Zarządzanie i RODO

Wprowadzenie dla fundacji trwałych rozwiązań dot. głosowań obiegowych oraz posiedzeń online

Opracowanie: Adela Gąsiorowska

Data: 23-02-2022

Problem

Obecnie ustawa o fundacjach umożliwia władzom fundacji podejmowanie uchwał w trybie obiegowym oraz odbywanie posiedzeń w trybie online na podstawie przepisów ustawy jedynie w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Z przepisów ustawy nie wynika ponadto jednoznacznie, czy poza stanem zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii można wprowadzić możliwość głosowania obiegowego i odbywania posiedzeń online w statucie fundacji.

Kogo dotyczy?

  • Fundacje

Rozwiązanie

Usunięcie z ustawy o fundacjach ograniczenia stosowania przepisów o głosowaniach obiegowych i odbywania posiedzeń online do czasu, w którym obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii (art. 5 ust. 1b ustawy o fundacjach).

Opis

W trakcie pandemii koronawirusa do ustawy o fundacjach i Prawa o stowarzyszeniach dodane zostały przepisy umożliwiający władzom fundacji podejmowanie na ich podstawie uchwał w trybie obiegowym oraz odbywanie posiedzeń w trybie online (art. 10 ust. 1a–1d Prawa o stowarzyszeniach w zw. z art. 5 ust. 1a ustawy o fundacjach). Stosowanie tych rozwiązań zostało jednak ograniczone do czasu, w którym obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii (art. 5 ust. 1b ustawy o fundacjach). Ze względu na zmieniające się warunki pracy (rosnącą popularność spotkań onlinowych oraz podejmowania decyzji poza posiedzeniami), rozwiązania te powinny móc być stosowane także po zakończeniu pandemii. Co więcej, z przepisów ustawy o fundacjach i Prawa o stowarzyszeniach nie wynika jednoznacznie, czy poza stanem zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii można wprowadzić możliwość głosowania obiegowego i odbywania posiedzeń online w statucie fundacji. Usunięcie ograniczenia z art. 5 ust. 1b ustawy o fundacjach zlikwiduje ten problem.

Rezultat działania

Pozytywnym skutkiem będzie umożliwienie fundacjom głosowania w trybie obiegowym oraz odbywania posiedzeń online także po zakończeniu pandemii.

Inspiracja

Art. 10 ust. 1a-1d ustawy prawo o stowarzyszeniach w zw. z art. 5 ust. 1a ustawy o fundacjach dotyczące głosowań obiegowych i posiedzeń online, obowiązujące podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych umożliwiające organom spółek kapitałowych głosowanie obiegowe i realizację posiedzeń online także poza stanem zagrożenia epidemicznego i stanem epidemii (art. 208 § 51-52, art. 222 § 11 i § 4, art. 371 § 31-32 oraz art. 388 § 11 i § 3 KSH).

Dodatkowe uwagi

Jednocześnie proponuje się wprowadzenie analogicznych rozwiązań w odniesieniu do stowarzyszeń rejestrowych i kół gospodyń wiejskich.

Zagrożenia

Rozwiązanie nie niesie za sobą zagrożeń - celem rozwiązania jest umożliwienie obecnie obowiązujących przepisów także po zakończeniu pandemii koronawirusa.

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!