Zatrudnienie

Stworzenie programu dotacji na tworzenie miejsc pracy w organizacjach pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej

Opracowanie: Adela Gąsiorowska

Data: 28-03-2022

Problem

Obecnie istnieje mało dotacji przeznaczonych na tworzenie miejsc pracy w organizacjach pozarządowych. Sytuacja ta sprzyja "uśmieciowieniu" zatrudnienia w organizacjach oraz stanowi barierę dla tworzenia nowych miejsc pracy.

Kogo dotyczy?

  • Wszystkie organizacje pozarządowe.

Rozwiązanie

Stworzenie programu dotacji na tworzenie miejsc pracy w organizacjach pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej (dystrybuowanych np. przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Opis

Obecnie istnieje mało dotacji przeznaczonych na tworzenie miejsc pracy w organizacjach pozarządowych. Znaczna część pracowników i pracowniczek organizacji jest więc zatrudniana w ramach dotacji udzielanych na realizację poszczególnych projektów. Sytuacja ta sprzyja uśmieciowieniu zatrudnienia w organizacjach pozarządowych - nawet osoby z kilkuletnim stażem są zatrudniane na podstawie umów o pracę na czas określony obejmujący okres realizacji danego projektu. Wiele organizacji nie stać ponadto na zatrudnianie etatowych pracowników i pracowniczek, z związku z czym albo nie tworzą miejsc pracy w ogóle, albo zatrudniają osoby na śmieciowych umowach cywilnoprawnych, których koszty są niższe od kosztów umowy o pracę.

Rezultat działania

Pozytywnym skutkiem będzie ułatwienie organizacjom pozarządowym tworzenia stabilnych miejsc pracy, co poprawi sytuację pracowników i pracowniczek oraz wzmocni potencjał organizacji.

Inspiracja

Mechanizmy wsparcia tworzenia i utrzymywania miejsc pracy w spółdzielniach socjalnych (z Funduszu Pracy).

Dodatkowe uwagi

-

Zagrożenie

Potencjalnym ryzykiem jest brak dostatecznych środków publicznych na wdrożenie opisywanego rozwiązania.

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!