Ostrołęka, Powiat Karkonoski, Powiat Zduńskowolski, Powiat Lęborski, Miasto Katowice, Miasto Bielsko-Biała, Powiat Gołdapski, Powiat Nowodworski, Powiat Wolsztyński, Powiat Węgorzewski, Powiat Złotowski, Powiat Mławski, Miasto Gliwice, Powiat Tucholski.

Cieszy liczne zaangażowanie samorządowców w sprawy poprawy formalnej sytuacji klubów sportowych!


Zapoznaj się z pełną treścią tekstu dotyczącego problematyki klubów sportowych:
Kluby sportowe jako podmioty trzeciego sektora. Uwarunkowania formalne i kluczowe problemy