Realizacja zadań publicznych

Upowszechnienie praktyki możliwości ponoszenia kosztów zakupu środków trwałych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Opracowanie: Adela Gąsiorowska

Data: 15-06-2022

Problem

Obecne przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nie określają wprost, że z dotacji na realizację zadań publicznych organizacje pozarządowe mogą pokrywać koszty zakupów środków trwałych.

Kogo dotyczy?

  • Wszystkie organizacje pozarządowe.

Rozwiązanie

Wskazanie w przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie regulujących realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, że z dotacji na realizację zadań organizacje pozarządowe mogą pokrywać koszty zakupu środków trwałych.

Opis

Obecne przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nie określają wprost, że z dotacji na realizację zadań publicznych organizacje pozarządowe mogą dokonywać zakupów środków trwałych. Możliwość ponoszenia kosztów zakupu tych środków zależy więc od interpretacji poszczególnych organów administracji publicznej zlecających realizację zadań publicznych. Skutkuje to brakiem jednolitej praktyki w tym zakresie i nieprzewidywalnością zasad zlecania realizacji zadań publicznych.

Rezultat działania

Pozytywnym skutkiem rozwiązania będzie ujednolicenie zasad finansowania realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Jednocześnie upowszechnienie możliwości pokrywania z dotacji kosztów zakupu środków trwałych wpłynie korzystnie na stabilność finansową organizacji pozarządowych.

Inspiracja

-

Dodatkowe uwagi

Jednocześnie proponuje się wskazanie w przepisach UDPPiW, że z dotacji mogą być finansowane koszty poniesione przez organizacje pozarządowe przed podpisaniem umowy o powierzenie albo wsparcie realizacji zadania publicznego.

Zagrożenie

Rozwiązanie rodzi ryzyko nadużyć polegających na realizowaniu zadań publicznych w celu pokrycia kosztów zakupu środków trwałych przez organizacje. Ryzyko może być ograniczone poprzez wprowadzenie do ustawy odpowiednich mechanizmów zabezpieczających, np. ograniczenia kwotowe dot. części dotacji, jaka może być przeznaczona na zakup środków trwałych.

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!