Rada Działalności Pożytku Publicznego

Zwiększenie kompetencji rad działalności pożytku publicznego o zatwierdzanie rocznego programu współpracy i sprawozdania z realizacji tego programu

Opracowanie: Tomasz Schimanek

Data: 18-07-2023

Problem

Rady działalności pożytku publicznego powoływane przez samorządy terytorialne nie mają ustawowych kompetencji w zakresie zatwierdzenia rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz sprawozdań z realizacji tych programów.

Kogo dotyczy?

  • Problem dotyczy bezpośrednio rad działalności pożytku publicznego działających przy samorządach terytorialnych, pośrednio - wszystkich organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, do których adresowane są programy współpracy.

Rozwiązanie

Wprowadzenie w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zapisów uwzględniających obowiązek zatwierdzania przez rady działalności pożytku publicznego projektów rocznych programów współpracy oraz sprawozdań z ich realizacji.

Opis

Rady działalności pożytku publicznego tworzone na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są ciałem dialogu pomiędzy administracją samorządową i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w tej ustawie. Rady gminne, powiatowe i wojewódzkie powoływane są przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego na wniosek organizacji pozarządowych. Złożone są z przedstawicieli administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Rady mają charakter konsultacyjno-doradczy w zakresie spraw związanych ze sferą pożytku publicznego. Ustawa przewiduje, że do zadań rad należy m.in. konsultowanie projektów programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Roczny pogram współpracy jest podstawowym dokumentem określającym relacje pomiędzy organem administracji samorządowej i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Określa m.in. zakres i formy współpracy, w tym także zadania, których realizacja ma być w danym roku zlecona organizacjom pozarządowym. Projekt programu współpracy przygotowuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. Musi go skonsultować z organizacjami pozarządowymi, a także zasięgnąć opinii rady działalności pożytku publicznego. Opinia rady przekazywana jest wraz z projektem programu do organu stanowiącego, odpowiednio rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa. Organ stanowiący uchwala program współpracy do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.

Obecne rozwiązania dotyczące opiniowania przez rady działalności pożytku publicznego projektów programów współpracy są niewystarczające. Po pierwsze rada nie ma ustawowego obowiązku wyrażenia opinii na temat projektu programu współpracy, a wydaje się, że ten fundamentalny dla relacji samorząd – organizacje pozarządowe dokument, powinien być zaopiniowany przez radę działalności pożytku publicznego. Po drugie, obecne rozwiązania ustawowe powodują, że negatywna opinia rady o projekcie programu współpracy i/lub zgłoszone przez radę zastrzeżenia nie muszą być uwzględnione ani przez organ wykonawczy, ani stanowiący. Oznacza to, że program, który został negatywnie zaopiniowany przez radę może zostać w niezmienionym kształcie przyjęty przez organ stanowiący.

Wprowadzenie ustawowego obowiązku zatwierdzania projektów programów współpracy przez rady działalności pożytku publicznego zobowiąże rady do ich zaopiniowania, wzmocni pozycję rad wobec organów administracji publicznej, a przede wszystkim zwiększy użyteczność programów współpracy z perspektywy organizacji pozarządowych. Organy stanowiące nie mogłyby uchwalać programów współpracy negatywnie zaopiniowanych przez radę, co powodować będzie, że organy wykonawcze będą musiały wypracować ostateczny kształt programów wspólnie z radami, tak, aby uzyskać ich akceptację.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w BIP sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. Ustawa nie przewiduje wprost, aby rady działalności pożytku publicznego miały opiniować sprawozdania z realizacji programów współpracy. Wprowadzenie takiego obowiązku wymuszałoby zainteresowanie rad sprawozdaniami. Byłaby to także dodatkowa motywacja dla organów wykonawczych do rzetelnego sporządzania sprawozdań, co jest istotne, bo dotychczasowa praktyka pokazuje, że sprawozdania są niekiedy bardzo ogólnikowe, a w wielu przypadkach nie są w ogóle publikowane w BIP. Zatwierdzanie sprawozdań z realizacji programów współpracy wzmocniłoby kontrolę społeczną nad działaniami organów wykonawczych, byłoby także ważnym instrumentem informowania organów stanowiących i opinii publicznej o ewentualnych nieprawidłowościach w realizacji programów współpracy.

Akty prawne do zmiany

  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rezultat działania

Rezultatem proponowanej zmiany będzie wzmocnienie roli rad działalności pożytku publicznego w tworzeniu programów współpracy organów samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego. Spowoduje to zwiększenie użyteczności programów współpracy dla organizacji pozarządowych i wzmocnienie ich partnerskich relacji z samorządami terytorialnymi. Rady działalności pożytku publicznego będą miały także większą kontrolę nad realizacją programów współpracy, a organy wykonawcze samorządów będą przykładać większe znaczenie do sporządzania i publikowania sprawozdań z realizacji programów współpracy.

Inspiracja

Inspiracją mogą być komitety monitorujące programy operacyjne finansowane z funduszy unijnych. Nie zatwierdzają one co prawda samych programów, co wynika z faktu, że komitety powstają po przyjęciu programów przez władze krajowe i unijne, ale zatwierdzają istotne zmiany w programach, a także sprawozdania z ich realizacji.

Zagrożenia

Zagrożeniem może być brak programu współpracy w sytuacji, w której z uwagi na negatywną opinię rady, organ stanowiący nie będzie mógł go uchwalić. Zmiany ustawowe powinny uwzględniać mechanizmy zabezpieczające przed takim zagrożeniem. Weto ze strony rady dotyczące programu współpracy powinno mieć charakter konstruktywny, czyli wskazywać, co należy zmienić w programie. Wymuszałoby to konieczność wspólnego wypracowania przez organ wykonawczy i radę działalności pożytku publicznego zmian w projekcie programu, tak, aby został zaakceptowany przez radę. Jeżeli jednak, wspólne prace nad projektem programu zostały przeprowadzone, ale nie doprowadziłyby do jego zatwierdzenia przez radę, organ stanowiący mógłby mimo to uchwalić program współpracy.

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!