Zatrudnienie

Wprowadzenie przepisów zwalniających z PPK małe organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej

Opracowanie: Adela Gąsiorowska

Data: 15-06-2022

Problem

Obecne organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej nie mogą korzystać ze zwolnienia z PPK obejmującego przedsiębiorców.

Kogo dotyczy?

  • Wszystkie organizacje pozarządowe.

Rozwiązanie

Dodanie do katalogu podmiotów wyłączonych ze stosowania ustawy o PPK (art. 13 ust. 1 ustawy o PPK) organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej, które:

a) w ostatnim zamkniętym roku obrotowym średnioroczne zatrudniały nie więcej niż 9 osób,

b) w ostatnim zamkniętym roku obrotowym miały przychody nie większe niż 1 milion złotych, jeżeli wszystkie zatrudnione przez nie osoby złożą im deklarację, o rezygnacji z PPK (na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy o PPK).

Opis

Obecne ze stosowania przepisów o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) zwolnione są osoby fizyczne zatrudniające inne osoby poza swoją działalnością gospodarczą oraz mikroprzedsiębiorcy - jeżeli wszystkie zatrudnione przez mikroprzedsiębiorcę osoby złożą deklarację o rezygnacji z PPK. Jako, że ustawa posługuje się pojęciem “mikroprzedsiębiorcy”, zwolnienie nie obejmuje organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej, nawet jeżeli ich przychody i zatrudnienie jest równie małe, jak przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia. Obecne przepisy nierówno traktują więc organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej, nakładając na nie większe obowiązki niż na przedsiębiorców.

Rezultat działania

Rozwiązanie zrówna sytuację organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej z sytuacją przedsiębiorców.

Inspiracja

Art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o PPK zwalniający mikroprzedsiębiorców ze stosowania przepisów o PPK.

Dodatkowe uwagi

Jednocześnie proponuje się wskazanie w przepisach UDPPiW, że z dotacji mogą być finansowane koszty poniesione przez organizacje pozarządowe przed podpisaniem umowy o powierzenie albo wsparcie realizacji zadania publicznego.

Zagrożenie

Rozwiązanie nie niesie za sobą zagrożeń - dąży jedynie do zrównania sytuacji organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej z sytuacją przedsiębiorców.

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!