Krajowy rejestr kół gospodyń wiejskich

Rejestracja kół gospodyń wiejskich w rejestrze stowarzyszeń i innych organizacji społecznych KRS

Opracowanie: Adela Gąsiorowska

Data: 26-04-2022

Problem

Obecnie koła gospodyń wiejskich są rejestrowane poza KRS - w Krajowym Rejestrze KGW. Rejestr ten nie jest powszechnie dostępny ani prowadzony przez organ władzy publicznej, a rejestracja KGW poza KRS utrudnia im rejestrację działalności gospodarczej i uzyskiwanie statusu OPP.

Kogo dotyczy?

  • Koła gospodyń wiejskich

Rozwiązanie

Zmiana art. 6 ust. 1 ustawy o kołach gospodyń wiejskich poprzez wskazanie, że KGW podlegają wpisowi do KRS. Jednocześnie przyjęcie przepisów przejściowych, na mocy których wszystkie KGW zarejestrowane w Krajowym Rejestrze KGW zostałyby przerejestrowane do KRS.

Opis

Obecnie koła gospodyń wiejskich są rejestrowane poza KRS - w Krajowym Rejestrze KGW prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W przeciwieństwie do KRS rejestr ten nie jest powszechnie dostępny, a prowadząca go ARiMR nie jest organem władzy publicznej. Co więcej, rejestrowanie KGW poza KRS powoduje komplikacje formalne w przypadku, gdy KGW chce rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej lub uzyskać status OPP - w obydwu przypadkach KGW musi zarejestrować się dodatkowo w KRS (art. 17 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców i art. 22 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

Rezultat działania

Pozytywnym skutkiem będzie objęcie kół gospodyń wiejskich powszechnie dostępnym i prowadzonym przez sądy rejestrem, a także uproszczenie obowiązków formalnych dla KGW chcących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej lub uzyskać status OPP.

Dodatkowe uwagi

Alternatywnie proponuje się pozostawienie Krajowego Rejestru KGW i uregulowanie migracji danych pomiędzy nim a KRS.

Zagrożenie

Rozwiązanie nie niesie z sobą zagrożeń.

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!