Podatek VAT

Zwolnienie z VAT dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, jeżeli są przekazywane na rzecz organizacji pozarządowych - z przeznaczeniem na niegospodarczą działalność statutową

Opracowanie: Adela Gąsiorowska

Data: 01-02-2022

Problem

Przepisy ustawy o VAT nie przewidują obecnie zwolnienia z podatku dostawy towarów przekazywanych organizacjom pozarządowym w drodze darowizny (zwolniona jest jedynie dostawa produktów spożywczych, przekazywanych organizacjom pożytku publicznego na działalność charytatywną). W związku z tym podmioty przekazujące organizacjom darowizny w postaci towarów muszą płacić od nich podatek VAT - nawet jeżeli organizacje wykorzystują otrzymane towary na niegospodarczą działalność statutową.

Kogo dotyczy?

  • Wszystkie organizacje pozarządowe.

Rozwiązanie

Rozszerzenie zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT na dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 (tj. przekazywanych w drodze darowizny) na rzecz organizacji pozarządowych, z przeznaczeniem na ich działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Opis

Obecnie przepisy ustawy o podatku VAT zwalniają z podatku dostawę produktów spożywczych przekazanych w drodze darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację (art. 7 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT). Zwolnienie to jest dość wąskie - nie mogą z niego korzystać inne niż OPP organizacje pozarządowe, nie dotyczy ponadto innych towarów niż produkty spożywcze. W efekcie podmioty przekazujące towary na rzecz organizacji nieposiadających statusu OPP (a także przekazujących OPP towary inne niż produkty żywnościowe), muszą odprowadzać podatek VAT od wartości tych towarów. Stanowi to barierę dla potencjalnych darczyńców, którzy mogliby wspierać organizacje pozarządowe w prowadzonej przez nie działalności.

Rezultat działania

Pozytywnym skutkiem będzie likwidacja bariery podatkowej dla darczyńców, którzy mogliby wspierać organizacje pozarządowe poprzez przekazywanie im towarów z przeznaczeniem na ich niegospodarczą działalność statutową.

Inspiracja

Art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT zwalniający z podatku dostawy produktów spożywczych przekazane w drodze darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej.

Zagrożenie

Istnieje ryzyko, że niektóre organizacje i ich darczyńcy będą nadużywać zwolnienia w celu uchylania się od opodatkowania. Aby ograniczyć to ryzyko, zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT może alternatywnie zostać rozszerzone jedynie podmiotowo (na wszystkie organizacje pozarządowe), ale nie przedmiotowo (tj. dalej dotyczyć wyłącznie produktów spożywczych przeznaczanych na działalność charytatywną).

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!