Rzecznictwo

Potrzebne jest utworzenie Rzecznika Organizacji Pozarządowych

Opracowanie: Adela Gąsiorowska

Data: 09-11-2022

Problem

Organizacje pozarządowe nie posiadają silnej reprezentacji swoich interesów wobec administracji publicznej - ani zbudowanej oddolnie, ani instytucjonalnej.

Kogo dotyczy?

  • Wszystkie organizacje pozarządowe

Rozwiązanie

Utworzenie funkcji Rzecznika Organizacji Pozarządowych, którego kompetencje, gwarancje niezależności i zasady działania byłyby analogiczne do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Opis

Organizacje pozarządowe pełnią kluczową rolę w rozwiązywaniu różnorodnych problemów publiczno-społecznych, a sektor pozarządowy stanowi obecnie liczącą się dla gospodarki grupę (zgodnie z danymi GUS na 2020 r., liczy 95,2 tys. rejestrowych organizacji non-profit, dysponującymi 150,3 tys. pełnoetatowych miejsc pracy, stanowiącymi 1,4% przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej). Jednocześnie wiele organizacji pozarządowych mierzy się z problemami związanymi z brakiem stabilności instytucjonalnej i finansowej, a sektor pozarządowy nie ma silnej oddolnej reprezentacji, która reprezentowałaby go w relacji do organów administracji publicznej. Nie ma również organu władzy publicznej, który stałby na straży praw organizacji pozarządowych i zasad współpracy pomiędzy nimi a administracją publiczną oraz dbałby o bezstronne i równe traktowanie organizacji przez administrację. Obecnie istniejące organy (Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego, Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, czy Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności) działają bowiem w ramach administracji publicznej i współtworzą jej politykę publiczną dotyczącą sektora pozarządowego. Nie mogą więc w sposób niezależny od administracji stać na straży praw organizacji pozarządowych. W efekcie, organizacje znajdują się obecnie w gorszej sytuacji niż mali i średni przedsiębiorcy, na rzecz ochrony praw których działa Rzecznik MŚP.

Rezultat działania

Pozytywnym skutkiem rozwiązania będzie lepsze zabezpieczenie praw organizacji pozarządowych w relacjach z administracją publiczną.

Inspiracja

Instytucja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Zagrożenia

Wdrożenie rozwiązania wiąże się z potencjalnie dużymi kosztami funkcjonowania Rzecznika i jego biura (dla porównania, na działanie Rzecznika MŚP rocznie przekazywane jest z budżetu państwa maksymalnie 18 mln zł).

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!