Biuletyn #prosteNGO – 4-17 sierpnia 2021 r.

Biuletyn #prosteNGO (10)
To już dziesiąty numer Biuletynu #prosteNGO! Zachęcamy do wypełnienia ankiety i podzielenia się z nami swoimi uwagami: Kliknij.

SPIS TREŚCI

 1. W SKRÓCIE
  1. W planach legislacyjnych (uproszczenia, Fundusze Europejskie, Uniwersytety Trzeciego Wieku)
  2. W procesie legislacyjnym (m.in. ekonomia społeczna, wokół oświaty, nie tylko nawiązki)
 1. DZIEJE SIĘ
  1. Inicjatywy (MonitorowaniePrawa.pl)
 1. PROPOZYCJE UPROSZCZEŃ I UŁATWIEŃ
  1. Wzorzec statutu
  2. Stanowisko OFOP-u i innych federacji
 1. TEMATY DO DYSKUSJI
  1. Legislacja dla opornych – odc. 5
  2. Ustawa o pożytku – tezy do założeń odc. 2

W skrócie

W planach legislacyjnych

Uproszczenia? Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu likwidowania barier administracyjnych i prawnych mających wpływ na funkcjonowanie obywateli i przedsiębiorców [UD266] to zapowiedź efektów działania Międzyresortowego Zespołu do spraw likwidowania barier administracyjnych i prawnych mających wpływ na funkcjonowanie obywateli i przedsiębiorców.

Komentarz: Z opisu uproszczeń trudno się domyślić, czego konkretnie mają dotyczyć zmiany, a procedowanie tego aktu prawnego, chociażby z uwagi na osobę odpowiedzialną (Anna Kornecka, Podsekretarz Stanu MRPiT), po ostatnich zmianach w rządzie może być utrudnione. Mimo to odnotowujemy tę próbę wprowadzania uproszczeń.

Fundusze Europejskie. Prowadzone są prace nad systemem wdrażania Funduszy Europejskich, m.in. w planach legislacyjnych rządu znajdziemy projekty uchwał Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektów programów „Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027” [IC15] i Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 [IC16].

Uniwersytety Trzeciego Wieku. Grupa posłów lewicy zgłosiła projekt (jeszcze nie ma nadanego numeru druku) Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wsparcia idei Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który dotyczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku i polega m.in. na nałożeniu „obowiązku prowadzenia UTW w ramach powiatów wraz z zabezpieczeniem finansowania – przy jednoczesnym zachowaniu różnorodności uniwersytetów założonych przed dniem wejścia proponowanej ustawy w życie oraz zobowiązaniu uczelni do współpracy z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w zakresie prowadzenia zajęć UTW”.

W procesie legislacyjnym

Na poziomie rządowym:

 • Wokół oświaty. W konsultacjach Projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw [UD227] wzięły już udział Forum Oświata, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO), Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO), Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP), Związek Zawodowy Rada Poradnictwa (ZZ RP), Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Ruch Społeczny Obywatele dla Edukacji.

Komentarz: W ustawie pojawia się propozycja polegająca „na wprowadzeniu, w przypadku skazania sprawcy za przestępstwo przeciwko środowisku, obligatoryjnego orzekania przez sąd nawiązki w wysokości od 10 000 do 10 000 000 złotych na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. Czy organizacje ekologiczne maja się z czego cieszyć? Być może. Przypomnieć jednak warto, że gdy w roku 2012 powoływano Fundusz Sprawiedliwości (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej), którego środki pochodzą m.in. „z nawiązek oraz świadczeń pieniężnych orzekanych przez sądy w stosunku do sprawców przestępstw”, wiele organizacji też miało nadzieję. Do momentu powołania funduszu nawiązki te mogły być przekazywane bezpośrednio organizacjom pozarządowym. Później organizacje mogły otrzymywać dotacje jedynie poprzez Fundusz. Brak chyba jasnych dowodów, który system był lepszy – choć wątpliwości dotyczące starego rozwiązania zapewne nie mogą równać się skali zarzutów dotyczących obecnego dysponowania Funduszem. Zdając sobie sprawę, że i decyzje dotacyjne Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska budzą często sporo emocji (np. kontrowersyjne 7 milionów dla Fundacji Media Niezależne z 2018 roku na portal medialny puszcza.tv), należy założyć, że wydatkowanie tych środków bez społecznej kontroli może nie oznaczać rzeczywistej, oczekiwanej zmiany.

 • Wynagrodzenie dla reprezentantów. Kończą się konsultacje projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta [UD255], do których – co ciekawe – nie zostały bezpośrednio zaproszone organizacje pacjenckie, choć jak czytamy w uzasadnieniu, „Aktualnie zagadnienia jakości w opiece zdrowotnej są regulowane w wielu aktach prawnych o zróżnicowanej randze. Jednocześnie prowadzonych jest szereg inicjatyw projakościowych inicjowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, organizacje zrzeszające pacjentów (podkr. red.) oraz środowiska medyczne”.

