Podatek PIT

Zwolnienie z PIT wartości nieodpłatnych świadczeń uzyskiwanych przez osoby fizyczne z tytułu członkostwa w organizacjach pozarządowych

Opracowanie: Adela Gąsiorowska

Data: 15-01-2022

Problem

Konieczność rozliczania przez organizacje społeczne oraz zapłaty przez osoby będące ich członkami podatku PIT od wartości uzyskiwanych przez te osoby nieodpłatnych świadczeń z tytułu członkostwa w danej organizacji (np. organizacja sprzedaje książki, a swoim członkom oferuje je po zniżkowe cenie 50%; organizacja organizuje wyjazdy, w których beneficjenci biorą udział za opłatą, a członkowie nieodpłatnie).

Kogo dotyczy?

  • Organizacje pozarządowe zrzeszające członków/członkinie oraz spółdzielnie i spółdzielnie socjalne

Rozwiązanie

Dodanie do katalogu zwolnień przedmiotowych z PIT (art. 21 ust. 1 ustawy o PIT) wartości nieodpłatnych świadczeń niepieniężnych i wartości zniżek na usługi/towary oferowane przez organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i spółdzielnie, otrzymywanych przez osoby będące ich członkami.

Opis

Obecnie wartość nieodpłatnych świadczeń uzyskiwanych przez osoby fizyczne z tytułu członkostwa w organizacjach społecznych są opodatkowane PIT, jeżeli ich otrzymywanie jest uzależnione od bycia członkiem/członkinią organizacji (np. organizacja sprzedaje książki, a swoim członkom oferuje je po zniżkowe cenie 50%; organizacja organizuje wyjazdy, w których beneficjenci biorą udział za opłatą, a członkowie nieodpłatnie). Dla organizacji wiąże się to z koniecznością rejestracji i wyceny tych świadczeń oraz rozliczaniem podatku PIT i corocznym wystawieniem każdej osobie formularza PIT-11. Osoby będące członkami takich organizacji muszą z kolei płacić podatek dochodowy od wartości tych świadczeń - pomimo, że świadczenia, które otrzymały nie były pieniężne.


Sytuacja ta tworzy więc barierę administracyjną dla działalności organizacji członkowskich sprzedających towary/usługi i oferujących je bezpłatnie lub po niższych cenach swoim członkom/członkiniom. Może też zniechęcać osoby do zrzeszania się w ramach takich organizacji i korzystania z benefitów członkowskich, a w konsekwencji utrudniać ich aktywizację i samoorganizację w ramach organizacji społecznych prowadzących działalność odpłatną lub gospodarczą.

Pozytywnym skutkiem będzie likwidacja opisanej bariery administracyjnej dla organizacji członkowskich oraz bariery finansowej dla ich członków i członkiń.

Inspiracja

Istnieją trochę zbliżone zwolnienia przedmiotowe z PIT (zbliżone są świadczenia, których wartość jest zwolniona, a nie świadczeniodawcy), m.in. wolne od podatku są (wskazane w art. 21 ust. 1 uPIT):

  • świadczenia otrzymane od reklamodawców: 68a) wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym;
  • dopłaty do wypoczynku/pobytu na leczeniu dzieci i młodzieży do lat 18: 78) dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18: a) z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – niezależnie od ich wysokości, b) z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2000 zł;
  • ulgi na komunikację publiczną: 84) wartość świadczeń z tytułu uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego, wynikających z przepisów o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego; 85) wartość świadczeń z tytułu realizacji uprawnień do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, przysługujących na podstawie odrębnych przepisów;
  • świadczenia otrzymywane w ramach działań aktywizacyjnych: 102a) dochody (przychody) uzyskane z tytułu: a) świadczeń otrzymanych w ramach działań aktywizacyjnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 9aa ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, c) ryczałtu na przejazdy na szkolenia oraz ryczałtu na zakwaterowanie otrzymanych w ramach bonu szkoleniowego, ryczałtu na koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu otrzymanego w ramach bonu stażowego oraz świadczeń otrzymanych w ramach bonu na zasiedlenie, o których mowa (...);
  • usługi społeczne udzielane na podstawie programu usług społecznych: 118a) wartość nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych usług społecznych, udzielonych osobie na podstawie programu usług społecznych, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818).

Zagrożenia

Oskarżenia o nadużywanie zwolnienia przez organizacje - tj. że organizacje celowo przyjmują osoby jako członków, aby osoby te mogły korzystać ze zwolnienia. Jednakże, zwolnienie trudno będzie nadużywać - już teraz jeżeli organizacje oferują nieodpłatne świadczenia osobom do nich nienależącym (tzn. nieograniczonemu gronu odbiorców), wartość takich świadczeń nie jest opodatkowana. W związku z tym, organizacje nie będą miały powodów, aby przyjmować osoby jako członków tylko po to, aby korzystać ze zwolnienia.

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!