Podatek VAT

Zniesienie obowiązku sprawozdawczości finansowej dla organizacji, których przychód nie przekracza 100 tys. złotych

Opracowanie: Adela Gąsiorowska

Data: 21-07-2022

Problem

Obecnie organizacje pozarządowe osiągające roczne przychody w wysokości nieprzekraczającej 100 000 zł mogą zamiast pełnej sprawozdawczości finansowej prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, tylko jeżeli spełniają dodatkowe warunki określone w art. 10a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Kogo dotyczy?

  • Wszystkie organizacje pozarządowe.

Rozwiązanie

Rozszerzenie zwolnienia z art. 10a UDPPiW na wszystkie organizacje pozarządowe, których przychód nie przekracza 100 000 zł rocznie.

Opis

Obecnie organizacje pozarządowe osiągające roczne przychody w wysokości nieprzekraczającej 100 000 zł mogą zamiast pełnej sprawozdawczości finansowej prowadzić tylko uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, tylko jeżeli spełniają dodatkowe warunki określone w art. 10a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Muszą więc w szczególności działać w sferze zadań publicznych, nie prowadzić działalności gospodarczej ani nie posiadać statusu OPP, a także osiągać przychody wyłącznie ze źródeł określonych w ustawie. W związku z tym organizacje mające bardzo niskie przychody, ale niespełniające któregokolwiek z tych warunków muszą prowadzić pełną rachunkowość, co wiąże się dla nich z dodatkowymi obowiązkami i kosztami obsługi księgowej.

Rezultat działania

Pozytywnym skutkiem rozwiązania będzie zniesienie bariery administracyjnej i finansowej dla organizacji pozarządowych mających niskie przychody.

Inspiracja

Art. 10a ust. 1 UDPPiW przewidujący opisywane zwolnienie dla ograniczonej grupy organizacji pozarządowych.

Dodatkowe uwagi

-

Zagrożenie

Ewentualne zagrożenia mogą dotyczyć nadużywania proponowanego zwolnienia. Jednak zabezpieczeniem przed jego nadużywaniem jest ograniczenie kwotowe przychodów do 100 tys. zł roczne.

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!