Podatek VAT

Zwolnienie z VAT nieodpłatnych dostaw towarów i usług z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom

Opracowanie: Przemysław Żak

Data: 02-03-2022

Problem

Problem do rozwiązania to kwestia podatku VAT od nieodpłatnej dostawy towarów i usług przez polskich przedsiębiorców na rzecz organizacji pomagających uchodźcom i samych uchodźców. Przedsiębiorcy oferują m.in. bezpłatne usługi noclegowe, wyżywienie, transport, oferują towary żywnościowe, ubrania, zabawki i inne. Problemem jest treść ogólnej zasady w art. 7 ust. 2 pkt 2, jak i art. 8 ust. 2 pkt 2 w kontekście art. 5 ust. 1 pkt 1, z czego wynika, że co do zasady każda dostawa towarów w formie darowizny, lub nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, jest objęte podatkiem VAT. Aktualnie wyłącznie dostawy produktów spożywczych i wyłącznie dla organizacji ze statusem pożytku publicznego - korzystać mogą ze zwolnienia. Tymczasem, jak wskazano, potrzeby, jak i możliwości oferowane przez polskich przedsiębiorców na rzecz uchodźców są potencjalnie dużo większe (szersze).

Kogo dotyczy?

  • Organizacje pozarządowe

Rozwiązanie

Proponuje się by wprowadzić w spec ustawie rozwiązania, które zwalniają taką pomoc z VAT. Poniżej podstawowe założenia do propozycji przepisów.

Podstawowe założenia

  • Zapewne ze względu na zachowanie kontroli i weryfikowalności podstawowym wymogiem powinno być realizowanie takich dostaw w oparciu o współpracę przedsiębiorcy z organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o pożytku.
  • Drugim wymogiem powinno być potwierdzenie współpracy oraz ilości i rodzaju usług i towarów przez organizację pozarządową co najmniej w formie dokumentowej. Obydwie strony powinny zachować dokumentację takich działań.
  • Organizacja powinna też potwierdzić przedsiębiorcy, że organizuje, czyli co najmniej koordynuje lub bezpośrednio przeprowadza działania w zakresie świadczenia pomocy uchodźcom a nieodpłatna dostawa przedsiębiorcy będzie wykorzystana na te cele. Warto pamiętać, że część organizacji pełni funkcję właśnie koordynatorów pomocy, co jest samo w sobie działaniem na rzecz uchodźców, ale nie polega bezpośrednio na np. zbieraniem żywności w swoim magazynie.
  • Zwolnienie nie powinno być ograniczone limitem.
  • Przedsiębiorca powinien zachować prawo do odliczenia VAT naliczonego od należnego w zakresie usług i towarów zakupionych przez siebie a wykorzystanych na przedmiotowe nieodpłatne wsparcie.
  • Należy też zapewnić by takie wsparcie było dla przedsiębiorców neutralne na gruncie podatku CIT i odpowiednio PIT, w zależności od podmioty prowadzącego działalność gospodarczą. Zaznaczamy, że niniejsza propozycja nie obejmuje propozycji konkretnych zmian w ustawie CIT czy PIT w tym zakresie.

Propozycja zmian

Proponuje się zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług tj.:

1) zmianę art. 43 poprzez:

- dodanie w ust. 1 po pkt 16 pkt 16a) w brzmieniu: "16a) dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2, jak i świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1 i 2, jeżeli są one przekazywane lub świadczone na rzecz organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców, którą świadczy bezpośrednio lub organizuje lub koordynuje ta organizacja. Zasady dostawy towarów, o których mowa w pkt 16 stosuje się odpowiednio."

- dodanie po ust. 12a ust. 12b w brzmieniu: "Do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 16a, stosuje się odpowiednio wymagania określone w ust. 12 i ust. 12a."

2) zmianę art. 108 poprzez:

- dodanie po ust. 3 ust. 3a w brzmieniu: "W przypadku, o którym mowa w art. 43 ust. 12a w zw. z art. 43 ust.12b, do zapłaty podatku jest obowiązana organizacja pozarządowa."

Zagrożenia

Z pewnością istnieje zagrożenie nadużywania zwolnienia. Niemniej zastosowanie aktualnego rygoru dla organizacji przyjmujących darowizny żywnościowe z art. 108 jak i wymagań z art. 43 ust. 12a, powinny być wystarczające dla prewencji takich nadużyć.

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!