Ewidencja UKS i i klubów sportowych bez dz. gospodarczej

Uregulowanie migracji między ewidencjami UKS i KS różnych JST – zmiana siedziby UKS i KS

Opracowanie: Łukasz Gorczyński

Data: 18-08-2021

Problem

Nieuregulowana kwestia migracji między ewidencjami UKS i KS różnych JST – zmiana siedziby UKS i KS.

Kogo dotyczy?

  • Uczniowskie kluby sportowe (UKS),
  • Kluby sportowe nieprowadzące działalności gospodarczej (KS).

Rozwiązanie

Problem można rozwiązać poprzez zmianę art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub poprzez migrację UKS i KS do KRS.

Opis

W przypadku podmiotów rejestrowanych w KRS zmiana siedziby nie stanowi praktycznego problemu. Zgłoszenia dokonuje się do KRS właściwego dla „starej” siedziby. W przypadku UKS i KS, dla których właściwa jest ewidencja starosty, brak jest opisanej procedury – zmiana siedziby nie jest niemożliwa, ale w praktyce może być trudna do wykonania. Procedur może być dużo. Należy mieć tu na uwadze, że organów ewidencyjnych, właściwych dla KS i UKS, jest sporo (380 – tyle jest powiatów i miast na prawach powiatów).

Problem jest dostrzegalny i były już propozycje rozwiązań – bezskuteczne. W 2019 roku w ramach projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (art. 58 ustawy) znalazł się zapis: „W przypadku zmiany siedziby uczniowskiego klubu sportowego, właściwy miejscowo starosta dokonuje wpisu do ewidencji oraz zawiadamia właściwego starostę o dokonanym wpisie i konieczności wykreślenia uczniowskiego klubu sportowego z ewidencji. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku lub zawiadomienia. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji” (regulacja miała też objąć kluby sportowe nieprowadzące działalności gospodarczej).

Inną propozycją jest migracja UKS i KS do KRS. Jak wskazano wyżej - w przypadku podmiotów rejestrowanych w KRS zmiana siedziby nie stanowi praktycznego problemu.

Dodatkowe uwagi

W przypadku rozważań dotyczących ww. kwestii należy mieć na uwadze ew. zmianę dotychczasowego sposobu ewidencji UKS – tj. stworzenie centralnej i jawnej ewidencji UKS i klubów sportowych zintegrowanej z bazą KRS, NIP i REGON (czytaj szerzej: Kliknij) lub migrację do KRS (wówczas możliwość zintegrowania z systemem S24).

Dodatkowe materiały

  • Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych [Wnioskodawca: Minister Przedsiębiorczości i Technologii] [20 marca 2019 - data utworzenia] - link główny: Kliknij, link bezpośrednio do aktu prawnego: Kliknij ( art. 58 ustawy), OSR: Kliknij. Projekt, który wpłynął do Sejmu nie ma fragmentu dot. klubów sportowych, tj. Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (druk nr 3622) [31 lipca 2019 - data ustawy] - link główny: Kliknij, link bezpośrednio do projektu aktu prawnego: Kliknij (art. 49 ustawy), link do przyjętej ustawy: Kliknij
  • Kluby sportowe jako podmioty trzeciego sektora. Uwarunkowania formalne i kluczowe problemy

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!