Źródła finansowania

Wyłączenie sprzedaży przedmiotów wytworzonych przez członków/inie organizacji spod rygoru działalności gospodarczej

Opracowanie: Adela Gąsiorowska

Data: 23-02-2022

Problem

Obecnie prowadzona przez organizacje pozarządowe i ukierunkowana na dochód sprzedaż przedmiotów wytworzonych przez członków/członkinie organizacji stanowi działalność gospodarczą.

Kogo dotyczy?

  • Organizacje pozarządowe zrzeszające członków/członkinie

Rozwiązanie

Dodanie sprzedaży przedmiotów wytworzonych przez członków/członkinie organizacji pozarządowych do katalogu działań stanowiących odpłatną działalność pożytku publicznego (art. 8 ust. 1 UDPPiW).

Opis

Ukierunkowana na dochód sprzedaż przedmiotów wytworzonych przez członków/członkinie organizacji pozarządowych może stanowić dla organizacji dodatkowe źródło finansowania ich działalności społecznej. Niestety sprzedaż takich przedmiotów stanowi działalność gospodarczą (art. 9 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 pkt 1 UDPPiW). Powoduje to, że organizacje chcące prowadzić taką sprzedaż zgodnie z prawem, muszą rejestrować działalność gospodarczą. Sytuacja ta tworzy więc istotne obciążenie administracyjne i finansowe (szczególnie dla młodych organizacji) oraz może zniechęcać organizacje do poszukiwania innych źródeł przychodu niż środki publiczne.

Rezultat działania

Umożliwienie organizacjom pozarządowym sprzedaży przedmiotów wytworzonych przez członków/inie organizacji w mniej obciążający administracyjnie i finansowo sposób.

Inspiracja

Art. 8 ust. 1 pkt 2 a i b UDPPiW uznający za odpłatną działalność pożytku publicznego sprzedaż wytworzonych towarów lub świadczenie usług w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami lub integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dodatkowe uwagi

Jednocześnie proponuje się wprowadzenie analogicznych rozwiązań w odniesieniu do: sponsoringu, promocji własnej organizacji, świadczenia usług z wykorzystaniem sprzętu biurowego oraz organizacji imprez dobroczynnych przynoszących dochód.

Zagrożenia

Istnieje ryzyko, że rozwiązanie będzie nadużywane przez podmioty chcące wykorzystać uproszczenie do łatwiejszego prowadzenia działalności gospodarczej. Wprowadzające je przepisy powinny więc w maksymalnym stopniu zabezpieczać przed takimi nadużyciami.

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!