Działalność odpłatna i gospodarcza

Umożliwienie prowadzenia działalności gospodarczej przez uczniowskie kluby sportowe

Opracowanie: Łukasz Gorczyński

Data: 18-08-2021

Problem

Brak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez uczniowskie kluby sportowe.

Kogo dotyczy?

  • Uczniowskie kluby sportowe (UKS).

Rozwiązanie

Problem można rozwiązać poprzez zmianę art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

Opis

Uczniowskie kluby sportowe działają na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji – do rejestracji UKS stosuje się regulacje ww. ustawy o sporcie.

W postanowieniu Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 2 kwietnia 2013 r. VI GZ 44/13 w którym stwierdzono, że prawidłowa wykładnia art. 4 ust. 7 ustawy o sporcie i art. 4 ust. 2 i 4 ustawy Prawo o stowarzyszeniach uzasadnia stanowisko, że uczniowski klub sportowy jest szczególnym rodzajem klubu sportowego nastawionego jedynie na prowadzenie działalności sportowej i - w przeciwieństwie do innych klubów sportowych - nie może podejmować działalności gospodarczej (czytaj szerzej: Kliknij). Do tego postanowienia odwołuje się również w swojej informacji z 2015 r. Ministerstwo Sportu (czytaj szerzej: Kliknij).

W postanowieniu Sąd odwołuje się m.in. do art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., który wskazuje, że ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Sąd wskazuje, że ustawa o sporcie dokonała takiego ograniczenia.

Wydaje się jednak, że niemożność prowadzenia działalności gospodarczej przez UKS nie jest podyktowana ważnym interesem publicznym – wręcz przeciwnie, aby UKSy mogły zdobywać dodatkowe źródła finansowania swojej działalności służące ich działalności statutowej, np. prowadząc działalność sponsoringową (często na małą, lokalną skalę) możliwość rejestracji takiej działalności wydaje się niezbędna. W przeciwnym wypadku spychane są do „szarej strefy”. Ważne jest tu też zrozumienie, że działalność gospodarcza w stowarzyszeniach służy zupełnie innym celom, niż działalność gospodarcza w podmiotach czysto gospodarczych – ma to też wyraz w brzmieniu art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, który wskazuje, że stowarzyszenie (a UKS jest formą stowarzyszenia) może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Problem dostrzega m.in. samo ww. Ministerstwo Sportu, z inicjatywy którego w ramach projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (art. 58 ustawy) próbowano – bezskutecznie - pozytywnie uregulować ww. kwestię.

W uzasadnieniu czytamy: „W toku prac nad poselskim projektem zmiany ustawy o sporcie (druk nr 305) organizacje pozarządowe sygnalizowały problemy z funkcjonowaniem rozwiązań dotyczących uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej (…) Należy zauważyć, że obecnie ustawa o sporcie nie zawiera przepisów wprost dających możliwość przerejestrowania uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej z ewidencji starosty do KRS. Przepisów takich nie zawiera również ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zasadną jest więc zmiana w ustawie o sporcie, mająca na celu umożliwienie przerejestrowywania z ewidencji starosty do KRS-u uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej. Przedmiotowa zmiana umożliwia dalsze działanie ww. podmiotów z zachowaniem ciągłości organizacyjnej, co może mieć wpływ m.in. na możliwość ubiegania się przez te podmioty o środki publiczne (gdzie często jednym z wymogów jest np. 3-letni okres działalności) przy jednoczesnej możliwości korzystania z uprawnień związanych z wpisem do KRS-u (np. prowadzenie działalności gospodarczej)”.

Niestety – problem nadal pozostaje nierozwiązany.

Dodatkowe uwagi

W przypadku rozważań dotyczących ww. kwestii należy mieć na uwadze ew. zmianę dotychczasowego sposobu ewidencji UKS – tj. stworzenie centralnej i jawnej ewidencji UKS i klubów sportowych zintegrowanej z bazą KRS, NIP i REGON (czytaj szerzej: Kliknij) lub migrację do KRS (wówczas możliwość zintegrowania z systemem S24).

Dodatkowe materiały

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!