Imprezy turystyczne

Wyłączenie spod rygoru ustawy o imprezach turystycznych imprez organizowanych w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego

Opracowanie: Adela Gąsiorowska

Data: 01-02-2022

Problem

Organizacje pozarządowe realizujące w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego działania mieszczące się w definicji imprezy turystycznej (np. zorganizowane wyjazdy dla swoich beneficjentów/ek) podlegają obecnie rygorowi ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. W związku z tym - na równi z komercyjnymi organizatorami turystyki - muszą stosować się do bardzo uciążliwych obowiązków administracyjnych.

Kogo dotyczy?

  • Wszystkie organizacje pozarządowe

Rozwiązanie

Zawężenie definicji przedsiębiorcy turystycznego do przedsiębiorców w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego (wyłączenie z obecnej definicji podmiotów prowadzących działalność odpłatną).

Opis

Przepisy ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych nakładają na przedsiębiorców turystycznych liczne obowiązki administracyjne. Ustawa służy implementacji unijnej dyrektywy nr 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r., której celem jest m.in. ochrona praw konsumentów w odniesieniu do zorganizowanego podróżowania. Pomimo, że dyrektywa ta pod pojęciem “przedsiębiorcy” rozumie podmioty wykonujące działalność handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonujące wolne zawody (art. 3 pkt 7 dyrektywy), w polskiej ustawie jako “przedsiębiorcę turystycznego” rozumie się także podmioty prowadzące działalność odpłatną (art. 4 pkt 7 ustawy o imprezach turystycznych). W efekcie obowiązki, które powinny spoczywać na organizatorach turystyki oferujących swoje usługi konsumentom, spoczywają także na organizacjach pozarządowych, realizujących imprezy turystyczne w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego (np. organizujące wyjazdy dla swoich beneficjentów). Przepisy, które powinny chronić konsumentów przed nadużyciami ze strony komercyjnych organizatorów turystyki, stanowią zatem utrudnienie dla organizacji pozarządowych prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Rezultat działania

Pozytywnym skutkiem będzie ułatwienie organizacjom pozarządowym realizacji wydarzeń mieszczących się w definicji imprezy turystycznej w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Inspiracja

Art. 3 pkt 7 unijnej dyrektywy nr 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. implementowanej ustawą o usługach turystycznych, który pod pojęciem “przedsiębiorcy” rozumie jedynie podmioty działające komercyjnie.

Zagrożenie

Rozwiązanie nie niesie za sobą zagrożeń - celem przepisów dot. imprez turystycznych jest ochrona praw konsumentów, a proponowane uproszczenie nie dotyczy oferowanych im imprez.

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!