Realizacja zadań publicznych

Wprowadzenie obowiązkowych pilotażowych konkursów w oparciu o planowane do wprowadzenia nowe wzory ofert

Opracowanie: Adela Gąsiorowska

Data: 21-07-2022

Problem

Obecnie, gdy wprowadzane są nowe wzory ofert i pozostałych dokumentów w procedurze zlecania realizacji zadań publicznych, są one od razu stosowane. Brak przeprowadzenia w oparciu o nie pilotażowych konkursów uniemożliwia dokonania ich oceny i wprowadzenia w nich ewentualnych poprawek.

Kogo dotyczy?

  • Wszystkie organizacje pozarządowe

Rozwiązanie

Wprowadzenie w przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przepisów:

  • dających podstawę Przewodniczącemu KPP do określenia wzorów ofert i pozostałych dokumentów w procedurze zlecania realizacji publicznych, które obowiązywałyby ograniczony krąg organów administracji publicznej w ograniczonym zakresie czasowym;
  • nakazujących przeprowadzenie przy użyciu tych wzorów pilotażowych konkursów oraz
  • przyjmowanie docelowych wzorów w oparciu o ewaluację konkursów pilotażowych.

Opis

Obecnie, gdy wprowadzane są nowe wzory ofert i pozostałych dokumentów w procedurze zlecania realizacji zadań publicznych, są one od razu stosowane. Przy ich przyjmowaniu pomija się etap pilotażu, który pozwalałby na przeprowadzenie oceny wzorów, wykrycie ewentualnych obszarów wymagających poprawy i wprowadzenie na tej podstawie zmian we wzorach. Skutkuje to zwiększonym ryzykiem występowania w nich błędów, przekładającym się na trudności w uczestnictwie otwartych konkursach ofert oraz na konieczność częstszej zmiany wzorów.

Rezultat działania

Pozytywnym skutkiem rozwiązania będzie zwiększenie jakości wzorów dokumentów stosowanych w procedurze zlecania realizacji zadań publicznych.

Inspiracja

-

Dodatkowe uwagi

-

Zagrożenie

Rozwiązanie nie niesie ze sobą zagrożeń - jego celem jest zwiększenie jakości wzorów dokumentów.

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!