Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

Uregulowanie migracji między ewidencjami stowarzyszeń zwykłych prowadzonymi przez różnych starostów – zmiana siedziby stowarzyszenia zwykłego

Opracowanie: Adela Gąsiorowska

Data: 26-04-2022

Problem

Obecnie migracja danych pomiędzy ewidencjami stowarzyszeń zwykłych prowadzonymi przez różnych starostów nie jest uregulowana, co utrudnia rejestrowanie w tych ewidencjach zmiany siedzib przez stowarzyszenia zwykłe.

Kogo dotyczy?

  • Stowarzyszenia zwykłe

Rozwiązanie

Dodanie do ustawy Prawo o stowarzyszeniach przepisu:

  • określającego, że w przypadku zmiany przez stowarzyszenie zwykłe siedziby na gminę położoną w innym powiecie, stowarzyszenie to składa wniosek o wpis do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego dla nowej siedziby stowarzyszenia oraz
  • zobowiązującego tego starostę do zawiadomienia starosty właściwego dla poprzedniej siedziby stowarzyszenia o dokonaniu wpisu i konieczności wykreślenia stowarzyszenia z dotychczasowej ewidencji.

Opis

Obecnie migracja danych pomiędzy ewidencjami stowarzyszeń zwykłych prowadzonymi przez różnych starostów nie jest uregulowana. W przypadku zmiany przez stowarzyszenie zwykłe siedziby na gminę położoną w innym powiecie, musi więc ono: złożyć wniosek o wpis do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego dla tej gminy oraz jednocześnie wniosek o wykreślenie z dotychczasowej ewidencji - prowadzonej przez innego starostę. Brak uregulowania migracji pomiędzy ewidencjami utrudnia więc stowarzyszeniom zwykłym rejestrację zmiany siedziby, zmuszając je do wypełniania dodatkowych obowiązków formalnych oraz powodując potencjalne komplikacje przy rejestracji takiej zmiany.

Rezultat działania

Pozytywnym skutkiem będzie uproszczenie procedury rejestracji zmiany siedziby stowarzyszenia zwykłego na gminę położoną w innym powiecie.

Dodatkowe uwagi

Jednocześnie proponuje się wprowadzenie analogicznej regulacji dla klubów sportowych, uregulowanie migracji pomiędzy ewidencjami stowarzyszeń zwykłych a KRS dla stowarzyszeń zwykłych posiadających status OPP oraz wprowadzenie podobnych uregulowań w odniesieniu do kół gospodyń wiejskich.

Zagrożenie

Rozwiązanie nie niesie z sobą zagrożeń.

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!