Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

Uregulowanie migracji między ewidencją stowarzyszeń zwykłych a KRS – uzyskanie statusu OPP i aktualizowanie baz

Opracowanie: Adela Gąsiorowska

Data: 26-04-2022

Problem

Obecnie migracja danych pomiędzy ewidencją stowarzyszeń zwykłych a KRS nie jest uregulowana, co utrudnia stowarzyszeniom zwykłym uzyskiwanie statusu OPP oraz wymaga oddzielnego aktualizowania informacji w każdej z baz.

Kogo dotyczy?

  • Stowarzyszenia zwykłe

Rozwiązanie

Dodanie do ustawy Prawo o stowarzyszeniach przepisu regulującego:

  • procedurę rejestrowania się jako OPP przez stowarzyszenia zwykłe zarejestrowane w ewidencjach prowadzonych przez starostów oraz
  • procedurę aktualizowania informacji w obu bazach - określającego, do którego organu (starosta albo KRS) stowarzyszenie powinno składać wniosek o zmianę danych i nakazującego temu organowi zawiadomić drugi organ o dokonaniu zmiany wpisu.

Opis

Obecnie migracja danych pomiędzy ewidencjami stowarzyszeń zwykłych a KRS nie jest uregulowana. Jeżeli stowarzyszenie zwykłe, zarejestrowane już w ewidencji prowadzonej przez starostę, chce zarejestrować się jako organizacja pożytku publicznego, musi składać wniosek w tej sprawie do KRS (art. 22 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Co więcej, w przypadku późniejszej zmiany danych objętych wpisem do ewidencji i KRS, stowarzyszenie zwykłe musi składać oddzielne wnioski o aktualizację danych w każdej z baz. Brak regulacji migracji danych pomiędzy ewidencjami prowadzonymi przez starostów a KRS utrudnia więc stowarzyszeniom zwykłym uzyskiwanie statusu OPP oraz nakłada na nie dodatkowe obciążenia formalne.

Rezultat działania

Pozytywnym skutkiem będzie uproszczenie obowiązków formalnych spoczywających na stowarzyszeniach zwykłych chcących uzyskać status OPP.

Dodatkowe uwagi

Jednocześnie proponuje się wprowadzenie analogicznej regulacji dla klubów sportowych i kół gospodyń wiejskich oraz uregulowanie migracji pomiędzy ewidencjami stowarzyszeń prowadzonych przez różnych starostów.

Zagrożenie

Rozwiązanie nie niesie z sobą zagrożeń.

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!