Wolontariat

Objęcie wolontariuszy wykonujących świadczenia przez okres krótszy niż 30 dni zaopatrzeniem z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń

Opracowanie: Adela Gąsiorowska

Data: 28-03-2022

Problem

Zgodnie art. 46 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego wolontariuszom przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń. Nie dotyczy to jednak osób wykonujących świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni - osoby te są jedynie ubezpieczane od następstw nieszczęśliwych wypadków przez korzystających z wolontariatu (art. 46 ust. 3 UDPPiW).

Kogo dotyczy?

  • Wszystkie organizacje pozarządowe.

Rozwiązanie

Zmiana art. 46 ust. 2 i 3 UDPPiW poprzez usunięcie z tych przepisów zastrzeżenia, że wolontariuszom, który wykonują świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, korzystający zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Opis

Zgodnie art. 46 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego wolontariuszom przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń, przyznawane na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach, obejmujące szereg różnych świadczeń. Przepis ten przewiduje jednak wyjątek - wolontariuszom, który wykonują świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, przysługuje jedynie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, zapewniane przez korzystającego z wolontariatu (art. 46 ust. 3 UDPPiW). Wolontariusze, którzy wykonują świadczenia przez okres nieprzekraczający 30 dni znajdują się więc w gorszej sytuacji niż osoby wykonujące świadczenia przez dłuższy okres. Co więcej, zgodnie z obecnymi przepisami organizacje zatrudniające wolontariuszy na czas nie dłuższy niż 30 dni muszą ponosić większe koszty zatrudnienia wolontariuszy niż organizacje zatrudniające ich na dłuższy czas.

Rezultat działania

Pozytywnym skutkiem będzie ujednolicenie praw wolontariuszy niezależnie od długości okresu, w którym wykonują świadczenia oraz ułatwienie organizacjom pozarządowym zatrudniania ich na krótsze okresy czasu.

Inspiracja

-

Dodatkowe uwagi

-

Zagrożenie

Rozwiązanie nie niesie ze sobą zagrożeń, jednak może rodzić potencjalne trudności w zakresie dokumentowania zatrudnienia wolontariuszy wykonujących świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni - zgodnie z obecnie obowiązującymi porozumienie o takim zatrudnieniu nie musi być zawarte na piśmie (art. 44 ust. 4 UDPPiW).

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!