Źródła finansowania

Wyłączenie sponsoringu spod rygoru działalności gospodarczej

Opracowanie: Adela Gąsiorowska

Data: 23-02-2022

Problem

Obecnie ukierunkowane na dochód świadczenie usług w ramach sponsoringu przez organizacje pozarządowe stanowi działalność gospodarczą.

Kogo dotyczy?

  • Wszystkie organizacje pozarządowe

Rozwiązanie

Wprowadzenie do przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego definicji sponsoringu oraz dodanie usług świadczonych w ramach sponsoringu do katalogu działań stanowiących odpłatną działalność pożytku publicznego (art. 8 ust. 1 UDPPiW).

Opis

Świadczenie usług w ramach sponsoringu może stanowić dla organizacji pozarządowych istotne źródło finansowania ich działalności społecznej. Pojęcie sponsoringu nie jest obecnie definiowane w przepisach prawa, jednak zazwyczaj świadczenie usług w jego ramach nie mieści się w definicji odpłatnej działalności pożytku publicznego lub stanowi działalność gospodarczą (art. 8 ust. 1 i art. 9 ust. 1 pkt 1 UDPPiW). Powoduje to, że organizacje chcące świadczyć takie usługi zgodnie z prawem, muszą rejestrować działalność gospodarczą. Sytuacja ta tworzy więc istotne obciążenie administracyjne i finansowe (szczególnie dla młodych organizacji) oraz może zniechęcać organizacje do poszukiwania innych źródeł przychodu niż środki publiczne.

Rezultat działania

Umożliwienie organizacjom pozarządowym świadczenia usług w ramach sponsoringu w mniej obciążający administracyjnie i finansowo sposób.

Zagrożenia

Istnieje ryzyko, że rozwiązanie będzie nadużywane przez podmioty chcące wykorzystać uproszczenie do łatwiejszego prowadzenia działalności gospodarczej. Wprowadzające je przepisy powinny więc w maksymalnym stopniu zabezpieczać przed takimi nadużyciami.

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!