Ordynacja podatkowa

Wzmocnienie bezpieczeństwa prawnego zarządów w zakresie odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe

Opracowanie: Adela Gąsiorowska

Data: 01-02-2022

Problem

Obecnie zasady odpowiedzialności członków i członkiń zarządów organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej za zobowiązania podatkowe tych organizacji są uregulowane w sposób niejednoznaczny, co zagraża bezpieczeństwu prawnemu tych osób.

Kogo dotyczy?

  • Wszystkie organizacje pozarządowe, z wyjątkiem organizacji działających w formie spółek oraz organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej.

Rozwiązanie

Jednoznaczne określenie w art. 116a Ordynacji podatkowej zasad odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe członków i członkiń zarządów organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej - w tym przesłanek zwolnienia ich z takiej odpowiedzialności.

Opis

Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe członków i członkiń zarządów organizacji pozarządowych niebędących spółkami określa art. 116a § 1 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem, do ich odpowiedzialności stosuje się odpowiednio m.in. przepisy o zwolnieniu z odpowiedzialności członków zarządu spółki, którzy wykażą, że podjęli odpowiednie kroki w celu ogłoszenia przez nią upadłości (art. 116 § 1 pkt 1 a i b Ordynacji podatkowej). Organizacje nieprowadzące działalności gospodarczej nie mogą jednak ogłosić upadłości. Przepisy nie określają więc jednoznacznie, czy i w jaki sposób członkowie i członkinie zarządu mogą zwolnić się z odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe takich organizacji.

Rezultat działania

Pozytywnym skutkiem będzie zwiększenie bezpieczeństwa prawnego osób należących do zarządów organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Inspiracja

Art. 116 Ordynacji podatkowej, który reguluje w sposób wyczerpujący zasady odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe członków i członkiń organów zarządzających spółek kapitałowych.

Zagrożenie

Rozwiązanie nie wiąże się z dodatkowymi zagrożeniami, ponieważ ma na celu jedynie dookreślenie zasad odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe, a nie wprowadzanie nowych zwolnień podatkowych.

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!