W Parlamencie o organizacjach – cz. 1

W Biuletynie zacytowaliśmy posła Janusza Cichonia nie bez przyczyny. Oto w swoich wystąpieniach odwoływał się on do organizacji pozarządowych. Przejrzeliśmy ostatnie, 47 posiedzenie Sejmu pod tym kątem. Oto jak mówi się o organizacjach Sejmie.

W Biuletynie zacytowaliśmy posła Janusza Cichonia nie bez przyczyny. Oto w swoich wystąpieniach odwoływał się on do organizacji pozarządowych. Przejrzeliśmy ostatnie, 47 posiedzenie Sejmu pod tym kątem. Oto jak mówi się o organizacjach Sejmie. Czasami trudno uznać te wypowiedzi za bardzo konkretne. Czasem nie wiadomo o jakie organizacje chodzi, czasem znów mowa jest o indywidualnych przypadkach. Mamy nadzieję, że taki przegląd wypowiedzi rzuca światło na to jak “nas” postrzegają posłanki i posłowie.

Autor: Piotr Frączak

26 stycznia

W kontekście dyskusji nad korektami Polskiego Ładu poseł Robert Gontarz powołuje się na dane „fundacji ekonomicznej Senatu”, zaś poseł Janusz Cichoń W kontekście zeszłorocznych konsultacji zmian podatkowych wspomina udział stowarzyszeń i związków zawodowych.

Poseł Karolina Pawliczak w dyskusji wokół sprawozdania Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw zwróciła uwagę: „Zmiany forsowane w pośpiechu przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska są radykalne i stworzą też nieprzewidywalne zasady rozliczania energii pochodzącej z mikroinstalacji OZE. Pytanie moje brzmi: (…) Dlaczego nie przeprowadziliście rzetelnych i kompleksowych konsultacji z właściwymi organizacjami pozarządowymi, samorządami czy aktywistami, np. z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego czy Polskiego Alarmu Smogowego? To by pokazało wam zupełnie inny wymiar i dało inne spojrzenie na wprowadzane, tak istotne przecież regulacje prawne”.

W ramach oświadczeń poselskich poseł Aleksander Mrówczyński wspominając przyłączenie części Pomorza w 1920 roku zwracał uwagę na rolę stowarzyszeń, organizacji paramilitarnych i charytatywnych w budowaniu niepodległości. Poseł Robert Obaz przytacza problemy jednostki ochotniczej straży pożarnej w Jeleniej Górze która w wyniku złych procedur nie dostała zaplanowanego wsparcia z budżetu partycypacyjnego, zaś poseł Tomasz Zieliński wspomina Fundację Instytut Studiów Wschodnich w kontekście konkursu pn. „Polska – Węgry, historia przyjaźni”.

Źródło: Kliknij

27 stycznia

W kontekście kolejnej krytyki zmian w Polskim Ładzie (przypomnijmy, że w ciągu tego dwudniowego posiedzenia sejmu odbyły się wszystkie trzy czytania) poseł Janusz Cichoń zwracał uwagę na niedostatki tych zmian: „Nie ma rozwiązań, które zapowiadaliście (…) Nie ma rekompensaty dla organizacji pozarządowych”.

Szczególnie burzliwa była wymiana zmian dotyczących pytań posłanki Krystyny Szumilas i posła Marka Sowy „w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych przez panią Barbarę Nowak, małopolskiego kuratora oświaty, oraz przekazywania niesprawdzonych informacji uderzających w działające legalnie na terenie Polski organizacje pozarządowe”. Oto pytający zarzucali, że pani kurator przedstawiła listę organizacji, „które pod pozorami prowadzenia działań edukacyjnych realizują strategię stopniowej destrukcji społecznych norm, na których opiera się małżeństwo i rodzina. Zebrane informacje pozwalają na zdemaskowanie działalności tych organizacji i zdefiniowanie jej jako zamierzonej seksualizacji pod pozorami edukacji. Ich działalność prowadzona jest w sprzeczności z przepisami polskiego prawa”. Zarzucali oni iż nie sprawdzając tych informacji „pani kurator wysnuła te oskarżenia na podstawie raportu Ordo Iuris i fundacji Rodzice Chronią Dzieci”. Padły też nazwy przykładowych organizacji, które znalazły się na liście: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, fundacja Jana Karskiego, Stowarzyszenie „Nigdy Więcej”, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Centrum Żydowskie w Oświęcimiu… W odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Tomasz Rzymkowski twierdził „Dokument, na który państwo się powołujecie, nie jest żadnym dokumentem państwowym. My jako ministerstwo i ja osobiście żadnej organizacji, która działa na gruncie prawa polskiego, zgodnie z polskim prawem, absolutnie nie wykluczamy. Każda organizacja, która jest zarejestrowana w sądzie czy też w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przez właściwy organ, działa na gruncie prawa polskiego, zgodnie z prawem. Jakakolwiek analiza przygotowana przez organizacje pozarządowe jest analizą organizacji pozarządowych”.

Informacje o organizacjach pozarządowych pojawiły się również w dyskusji nad kandydaturami na członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Poseł Marek Ast w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawił kandydaturę pana prof. Mieczysława Ryby, który w czasie studiów „uczestniczył w kółkach samokształceniowych, czynnie był zaangażowany w życie społeczne uczelni. Przez rok był prezesem Akademickiego Klubu Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum” a teraz „Jest prezesem Klubu Inteligencji Katolickiej im. prof. Czesława Strzeszewskiego w Lublinie”, a w „2010 r. został członkiem Rycerstwa Jasnogórskiej Bogarodzicy”. Z kolei poseł Krzysztof Śmiszek rekomendował dr. Bartosza Rydlińskiego, który „Jest współzałożycielem i pomysłodawcą, a także od 2017 r. prezesem Fundacji Centrum im. Ignacego Daszyńskiego”.

Posłanka Anna Maria Żukowska „w pytaniu do ministra finansów pana Tadeusza Kościńskiego o to, dlaczego sięga do kieszeni samodzielnych rodziców, a w szczególności samotnych matek, bo to głównie kobiety wychowują samodzielnie dzieci w Polsce, 95% takich rodziców to są właśnie kobiety” odwoływała się do faktu, że „Organizacje pozarządowe szacują, że to jest mniej więcej 300 zł miesięcznie mniej w portfelu takiej rodziny”.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Olga Ewa Semeniuk: poinformowała „o pracach legislacyjnych, które są prowadzone, właśnie w ramach funkcjonowania małych i średnich firm. Fundacja rodzinna, akcjonariat pracowniczy, nowelizacja ustawy antyzatorowej, bardzo ważnej, aby upłynnić funkcjonowanie poszczególnych branż, nowelizacja ustawy o CEIDG i PIP. Nowe rozwiązanie dla rzemiosła …”

W ramach oświadczeń poselskich, poseł Maciej Kopiec: wspomina o „fundacji, która tworzy platformę hejtu w Internecie, udostępniając transmisję z bezprawnych napadów na instytucje publiczne”, a prezesem jest człowiek, „który udawał asystenta posła Brauna”. Z kolei posłanka Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska w kontekście Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu , wspomniała o tym, że „Na liście instytucji niepożądanych w szkołach, opracowanej przez małopolską kurator Barbarę Nowak, znalazło się Centrum Żydowskie w Oświęcimiu, polsko-amerykańska fundacja.”

Źródło: Kliknij


Masz zdanie na ten temat? Odezwij się: p.fraczak@schuman.pl