Podatek VAT

Zwolnienie z VAT świadczenia przez organizacje pozarządowe usług w obszarze pomocy społecznej

Opracowanie: Adela Gąsiorowska

Data: 21-07-2022

Problem

Przepisy ustawy o VAT nie przewidują obecnie zwolnienia z podatku świadczenia przez organizacje pozarządowe usług w obszarze pomocy społecznej. W związku z tym organizacje świadczące takie usługi muszą płacić od nich podatek VAT.

Kogo dotyczy?

  • Wszystkie organizacje pozarządowe.

Rozwiązanie

Dodanie do katalogu zwolnień zawartego w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT świadczenia przez organizacje pozarządowe usług w obszarze pomocy społecznej.

Opis

Obecnie przepisy ustawy o podatku VAT zwalniają z podatku różnego rodzaju sprzedaż towarów i usług (art. 43 ust. 1 ustawy o VAT). Katalog zwolnień nie obejmuje jednak świadczenia przez organizacje pozarządowe usług w obszarze pomocy społecznej. W związku z tym organizacje pozarządowe nie korzystające ze zwolnienia podmiotowego (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT), które chcą w ramach swojej działalności odpłatnej świadczyć usługi w obszarze pomocy społecznej, muszą rozliczać się jako podatnicy VAT i płacić podatek VAT od świadczonych usług. Stanowi to barierę administracyjną i finansową dla organizacji chcących prowadzić działalność w obszarze pomocy społecznej.

Rezultat działania

Pozytywnym skutkiem będzie likwidacja bariery administracyjnej i finansowej dla organizacji prowadzących działalność odpłatną w obszarze pomocy społecznej oraz możliwością oferowania usług w tym obszarze po niższej cenie brutto.

Inspiracja

Art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o VAT, zwalniający z podatku usługi pomocy społecznej oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, na rzecz beneficjenta pomocy, wykonywane przez:

a) regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, centra usług społecznych, rodzinne domy pomocy, ośrodki wsparcia i ośrodki interwencji kryzysowej,

b) wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę: – domy pomocy społecznej prowadzone przez podmioty posiadające zezwolenie wojewody, – placówki opiekuńczo-wychowawcze i ośrodki adopcyjno-opiekuńcze,

c) placówki specjalistycznego poradnictwa,

d) inne niż wymienione w lit. a–c placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku na podstawie zezwolenia wojewody, wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę,

e) specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Dodatkowe uwagi

Jednocześnie proponuje się wprowadzenie:

  • możliwości prowadzenia zbiórki publicznej darów rzeczowych z przeznaczeniem na dalszą sprzedaż oraz
  • analogicznego zwolnienia z VAT sprzedaży towarów przez organizacje w celu pozyskania środków finansowych na dobroczynność oraz nieodpłatnych dostaw towarów i usług z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom(czyniom).

Zagrożenie

Istnieje ryzyko, że niektóre organizacje będą nadużywać zwolnienia w celu uchylania się od opodatkowania. Ryzyko to może być minimalizowane przez stosowanie istniejących mechanizmów ochrony przed nadużyciami.

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!