Krajowy Rejestr Sądowy

Zwolnienie fundacji nieprowadzących działalności gospodarczej z opłaty za wpis i zmiany w KRS

Opracowanie: Adela Gąsiorowska

Data: 26-04-2022

Problem

Obecnie wpis nieprowadzących działalności gospodarczej fundacji do KRS oraz zmiana tego wpisu wymaga wniesienia opłaty (odpowiednio 250 zł i 150 zł).

Kogo dotyczy?

  • Fundacje

Rozwiązanie

Dodanie do ustawy o fundacjach przepisu, na podstawie którego postępowanie w sprawach o wpis lub zmianę wpisu fundacji do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego jest wolne od opłat sądowych.

Opis

Obecnie wpis nieprowadzących działalności gospodarczej fundacji do KRS oraz zmiana tego wpisu wymaga wniesienia opłaty (odpowiednio 250 zł i 150 zł - art. 53 ust. 1 i art. 56 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Zwolnione z opłat są tylko fundacje posiadające status organizacji pożytku publicznego, a pozostałe mogą jedynie pod pewnymi warunkami wnioskować do sądu o zwolnienie z opłaty (art. 104 ust. 1 i 2 UKSSC). Obecne przepisy nie tylko tworzą więc barierę finansową dla osób chcących zarejestrować fundację, ale także wymagają ponoszenia przez fundacje dodatkowych kosztów przy każdej zmianie wpisu w KRS, co przy m.in. kadencyjności władz fundacji jest problematyczne.

Rezultat działania

Pozytywnym skutkiem będzie umożliwienie bezpłatnej rejestracji fundacji i zmieniania ich danych w KRS, a więc usunięcie barier finansowych dla prowadzenia działalności społecznej w tej formie.

Inspiracja

Art. 17 ust. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, zwalniający od opłat sądowych postępowanie w sprawach o wpis lub zmianę wpisu stowarzyszenia oraz terenowej jednostki organizacyjnej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego

Zagrożenie

Rozwiązanie zmniejszy wpływy z opłat sądowych od wniosków o zarejestrowanie fundacji i zmiany ich danych w KRS.

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!