Źródła finansowania

Wyłączenie promocji własnej organizacji spod rygoru działalności gospodarczej

Opracowanie: Adela Gąsiorowska

Data: 23-02-2022

Problem

Obecnie działalność własna organizacji polegająca na ukierunkowanej na dochód sprzedaży symbolizujących je przedmiotów oraz wydawnictw popularyzujących ich cele i działalność stanowi działalność gospodarczą.

Kogo dotyczy?

  • Wszystkie organizacje pozarządowe

Rozwiązanie

Dodanie sprzedaży przedmiotów symbolizujących organizacje i wydawnictw popularyzujących cele i działalność organizacji do katalogu działań stanowiących odpłatną działalność pożytku publicznego (art. 8 ust. 1 UDPPiW).

Opis

Działalność własna organizacji pozarządowych, polegająca na sprzedaży przedmiotów symbolizujących organizacje i wydawnictw popularyzujących cele i działalność organizacji może stanowić zarówno metodę promocji organizacji, jak i źródło finansowania ich działalności społecznej. Niestety obecnie działalność taka stanowi działalność gospodarczą (art. 9 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 pkt 1 UDPPiW). Powoduje to, że organizacje chcące prowadzić sprzedaż przedmiotów promocyjnych zgodnie z prawem, muszą rejestrować działalność gospodarczą. Sytuacja ta tworzy więc istotne obciążenie administracyjne i finansowe (szczególnie dla młodych organizacji) oraz może zniechęcać organizacje do poszukiwania innych źródeł przychodu niż środki publiczne.

Rezultat działania

Umożliwienie organizacjom pozarządowym sprzedaży przedmiotów symbolizujących organizacje i wydawnictw popularyzujących cele i działalność organizacji w mniej obciążający administracyjnie i finansowo sposób.

Inspiracja

Art. 27 ustawy o partiach politycznych wyłączający z rygoru działalności gospodarczej działalność własną partii polegającą na sprzedaży tekstu statutu lub programu partii, a także przedmiotów symbolizujących partie i wydawnictw popularyzujących cele i działalność partii.

Dodatkowe uwagi

Jednocześnie proponuje się wprowadzenie analogicznych rozwiązań w odniesieniu do: sponsoringu, świadczenia usług z wykorzystaniem sprzętu biurowego, sprzedaży przedmiotów wytworzonych przez członków/inie oraz organizacji imprez dobroczynnych przynoszących dochód.

Zagrożenia

Istnieje ryzyko, że rozwiązanie będzie nadużywane przez podmioty chcące wykorzystać uproszczenie do łatwiejszego prowadzenia działalności gospodarczej. Wprowadzające je przepisy powinny więc w maksymalnym stopniu zabezpieczać przed takimi nadużyciami.

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!