Ewidencja UKS i i klubów sportowych bez dz. gospodarczej

Uregulowanie migracji między ewidencją UKS i KS a KRS – rejestracja działalności gospodarczej przez klub sportowy

Opracowanie: Łukasz Gorczyński

Data: 18-08-2021

Problem

Nieuregulowana kwestia migracji między ewidencją UKS i KS a KRS – rejestracja działalności gospodarczej przez klub sportowy.

Kogo dotyczy?

  • Kluby sportowe nieprowadzące działalności gospodarczej (KS).

Rozwiązanie

Problem można rozwiązać poprzez zmianę art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub poprzez migrację UKS i KS do KRS.

Opis

Kluby sportowe rejestrowane są w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Na mocy art. 4 ustawy wyjątek stanowią:

  • uczniowskie kluby sportowe, które nie mają obowiązku rejestracji w KRS, lecz u właściwego terytorialnie starosty w prowadzonej przez niego ewidencji (w przypadku siedziby UKS i KS w miastach na prawach powiatu będzie to prezydent miasta zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym),
  • kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń i nieprowadzące działalności gospodarczej, których ewidencję również prowadzą starostowie.

W obecnym stanie prawnym uczniowskie kluby sportowe nie mogą prowadzić (więc i zarejestrować) działalności gospodarczej (czytaj szerzej: Kliknij). Wskazuje na to m.in. postanowienie Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 2 kwietnia 2013 r. VI GZ 44/13 w którym stwierdzono, że prawidłowa wykładnia art. 4 ust. 7 ustawy o sporcie i art. 4 ust. 2 i 4 ustawy Prawo o stowarzyszeniach uzasadnia stanowisko, że uczniowski klub sportowy jest szczególnym rodzajem klubu sportowego nastawionego jedynie na prowadzenie działalności sportowej i - w przeciwieństwie do innych klubów sportowych - nie może podejmować działalności gospodarczej (czytaj szerzej: Kliknij). Do tego postanowienia odwołuje się również w swojej informacji z 2015 r. Ministerstwo Sportu (czytaj szerzej: Kliknij), wskazując jednocześnie: „Należy zauważyć, że w przypadku klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej i wpisanych do odpowiedniej ewidencji prowadzonej przez danego starostę, uchwała o zmianie statutu w zakresie podjęcia działalności gospodarczej jest zasadniczo skuteczna dopiero od momentu dokonania wpisu we właściwym rejestrze. Inne niż uks kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statuty przewidują prowadzenie działalności gospodarczej podlegają wpisowi do rejestru stowarzyszeń, a jeżeli podejmą tę działalność także obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. Jednakże kwestie te należą już do właściwości sądów rejestrowych, które są jedynymi organami władnymi do ich rozstrzygnięcia”. Mimo więc braku prawnych przeciwwskazań, problemem okazuje się praktyczna migracja podmiotów z ewidencji do KRS – brak jest bowiem opisanej ścieżki.

Problem jest dostrzegalny i były już propozycje rozwiązań – bezskuteczne. W 2019 roku w ramach projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (art. 58 ustawy) znalazł się zapis: „Uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe (…) po odpowiedniej zmianie statutu oraz po uzyskaniu mogą dokonać wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego mogą podjąć działalność gospodarczą. Po wpisaniu podmiotu oraz wpisaniu zmiany statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym właściwy starosta z urzędu wykreśla z urzędu uczniowski klub sportowy lub klub sportowy (…) z ewidencji (…) zaznaczając, że przyczyną wykreślenia jest wpis podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Zmiana statutu (…) nie wymaga zatwierdzenia przez starostę. Sąd rejestrowy przesyła niezwłocznie właściwemu staroście odpis postanowienia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego (…)”. Powyższy zapis rozszerzał też możliwość prowadzenia działalności gospodarczej na UKS (czytaj szerzej: Kliknij).

Inną propozycją jest migracja UKS i KS do KRS. Rejestracja działalności gospodarczej w podmiotach rejestrowanych w KRS nie stanowi praktycznego problemu.

Dodatkowe uwagi

W przypadku rozważań dotyczących ww. kwestii należy mieć na uwadze ew. zmianę dotychczasowego sposobu ewidencji UKS – tj. stworzenie centralnej i jawnej ewidencji UKS i klubów sportowych zintegrowanej z bazą KRS, NIP i REGON (czytaj szerzej: Kliknij) lub migrację do KRS (wówczas możliwość zintegrowania z systemem S24).

Dodatkowe materiały

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!