Źródła finansowania

Wyłączenie spod rygoru działalności gospodarczej organizacji imprez dobroczynnych, z których dochód jest przeznaczany na na działalność charytatywną lub mieszczącą się w ramach pomocy społecznej

Opracowanie: Adela Gąsiorowska

Data: 23-02-2022

Problem

Obecnie organizacja przez organizacje pozarządowe imprez dobroczynnych przynoszących dochód stanowi działalność gospodarczą nawet jeżeli dochód ten przeznaczany jest na działalność charytatywną lub mieszczącą się w ramach pomocy społecznej.

Kogo dotyczy?

  • Organizacje pozarządowe prowadzące działalność charytatywną lub mieszczącą się w ramach pomocy społecznej.

Rozwiązanie

Dodanie świadczenia usług w postaci organizacji imprez dobroczynnych, z których dochód przeznaczany jest na działalność charytatywną lub mieszczącą się w ramach pomocy społecznej do katalogu działań stanowiących odpłatną działalność pożytku publicznego (art. 8 ust. 1 UDPPiW).

Opis

Organizacja imprez dobroczynnych jest popularną metodą pozyskiwania środków na działalność charytatywną lub mieszczącą się w ramach pomocy społecznej. Organizacja tego typu imprezy ma sens wtedy, gdy jej koszty są niższe od sumy opłat za uczestnictwo w imprezie - powstały w ten sposób dochód można przeznaczyć na określony cel charytatywny. Niestety, zgodnie z obecnymi przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, organizowanie imprez przynoszących dochód stanowi działalność gospodarczą (art. 9 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 pkt 1 UDPPiW). Powoduje to, że organizacje chcące organizować takie imprezy zgodnie z prawem, muszą rejestrować działalność gospodarczą. Sytuacja ta tworzy więc istotne obciążenie administracyjne i finansowe (szczególnie dla młodych organizacji) oraz może zniechęcać organizacje do realizacji wydarzeń o charakterze charytatywnym.

Rezultat działania

Umożliwienie organizacjom pozarządowym organizacji imprez dobroczynnych, z których dochód przeznaczany jest na działalność charytatywną lub mieszczącą się w ramach pomocy społecznej w mniej obciążający administracyjnie i finansowo sposób.

Dodatkowe uwagi

Jednocześnie proponuje się wprowadzenie analogicznych rozwiązań w odniesieniu do: sponsoringu, promocji własnej organizacji, świadczenia usług z wykorzystaniem sprzętu biurowego oraz sprzedaży przedmiotów wytworzonych przez członków/inie organizacji.

Zagrożenia

Istnieje ryzyko, że rozwiązanie będzie nadużywane przez podmioty chcące wykorzystać uproszczenie do łatwiejszego prowadzenia działalności gospodarczej. Wprowadzające je przepisy powinny więc w maksymalnym stopniu zabezpieczać przed takimi nadużyciami.

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!