Realizacja zadań publicznych

Jednoznaczne uregulowanie możliwości pokrywania z dotacji wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie

Opracowanie: Adela Gąsiorowska

Data: 23-03-2022

Problem

Obecnie ustawa o działalności pożytku publicznego nie określa, czy wydatki poniesione przez organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne przed podpisaniem umowy o dofinansowanie mogą być pokrywane z dotacji udzielonej na realizację tego zadania. Decyzja w tym zakresie należy więc do organów administracji publicznej zlecających realizację zadań publicznych.

Kogo dotyczy?

  • Wszystkie organizacje pozarządowe.

Rozwiązanie

Dodanie w art. 16 UDPPiW przepisu wskazującego jednoznacznie, że wydatki poniesione na realizację zadania publicznego przed podpisaniem umowy o dofinansowanie mogą być finansowane z dotacji na realizację tego zadania.

Opis

Obecnie ustawa o działalności pożytku publicznego nie określa, czy wydatki poniesione przez organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne przed podpisaniem umowy o dofinansowanie mogą być pokrywane z dotacji udzielonej na realizację tego zadania. Decyzja w tym zakresie należy więc do organów administracji publicznej zlecających realizację zadań. Skutkuje to brakiem pewności co do zasad rozliczania dotacji po stronie organizacji pozarządowych oraz utrudnia im efektywne realizowanie zadań publicznych.

Rezultat działania

Pozytywnym skutkiem rozwiązania będzie ujednolicenie zasad finansowania realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Jednocześnie upowszechnienie możliwości pokrywania z dotacji wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy o powierzenie albo wsparcie realizacji zadania zwiększy elastyczność wydatkowania dotacji przez organizacje.

Inspiracja

-

Dodatkowe uwagi

Jednocześnie proponuje się wskazanie w przepisach UDPPiW, że z dotacji mogą być finansowane poniesione przez organizacje pozarządowe koszty środków trwałych.

Zagrożenie

Rozwiązanie rodzi ryzyko nadużyć polegających na pokrywaniu z dotacji poniesionych wcześniej wydatków, które nie były związane z realizacją dotacji. Ryzyko może być ograniczone poprzez wprowadzenie do ustawy odpowiednich mechanizmów zabezpieczających, np. ograniczenia kwotowe dot. części dotacji, jaka może być przeznaczona na wydatki poniesione przed podpisaniem umowy, czy konieczność wykazania w jaki sposób są one związane z realizowanym zadaniem.

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!