Podatek VAT

Zniesienie obowiązku sprawozdawczości finansowej dla organizacji, których przychód nie przekracza 100 tys. złotych

Opracowanie: Adela Gąsiorowska

Data: 21-07-2022

Problem

Obecnie organizacje pozarządowe osiągające roczne przychody w wysokości nieprzekraczającej 100 000 zł mogą zamiast pełnej sprawozdawczości finansowej prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, tylko jeżeli spełniają dodatkowe warunki określone w art. 10a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Kogo dotyczy?

  • Wszystkie organizacje pozarządowe.

Rozwiązanie

Rozszerzenie zwolnienia z art. 10a UDPPiW na wszystkie organizacje pozarządowe, których przychód nie przekracza 100 000 zł rocznie.

Opis

Obecnie organizacje pozarządowe osiągające roczne przychody w wysokości nieprzekraczającej 100 000 zł mogą zamiast pełnej sprawozdawczości finansowej prowadzić tylko uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, tylko jeżeli spełniają dodatkowe warunki określone w art. 10a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Muszą więc w szczególności działać w sferze zadań publicznych, nie prowadzić działalności gospodarczej ani nie posiadać statusu OPP, a także osiągać przychody wyłącznie ze źródeł określonych w ustawie. W związku z tym organizacje mające bardzo niskie przychody, ale niespełniające któregokolwiek z tych warunków muszą prowadzić pełną rachunkowość, co wiąże się dla nich z dodatkowymi obowiązkami i kosztami obsługi księgowej.

Rezultat działania

Pozytywnym skutkiem rozwiązania będzie zniesienie bariery administracyjnej i finansowej dla organizacji pozarządowych mających niskie przychody.

Inspiracja

Art. 10a ust. 1 UDPPiW przewidujący opisywane zwolnienie dla ograniczonej grupy organizacji pozarządowych.

Dodatkowe uwagi

Zagrożenie

Ewentualne zagrożenia mogą dotyczyć nadużywania proponowanego zwolnienia. Jednak zabezpieczeniem przed jego nadużywaniem jest ograniczenie kwotowe przychodów do 100 tys. zł roczne.

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!