Ewidencja UKS i i klubów sportowych bez dz. gospodarczej

Uregulowanie komunikacji między ewidencją UKS i KS a KRS – uzyskanie statusu OPP i aktualizowanie danych w bazach

Opracowanie: Łukasz Gorczyński

Data: 18-08-2021

Problem

Nieuregulowana kwestia komunikacji między ewidencją UKS i KS a KRS – uzyskanie statusu OPP i aktualizowanie danych w bazach.

Kogo dotyczy?

  • Uczniowskie kluby sportowe (UKS) mające status organizacji pożytku publicznego (OPP),
  • Kluby sportowe nieprowadzące działalności gospodarczej (KS).

Rozwiązanie

Problem można rozwiązać poprzez zmianę art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub poprzez migrację UKS i KS do KRS.

Opis

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie UKS i KS figurujące w ewidencji starosty mogą uzyskać status organizacji pożytku publicznego. W praktyce takie podmioty, po uzyskaniu statusu OPP, zaczynają figurować w dwóch rejestrach – ewidencji starosty oraz KRS. Z uwagi na brak regulacji dotyczących komunikacji między tymi rejestrami, często mamy do czynienia z rozbieżnością danych (np. inne dane osób w zarządzie, inne zapisy statutowe, inne adresy, itp.). Trudnością jest fakt, że rejestr KRS jest rejestrem centralnym, a ewidencja UKS i KS – nie (ewidencja prowadzona jest w ramach powiatów i miast na prawach powiatów, których obecnie jest 380).

Powyższa sytuacja ma negatywne skutki dla bezpieczeństwa obrotu.

Dodatkowe uwagi

W przypadku rozważań dotyczących ww. kwestii należy mieć na uwadze ew. zmianę dotychczasowego sposobu ewidencji UKS – tj. stworzenie centralnej i jawnej ewidencji UKS i klubów sportowych zintegrowanej z bazą KRS, NIP i REGON (czytaj szerzej: Kliknij) lub migrację do KRS (wówczas możliwość zintegrowania z systemem S24).

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!