Imprezy masowe

Wyłączenie niektórych imprez organizowanych przez organizacje pozarządowe z rygoru imprez masowych

Opracowanie: Adela Gąsiorowska

Data: 01-02-2022

Problem

Obecnie organizacja wszystkich imprez artystyczno-rozrywkowych o charakterze masowym podlega przepisom ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Nawet jeżeli tego typu imprezy są nieodpłatne i ogólnodostępne, realizujące je organizacje pozarządowe muszą spełnić liczne wymogi administracyjne - na równi z organizatorami imprez komercyjnych.

Kogo dotyczy?

  • Wszystkie organizacje pozarządowe

Rozwiązanie

Wyłączenie z definicji imprezy masowej (art. 3 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych) imprez artystyczno-rozrywkowych, ogólnodostępnych i nieodpłatnych, organizowanych na terenie otwartym przez organizacje pozarządowe.

Opis

Imprezy artystyczno-rozrywkowe lub sportowe o charakterze masowym stanowią imprezy masowe w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Aby zrealizować taką imprezę, jej organizatorzy muszą spełnić szereg obowiązków administracyjnych wynikających z tej ustawy. Część imprez sportowych - imprezy sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępne i nieodpłatne, organizowane na terenie otwartym - nie stanowią imprez masowych, ich organizatorzy nie muszą więc stosować się do przepisów ustawy. Ustawa nie przewiduje jednak analogicznego zwolnienia dla organizatorów imprez artystyczno-rozrywkowych. W związku z tym, organizacje pozarządowe realizujące imprezy nieodpłatne i ogólnodostępne muszą stosować się do ustawowych wymogów na równi z organizatorami imprez komercyjnych.

Rezultat działania

Pozytywnym skutkiem będzie uproszczenie procedury realizacji nieodpłatnych i ogólnodostępnych imprez artystyczno-rozrywkowych o charakterze masowym przez organizacje pozarządowe.

Inspiracja

Wyłączenie z definicji imprez masowych imprez sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnych i nieodpłatnych, organizowanych na terenie otwartym (art. 3 ust. 1 lit. e ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych).

Zagrożenie

Deregulacja może negatywnie oddziaływać na bezpieczeństwo objętych nią imprez. Ryzyko jest jednak o tyle małe, że obecnie funkcjonuje już analogiczne wyłączenie dot. imprez sportowych, które nie sprowadziło dotychczas niebezpieczeństwa na ich uczestników/czki.

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!