Źródła finansowania

Wyłączenie świadczenia przez organizacje pozarządowe usług z wykorzystaniem sprzętu biurowego spod rygoru działalności gospodarczej

Opracowanie: Adela Gąsiorowska

Data: 23-02-2022

Problem

Obecnie działalność własna organizacji polegająca na ukierunkowanym na dochód świadczeniu na rzecz osób trzecich drobnych usług z wykorzystaniem posiadanego sprzętu biurowego stanowi działalność gospodarczą.

Kogo dotyczy?

  • Wszystkie organizacje pozarządowe

Rozwiązanie

Dodanie świadczenia drobnych usług na rzecz osób trzecich z wykorzystaniem posiadanego sprzętu biurowego do katalogu działań stanowiących odpłatną działalność pożytku publicznego (art. 8 ust. 1 UDPPiW).

Opis

Działalność własna organizacji pozarządowych, polegająca na ukierunkowanym na dochód świadczeniu na rzecz osób trzecich drobnych usług z wykorzystaniem posiadanego sprzętu biurowego może stanowić dodatkowe źródło finansowania ich działalności społecznej. Niestety obecnie działalność taka stanowi działalność gospodarczą (art. 9 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 pkt 1 UDPPiW). Powoduje to, że organizacje chcące świadczyć takie usługi zgodnie z prawem, muszą rejestrować działalność gospodarczą. Sytuacja ta tworzy więc istotne obciążenie administracyjne i finansowe (szczególnie dla młodych organizacji) oraz może zniechęcać organizacje do poszukiwania innych źródeł przychodu niż środki publiczne.

Rezultat działania

Umożliwienie organizacjom pozarządowym świadczenia drobnych usług na rzecz osób trzecich z wykorzystaniem posiadanego sprzętu biurowego w mniej obciążający administracyjnie i finansowo sposób.

Inspiracja

Art. 27 ustawy o partiach politycznych wyłączający z rygoru działalności gospodarczej działalność własną partii polegającą na odpłatnym wykonywaniu drobnych usług na rzecz osób trzecich z wykorzystaniem posiadanego sprzętu biurowego.

Dodatkowe uwagi

Jednocześnie proponuje się wprowadzenie analogicznych rozwiązań w odniesieniu do: sponsoringu, promocji własnej organizacji, sprzedaży przedmiotów wytworzonych przez członków/inie oraz organizacji imprez dobroczynnych przynoszących dochód.

Zagrożenia

Istnieje ryzyko, że rozwiązanie będzie nadużywane przez podmioty chcące wykorzystać uproszczenie do łatwiejszego prowadzenia działalności gospodarczej. Wprowadzające je przepisy powinny więc w maksymalnym stopniu zabezpieczać przed takimi nadużyciami.

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!