Realizacja zadań publicznych

Wprowadzenie rozliczania realizacji zadań publicznych za rezultaty (ryczałt)

Opracowanie: Adela Gąsiorowska

Data: 15-06-2022

Problem

Obecne przepisy regulujące realizację zadań publicznych nie pozwalają na rozliczanie realizacji zadań publicznych w oparciu o osiągnięte rezultaty zadania.

Kogo dotyczy?

  • Wszystkie organizacje pozarządowe.

Rozwiązanie

Wprowadzenie w przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego procedury możliwości rozliczania realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w oparciu o osiągnięte rezultaty realizacji zadania publicznego, bez konieczności wykazywania wysokości poniesionych na nie wydatków.

Opis

Obecnie ustawa o działalności pożytku publicznego wymaga, aby realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe była rozliczana w oparciu o wydatki poniesione na realizację zadania oraz dokumentujące je dowody ich poniesienia. Ustawa nie pozwala zatem na rozliczenie realizacji zadań publicznych wyłącznie w oparciu o osiągnięte rezultaty realizacji zadania. Taki stan rzeczy ogranicza elastyczność realizacji zadań publicznych oraz powoduje, że priorytetem organizacji pozarządowych jest poniesienie wszystkich zaplanowanych wydatków i ich odpowiednie udokumentowanie, a nie osiągnięcie zamierzonych rezultatów realizowanego zadania.

Rezultat działania

Pozytywnym skutkiem rozwiązania będzie zwiększenie elastyczności realizacji zadań publicznych. Wdrożenie rozwiązania pozwoliłoby ponadto organizacjom pozarządowym skupiać się na dążeniu do osiągnięcia założonych rezultatów zadań publicznych - zamiast na poniesieniu wszystkich zaplanowanych wydatków.

Inspiracja

-

Dodatkowe uwagi

-

Zagrożenie

Rozwiązanie może rodzić pewne ryzyka z punktu widzenia zasad wydatkowania środków publicznych.

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!