Realizacja zadań publicznych

Umożliwienie finansowania prowizji i odsetek bankowych od pożyczek lub kredytów zaciąganych przez organizacje

Opracowanie: Forum Dobrego Prawa

Data: 31-07-2021

Problem

Problem z zachowaniem płynności finansowej np. przy okazji realizacji zadań publicznych i mało elastycznym modelu przekazywania transz dotacji.

Kogo dotyczy?

  • Organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne

Rozwiązanie

Zmiana art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na przykład poprzez dodanie ust. 9 określającego, że jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać dofinansowania na pokrycie kosztów zobowiązań finansowych (prowizje, opłaty, odsetki) zaciąganych na realizację celów statutowych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienionych w art. 3 ust. 3. Proponowana zmiana pociągnie za sobą konieczność rozszerzenia par. 221 ustawy o finansach publicznych i dodanie zapisu o możliwości finansowania rozwoju instytucjonalnego.

Opis

Organizacje pozarządowe zaciągają pożyczki lub kredyty m.in. w sytuacji, gdy wobec opóźnień w wypłaceniu przyznanej dotacji ze środków publicznych stają przed koniecznością rozpoczęcia lub kontynuacji działań i sfinansowania z własnych środków, których nie posiadają. O ile kapitał kredytu prędzej czy później zostanie pokryty ze środków dotacji, o tyle prowizje i odsetki organizacja musi pokryć samodzielnie. Bywa tak, że w obawie przed utratą płynności finansowej, koniecznością zaciągania kredytów i kosztów odsetek, organizacje rezygnują z ubiegania się o środki publiczne i realizowania zadań publicznych.


Inną okolicznością, w której organizacje zaciągają zobowiązania finansowe są okresy „pomiędzy” – od zakończenia realizacji jednego projektu a przed rozpoczęciem drugiego. Aby utrzymać kadrę, co jest kwestią zgoła kluczową dla utrzymania ciągłości funkcjonowania, organizacje zaciągają kredyty lub pożyczki. Jednak koszty prowizji oraz odsetek, w zestawieniu z ratami zadłużenia, często przekraczają możliwości organizacji i są przysłowiową kroplą, która przepełnia czarę.


Rozwiązaniem tych problemów byłby otwarty konkurs ofert na pokrycie odsetek od kredytów zaciągniętych na pokrycie zobowiązań projektowych organizacji. Mógłby mieć on formę analogiczną do ogłaszanych przez JST otwartych konkursów na pokrycie wkładu własnego do projektów zewnętrznych. Mógłby również być częścią tzw. Trybu uproszczonego, na podstawie art. 19 a ustawy. W każdym przypadku wymaga jednak jasnego zapisu w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Akty prawne do zmiany

  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!