Komentarz: Nie jest jednak tak, że w całej ustawie zapomniano o organizacjach pacjenckich. Oto Rzecznik Praw Pacjenta, po uzyskaniu opinii specjalnego Zespołu, „wydaje decyzję administracyjną w sprawie przyznania świadczenia kompensacyjnego (za szkody wynikająca ze zdarzeń medycznych – przyp. red) i ustalenia jego wysokości albo odmowy przyznania świadczenia kompensacyjnego”. Od decyzji Rzecznika przysługuje odwołanie. Komisja Odwoławcza składa się z 9 osób, w tym „dwóch przedstawicieli organizacji społecznych działających na rzecz praw pacjenta”, wybranych przez ministra właściwego do spraw zdrowia spośród osób zgłoszonych przez organizacje. Oczywiście np. Naczelna Rada Lekarska czy Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych same wybierają swoich przedstawicieli do tej Komisji. Ale najciekawsze dla organizacji jest to, że „Członkowi Komisji przysługuje wynagrodzenie za udział w jego posiedzeniach w wysokości nieprzekraczającej jednej piątej kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok (…), nie więcej jednak niż 6 000 zł miesięcznie, a także zwrot kosztów przejazdu w wysokości i na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy”.

Na poziomie parlamentarnym:


Dzieje się

Portal MonitorowaniePrawa.pl

Portal jest narzędziem wspomagającym stanowienie i opiniowanie prawa w Polsce. Portal jest częścią projektu „Zdrowe Prawo – Zdrowe Firmy – Zdrowi Ludzie – podniesienie jakości i promocja procesu monitorowania legislacji” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem głównym projektu miało być „podniesienie jakości i poprawa skuteczności monitorowania zmian prawa gospodarczego i prawa pracy na poziomie krajowym przez partnerów społecznych poprzez zastosowanie zaproponowanego przez Partnerstwo modelu monitoringu”.


Propozycje uproszczeń i ułatwień

Wzorzec statutu

12 sierpnia odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Rozwoju Dialogu Obywatelskiego Rady Działalności Pożytku Publicznego dotyczące poparcia przez RDPP inicjatywy na rzecz szybkiej rejestracji stowarzyszeń w oparciu o wzorzec statutu. Petycja, którą złożył w tej sprawie OFOP (Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych), opierała się na rozwiązaniach wypracowanych m.in w ramach projektu „Dobre prawo dla organizacji społecznych – myśl centralnie, działaj lokalnie” (#prosteNGO) z dotacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Zespół rekomenduje Radzie poparcie dla złożonej petycji.

Stanowisko OFOP-u i innych federacji

W imieniu swoich organizacji członkowskich, OFOP oraz kilkadziesiąt organizacji federacyjnych zgłosiły swoje uwagi w kwestii projektu ustawy o sprawozdawczości. Ogólne stanowisko uzupełnione jest szczegółowymi uwagami do projektu oraz odpowiednimi ekspertyzami.

Komentarz: Autorzy podkreślają, że załączone uwagi szczegółowe i zaproponowane rozwiązania należy widzieć w kontekście omówionych uwag ogólnych, które wyraźnie mówią o konieczności zasadniczych zmian w ustawie. Do stanowiska dołączono także postulaty zebrane w trakcie pięciu webinariów prowadzonych, w partnerstwie z Zespołem ds. Sprawozdawczości w Organizacjach Pozarządowych Rady Działalności Pożytku Publicznego, w ramach #prosteNGO. Materiał ten był podstawą do wypracowania szczegółowych zapisów przygotowanych przez ekspertów OFOP-u.


Temat do dyskusji

Legislacja dla opornych – odc. 5

Kontynuujemy próbę przybliżenia mniej zorientowanym procesu legislacyjnego na poziomie rządowym. Dziś dochodzimy do momentu, gdy ustawa zostaje przekazana Marszałkowi Sejmu. To etap właściwie wyłącznie wewnątrzrządowy, ale też czasem pełen niespodzianek.

Ustawa o pożytku – tezy do założeń odc. 2

Spróbujemy podyskutować o założeniach do nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dziś zmierzymy się z pytaniem, o co właściwie chodzi – o wsparcie aktywności obywatelskiej czy zlecanie zadań?


Jeszcze nie zapisałeś się na Biuletyn #prosteNGO? Możesz to zrobić poniżej!
Chcesz się podzielić informacjami lub komentarzami? Prześlij je na piotr.fraczak@ofop.eu