Realizacja zadań publicznych

Upowszechnienie możliwości składania ofert w trybie pożytku wyłącznie przez generator bez konieczności podpisu

Opracowanie: Adela Gąsiorowska

Data: 15-06-2022

Problem

Obecne procedura zlecania realizacji zadań publicznych jest tylko częściowo zelektronizowana, a także nie ma uniwersalnej procedury dla wszystkich organów administracji publicznej.

Kogo dotyczy?

  • Wszystkie organizacje pozarządowe.

Rozwiązanie

Opracowanie i wdrożenie uniwersalnej elektronicznej procedury obejmującej w szczególności nabór ofert w otwartych konkursach, zawieranie umów o powierzenie albo wsparcie realizacji zadań oraz składanie sprawozdań ze zrealizowanych zadań, a także stworzenie uniwersalnego, publicznie dostępnego generatora ofert, umów i sprawozdań.

Opis

Obecne procedura zlecania realizacji zadań publicznych jest tylko częściowo zelektronizowana - oferty w otwartych konkursach są składane przez generator, jednak część organów administracji publicznej wymaga również złożenia ich w formie pisemnej. Co więcej umowy o powierzenie albo wsparcie realizacji zadań publicznych i sprawozdania z ich realizacji są sporządzane w formie pisemne. Jednocześnie istniejące zelektronizowane procedury zlecania zadań są różne w przypadku różnych organów administracji. Sytuacja ta utrudnia organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych i startowanie w konkursach o powierzenie/wsparcie ich realizacji.

Rezultat działania

Rozwiązanie ułatwi organizacjom pozarządowym realizację zadań i startowanie w konkursach o ich powiedzenie/wsparcie, jak również usprawni procedury konkursowe po stronie organów administracji publicznej.

Inspiracja

-

Dodatkowe uwagi

Jednocześnie proponuje się zawarcie w przepisach UDPPiW możliwości składania ofert konkursowych wyłącznie w formie elektronicznej (bez konieczności składania ich dodatkowo w formie pisemnej).

Zagrożenie

Rozwiązanie nie niesie za sobą zagrożeń - dąży jedynie do pełnej elektronizacji składania ofert w konkursach.

Zabierz głos w dyskusji!

Jeżeli chcesz podyskutować o problemie i propozycji jego rozwiązania, skorzystaj z formularza.

Niech Twój głos będzie widoczny dla wszystkich!