Przedsiębiorstwo społeczne

Umożliwienie otrzymania statusu przedsiębiorstwa społecznego przez organizacje zatrudniające określoną liczbę pracowników, ale prowadzące ciągłą działalności pożytku publicznego w formie nieodpłatnej (np. świetlice socjoterapeutyczne)

Opracowanie: Tomasz Schimanek

Data: 18-07-2023

Problem

Organizacje pozarządowe zatrudniające pracowników i prowadzące ciągłą działalność pożytku publicznego, ale w formie nieodpłatnej, nie mogą ubiegać się o status przedsiębiorstwa społecznego.

Kogo dotyczy?

  • Problem dotyczy organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności odpłatnej pożytku publicznego, działalności gospodarczej lub innej zarobkowej.

Rozwiązanie

Wprowadzenie w ustawie o ekonomii społecznej możliwości ubiegania się o status przedsiębiorstwa społecznego przez organizacje pozarządowe spełniające wymogi niezbędne do uzyskania tego statusu, ale prowadzące ciągłą działalność pożytku publicznego wyłącznie w formie nieodpłatnej.

Opis

Ustawa o ekonomii społecznej określa, że podmioty ekonomii społecznej, do których należą m.in. organizacje pozarządowe, mogą ubiegać się o status przedsiębiorstwa społecznego. Status ten nadaje wojewoda po spełnieniu określonych w ustawie warunków. Uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego wiąże się z różnymi uprawnieniami, np. refinansowaniem kosztów zatrudnienia pracowników czy pozyskiwaniem dotacji ze środków publicznych adresowanych wyłącznie do przedsiębiorstw społecznych.

Wśród warunków uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego znalazły się m.in.: niedzielenie zysku pomiędzy członków, właścicieli czy pracowników, prowadzenie działalności służącej integracji społecznej i zawodowej osób z grup zagrożonych marginalizacją społeczną lub świadczeniu usług społecznych, zatrudnianie co najmniej trzech pracowników na umowy o pracę w wymiarze co najmniej pół etatu oraz prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego, działalności gospodarczej lub innej zarobkowej. Organizacja, która spełnia wszystkie warunki, ale prowadzi jedynie działalność nieodpłatną pożytku publicznego, pozbawiona jest możliwości ubiegania się o status przedsiębiorstwa społecznego.

Prowadzenie działalności odpłatnej, gospodarczej lub innej zarobkowej jest jedynie warunkiem formalnym, bowiem dla uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego nie ma znaczenia, jaka jest skala tego rodzaju działalności czy też jaki jest udział przychodów z tej działalności w całkowitych przychodach organizacji. Wydaje się więc, że organizacje pozarządowe, które prowadzą stałą działalność nieodpłatną pożytku publicznego, na którą pozyskują stałe finansowanie pozwalające utrzymać wymagane ustawowo zatrudnienie powinny mieć również możliwość ubiegania się o uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego. Tym bardziej, że ta stała działalność najczęściej polega na prowadzeniu placówek świadczących usługi społeczne i/lub prowadzących różne formy integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, co realizuje cele, jakie mają przedsiębiorstwa społeczne. Stała działalność nieodpłatna to na przykład świetlice socjoterapeutyczne, kluby integracji społecznej, noclegownie czy różnego rodzaju poradnie dla osób potrzebujących wsparcia. Możliwość skorzystania z uprawnień związanych z posiadaniem statusu przedsiębiorstwa społecznego byłaby istotną formą wsparcia funkcjonowania tego typu placówek.

Akty prawne do zmiany

  • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej

Rezultat działania

Organizacje pozarządowe prowadzące stałą działalność nieodpłatną pożytku publicznego będą miały możliwość uzyskiwania statusu przedsiębiorstwa społecznego, a co za tym idzie, będą mogły korzystać z uprawnień z tym związanych.

Zagrożenia

Zagrożeniem może być uzyskiwanie statusu przedsiębiorstwa społecznego przez organizacje pozarządowe nie mające stałych przychodów z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, co może rodzić problemy z utrzymaniem wymaganego ustawą zatrudnienia i wiązać się z utratą statusu przedsiębiorstwa społecznego. Wprowadzenie w ustawie o ekonomii społecznej możliwości uzyskiwania statusu przedsiębiorstwa społecznego przez organizacje prowadzące wyłącznie działalność nieodpłatną pożytku publicznego powinno w związku z tym wiązać się z określeniem dodatkowych wymogów dotyczących stałego jej charakteru, np., prowadzenia działalności przez cały rok i/lub uzyskiwania stałych przychodów przeznaczanych na tę działalność.

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!