Krajowy rejestr kół gospodyń wiejskich

Uregulowanie migracji między Krajowym Rejestrem KGW a KRS – uzyskanie statusu OPP i aktualizowanie baz

Opracowanie: Adela Gąsiorowska

Data: 26-04-2022

Problem

Obecnie migracja danych pomiędzy Krajowym Rejestrem KGW a KRS nie jest uregulowana, co utrudnia kołom gospodyń wiejskich uzyskiwanie statusu OPP oraz wymaga oddzielnego aktualizowania informacji w każdej z baz.

Kogo dotyczy?

  • Koła gospodyń wiejskich

Rozwiązanie

Dodanie do ustawy o kołach gospodyń wiejskich przepisu regulującego:

  • procedurę rejestrowania się jako OPP przez koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze KGW oraz
  • procedurę aktualizowania informacji w obu bazach - określającego, do którego organu (ARiMR albo KRS) koło gospodyń wiejskich powinno składać wniosek o zmianę danych i nakazującego temu organowi zawiadomić drugi organ o dokonaniu zmiany wpisu.

Opis

Obecnie migracja danych pomiędzy Krajowym Rejestrem KGW a KRS nie jest uregulowana. Jeżeli koło gospodyń wiejskich, zarejestrowane już w KR KGW, chce zarejestrować się jako organizacja pożytku publicznego, musi składać wniosek w tej sprawie do KRS (art. 22 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Co więcej, w przypadku późniejszej zmiany danych objętych wpisem do KR KGW i KRS, koło gospodyń wiejskich musi składać oddzielne wnioski o aktualizację danych w każdej z baz. Brak regulacji migracji danych pomiędzy KR KGW prowadzonym przez ARiMR a KRS utrudnia więc kołom gospodyń wiejskich uzyskiwanie statusu OPP oraz nakłada na nie dodatkowe obciążenia formalne.

Rezultat działania

Pozytywnym skutkiem będzie uproszczenie obowiązków formalnych spoczywających na kołach gospodyń wiejskich chcących uzyskać status OPP.

Dodatkowe uwagi

Jednocześnie proponuje się wprowadzenie analogicznej regulacji dla klubów sportowych i stowarzyszeń zwykłych oraz uregulowanie migracji pomiędzy KR KGW i Rejestrem Przedsiębiorców KRS. Alternatywnie proponuje się rejestrowanie wszystkich KGW w KRS zamiast w rejestrze prowadzonym przez ARiMR.

Zagrożenie

Rozwiązanie nie niesie z sobą zagrożeń.

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!