Zarządzanie i RODO

Wprowadzenie dla kół gospodyń wiejskich trwałych rozwiązań dot. głosowań obiegowych oraz posiedzeń online

Opracowanie: Adela Gąsiorowska

Data: 23-02-2022

Problem

Obecnie ustawa o kołach gospodyń wiejskich nie reguluje możliwości podejmowania przez władze KGW uchwał w trybie obiegowym oraz odbywania posiedzeń w trybie online. W przeciwieństwie do stowarzyszeń rejestrowych i fundacji, KGW nie mają więc możliwości korzystania z tych rozwiązań.

Kogo dotyczy?

  • Koła gospodyń wiejskich

Rozwiązanie

Dodanie do ustawy o kołach gospodyń wiejskich i przepisu analogicznego do art. 5 ust. 1a ustawy o fundacjach - umożliwiającego stosowanie do nich przepisów Prawa o stowarzyszeniach dot. głosowania obiegowego i odbywania posiedzeń online. Jednocześnie nieograniczanie stosowania tych przepisów do czasu, w którym obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii (art. 5 ust. 1b ustawy prawo o stowarzyszeniach).

Opis

W trakcie pandemii koronawirusa do ustawy o fundacjach i Prawa o stowarzyszeniach dodane zostały przepisy umożliwiający władzom stowarzyszeń i fundacji podejmowanie na ich podstawie uchwał w trybie obiegowym oraz odbywanie posiedzeń w trybie online (art. 10 ust. 1a–1d Prawa o stowarzyszeniach oraz art. 5 ust. 1a ustawy o fundacjach). Nie wprowadzono jednak analogicznych rozwiązań odnoszących się do kół gospodyń wiejskich. Ze względu na zmieniające się warunki pracy (rosnącą popularność spotkań on-linowych oraz podejmowania decyzji poza posiedzeniami), rozwiązania te powinny móc być stosowane również w kołach gospodyń wiejskich, w tym także po zakończeniu pandemii.

Rezultat działania

Pozytywnym skutkiem będzie umożliwienie kołom gospodyń wiejskich głosowania w trybie obiegowym oraz odbywania posiedzeń online.

Inspiracja

Art. 10 ust. 1a-1d ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz art. 5 ust. 1a ustawy o fundacjach dotyczące głosowań obiegowych i posiedzeń online w stowarzyszeniach i fundacjach. Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych umożliwiające organom spółek kapitałowych głosowanie obiegowe i realizację posiedzeń online także poza stanem zagrożenia epidemicznego i stanem epidemii (art. 208 § 51-52, art. 222 § 11 i § 4, art. 371 § 31-32 oraz art. 388 § 11 i § 3 KSH).

Dodatkowe uwagi

Jednocześnie proponuje się rozszerzenie możliwości głosowania obiegowego i odbywania posiedzeń online w stowarzyszeniach i fundacjach.

Zagrożenia

Rozwiązanie nie niesie za sobą zagrożeń - celem rozwiązania jest rozszerzenie przepisów dot. stowarzyszeń i fundacji na koła gospodyń wiejskich.

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!