Zatrudnienie

Unormowanie kwestii niejednolitego sposobu nadawania statusu osoby bezrobotnej przez PUP członkom zarządów organizacji

Opracowanie: Łukasz Gorczyński

Data: 15-06-2022

Problem

Osobom pozostającym bez zatrudnienia i społecznie zasiadającym w zarządach organizacji urzędy pracy odmawiają przyznawania statusu osób bezrobotnych, pozbawiając tym samym związanych z tym statusem określonych uprawnień.

Kogo dotyczy?

Osoby zasiadające w zarządach organizacji pozarządowych (zwłaszcza w zarządach organizacji figurujących w KRS).

Rozwiązanie

Wskazanie wprost w ustawie lub wydanie jednoznacznej interpretacji przez ministra właściwego ds. pracy, że społeczne zasiadanie w zarządzie organizacji pozarządowej nie pozbawia prawa do uzyskania statusu osoby bezrobotnej.

Opis

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w definicji osoby bezrobotnej posługuje się m.in. sformułowaniem: „Bezrobotny oznacza osobę (…) zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub w danej służbie albo innej pracy zarobkowej”. Punktem odniesienia dla wielu powiatowych urzędów pracy jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dn. 1 marca 2017 r. I OSK 3204/15 wydany w sprawie członka zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą. Sąd jednoznacznie wskazuje w nim, że na podstawie badania sytuacji przedstawionej w tym konkretnym przypadku, osoba pełniąca funkcję członka zarządu organizacji prowadzącej działalność gospodarczą nie jest na tyle dyspozycyjna, aby mogła podjąć zatrudnienie, a tym samym spełnić definicję osoby bezrobotnej. Sąd podkreśla, że wyrok jest wynikiem analizy konkretnej sytuacji. Niestety część urzędów pracy przyjęła wyrok jako wytyczną do sposobu postępowania w każdym przypadku nadawania statusu osoby bezrobotnej osobie będącej członkiem zarządu organizacji.

Rezultat działania

Społeczne zasiadanie w zarządzie organizacji pozarządowej nie będzie stanowić potencjalnego zagrożenia względem możliwego pozbawienia prawa do statusu osoby bezrobotnej i związanych z tym statusem określonych uprawnień.

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!